Kvalitet och undersökningar

Ulricehamns kommun deltar i och genomför regelbundet undersökningar och jämförelser. Det kan vara både nationella och lokala undersökningar.

Arbetsbord med kontorsmaterial

Resultaten är viktiga för att kunna utvärdera och utveckla kommunens verksamhet. Här nedan hittar du kommunövergripande undersökningar.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Hur god är kommunens kvalitet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som mäts ska ha en tydlig koppling till den service som du som kommuninvånare möts av.

Totalt används cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem olika områden:

 • Din kommuns tillgänglighet
 • Trygghetsaspekter i din kommun
 • Din delaktighet och kommunens information
 • Din kommuns effektivitet
 • Din kommun som samhällsutvecklare

Under 2016 har 251 av Sveriges 290 kommuner deltagit i KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Ett av syftena är att invånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen ger. Ett annat är att kommunen använder måtten som en del i styrning och utveckling av verksamheten.

Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunernas prestationer inom de olika områdena. 2016 har Ulricehamn rapporterat in värden för 38 mått.

Resultat för Ulricehamn 2016

Inom 14 av måtten placerar sig Ulricehamns kommun bland de 25% bästa kommunerna i Sverige, här är några av dem:

 • Mått 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
 • Mått 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
 •  Mått 17A. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?
 • Mått 20. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.
 • Mått 28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
 • Mått 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Exempel på mått där Ulricehamns kommun ligger lägre än genomsnittet är:

 • Mått 7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
 • Mått 19. Elevers syn på skolan och undervisningen
  i årskurs 8
 • Mått 34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?

Hela resultatet återfinns under länken nedan. Där hittar du också resultaten från samtliga år kommunen varit med.

Ulricehamns kommuns resultat i KKiK 2016 (pdf)

Läs mer om KKiK på SKLs hemsida

Medborgarundersökning

Ulricehamns kommun är en bra plats att leva och bo. Det övergripande betyget ger de som svarat på Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2016. Det är bättre än genomsnittet för alla deltagande kommuner och bättre än senaste undersökningen 2014.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och fungerar som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

Ulricehamns kommun brukar vara med vartannat år. Denna höst var Ulricehamn en av 81 kommuner som deltog.

Ett urval av 1 200 invånare i kommunen mellan 18-84 år tillfrågades om hur Ulricehamns kommun är som plats att leva och bo på, hur man upplever kommunens verksamhet och hur man upplever sitt inflytande i kommunen. Svarsfrekvensen var 47 %, vilket var högre än snittet för deltagande kommuner.

Resultatet presenteras i tre områden, Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) samt Nöjd-Inflytande-Index (NII). Överlag visar undersökningen ett positivt resultat där alla tre helhetsbetygen är högre än genomsnittet för alla 136 kommuner som deltagit i undersökningen under 2016. Resultaten visar också på en positiv utveckling jämfört med våra resultat 2012 och 2014.

SCB:s medborgarundersökning rapport 2016 (pdf)

Bilaga SCB:s medborgarundersokning 2016 (pdf)

SCB:s medborgarundersökning 2014 rapport Ulricehamn (pdf)

Bilaga SCB:s medborgarundersökning 2014 rapport Ulricehamn (pdf)

Lean

Ulricehamns kommun har sedan 2012 arbetat med Lean. Det är en viktigt redskap i arbetet med ständiga förbätttringar.

Ett fyrtiotal medarbetare från olika delar i organisationen är utbildade Leanhandledare. Dessa stöttar verksamheten i olika förbättringsinsatser. Vi använder oss av Leantavlor, värdeflödesanalyser, Leanspel, A3 och 5S – kända verktyg inom Lean.

Hur god är kommunens kvalitet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som mäts ska ha en tydlig koppling till den service som du som kommuninvånare möts av.

Totalt används cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem olika områden:

 • Din kommuns tillgänglighet
 • Trygghetsaspekter i din kommun
 • Din delaktighet och kommunens information
 • Din kommuns effektivitet
 • Din kommun som samhällsutvecklare

Under 2016 har 251 av Sveriges 290 kommuner deltagit i KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Ett av syftena är att invånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen ger. Ett annat är att kommunen använder måtten som en del i styrning och utveckling av verksamheten.

Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunernas prestationer inom de olika områdena. 2016 har Ulricehamn rapporterat in värden för 38 mått.

Resultat för Ulricehamn 2016

Inom 14 av måtten placerar sig Ulricehamns kommun bland de 25% bästa kommunerna i Sverige, här är några av dem:

 • Mått 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
 • Mått 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
 •  Mått 17A. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?
 • Mått 20. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.
 • Mått 28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
 • Mått 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Exempel på mått där Ulricehamns kommun ligger lägre än genomsnittet är:

 • Mått 7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
 • Mått 19. Elevers syn på skolan och undervisningen
  i årskurs 8
 • Mått 34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?

Hela resultatet återfinns under länken nedan. Där hittar du också resultaten från samtliga år kommunen varit med.

Ulricehamns kommuns resultat i KKiK 2016 (pdf)

Läs mer om KKiK på SKLs hemsida


Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 1 mars 2017 av Charbel Sader