Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av fem ledamöter som utses av fullmäktige.

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem politiker till förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet.

Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och ska agera opolitiskt. Kommunrevisionen granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Revisionsberättelse

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse som är en granskning av verksamheten under föregående år. Under löpande år lämnas även revisionsrapporter som är inriktade på de frågor revisorerna valt att granska närmare. Nedan kan du ta del av den senaste revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse 2016
Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars-Erik Josefson, Mats Jönsson,
Ingrid Isaksson och Marianne Henningsson
(pdf)

Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars Karlberg (pdf)
Revisionsberättelse år 2018 (pdf)

Revisionsrapport

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2016 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2017 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2018 (pdf)

Granskningar

2021

Revisionsrapport – Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek samt kommunstyrelsens svar (2021, pdf)
Granskning av stöldbegärliga inventarier samt kommunstyrelsens svar (2021)
Granskning av likvärdig skola samt kommunstyrelsens svar (2021, pdf)

2020

Granskning av planprocessen samt kommunstyrelsens svar (2020,pdf)
Granskning av konsthantering samt kommunstyrelsens svar (2020,pdf)
Granskning av rutiner vid kontanthantering samt kommunstyrelsens svar (2020, pdf)

2019

Granskning av investeringsprocessen (2019) samt kommunstyrelsens svar

Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning (2019, pdf)
Granskning av måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor samhällsbyggnad och miljö samt kommunstyrelsens svar (2019, pdf)
Granskning av investeringsprocessen (2019, pdf)
Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning (2019) samt kommunstyrelsens svar.

2018

Granskning av Ulricehamns avtal med bolag (2018, pdf)
Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag (2018, pdf)
Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering (2018. pdf)
Granskning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (2018, pdf)

2017

Granskning av rutiner för att identifiera anställdas bisysslor och för att beakta jävsregler
Uppföljning av verksamhetssystem och rutiner inom äldreomsorgen
Granskning av kommunens rutiner kring tillfälligt stöd för flyktingmottagande (2017, pdf)
Granskning av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med Världscupen 2017 (2018, pdf)

2016

Granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen
Granskning av rutiner kring intern kontroll (2016,pdf)

Revisorer

Ordförande
Lars-Erik Josefson (M)
Källebacka Säteri 101
523 93 Marbäck
Tel: 0321-202 58
Mobil: 0767-87 37 09
lars-erik.josefson@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande
Marianne Henningsson (C)
Höjdgatan 14
523 35 Ulricehamn
Tel: 0321-50 500
marianne.henningsson@fv.ulricehamn.se

Ingrid Isaksson (S)
Torpa 122 Kölingared
523 75 Dalum
Tel: 0321-330 31
Mobil: 0706-81 21 67
ingrid.isaksson@fv.ulricehamn.se

Bengt-Olof Magnusson (C)
Knätte, Björkelund 101
523 91 Ulricehamn
bengt-olof.magnusson@fv.ulricehamn.se

Börje Enander (S)
Storgatan 53
523 30 Ulricehamn
borje.enander@fv.ulricehamn.se

Sakkunnigt biträde

Erland Gustafsson
Tel: 0705-71 59 88

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 8 november 2021 av Karin Bergdahl

Hjälpte informationen på denna sida dig?