Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av fem ledamöter som utses av fullmäktige.

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem politiker till förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet.

Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och skall agera opolitiskt.

Kommunrevisionen granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Revisionsberättelse

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse som är en granskning av verksamheten under föregående år. Under löpande år lämnas även revisionsrapporter som är inriktade på de frågor revisorerna valt att granska närmare. Nedan kan du ta del av den senaste  revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse 2015 (pdf)
Revisionsberättelse 2016 (pdf)

Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars-Erik Josefson, Mats Jönsson,
Ingrid Isaksson och Marianne Henningsson
(pdf)

Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars Karlberg (pdf)

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2015 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2016 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2017 (pdf)

Granskningar

Nedan finns den senaste granskningen från revisionen.

Granskning av rutiner inom äldreomsorgen (2014, pdf)
Granskning av förutsättningar för grundskolan (2015, pdf)
Granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen (2016, pdf)
Granskning av rutiner kring intern kontroll (2016,pdf)
Granskning av rutiner för att identifiera anställdas bisysslor och för att beakta jävsregler (2017, pdf)
Uppföljning av verksamhetssystem inom äldreomsorgen (2017, pdf)
Granskning av kommunens rutiner kring tillfälligt stöd för flyktingmottagande (2017, pdf)
Granskning av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med Världscupen 2017 (2018, pdf)
Granskning av Ulricehamns avtal med bolag (2018, pdf)
Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag (2018, pdf)
Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering (2018. pdf)

Revisorer

Ordförande
Lars-Erik Josefson (M)
Källebacka Säteri 101
523 93 Marbäck
Tel: 0321-202 58
Mobil: 0767-87 37 09
kallebacka@hotmail.com

Vice ordförande
Mats Jönsson (V)
Fänneslunda skola 170
523 99 Hökerum
Tel: 033-27 31 15
Mobil: 0768-22 36 10
vanstermats@hotmail.com

Ingrid Isaksson (S)
Torpa 122 Kölingared
523 75 Dalum
Tel: 0321-330 31
Mobil: 0706-81 21 67
ingrid.isaksson@gmail.com

Marianne Henningsson (C)
Höjdgatan 14
523 35 Ulricehamn
Tel: 0321-50 500
marianne.henningsson@hotmail.se

Vakant

Sakkunnigt biträde

Erland Gustafsson
Tel: 0705-71 59 88


Publicerat av Elin Johansson den 22 januari 2015, senast ändrad den 30 oktober 2018 av Petra Grönhaug