Kvalitet och undersökningar

Ulricehamns kommun deltar i och genomför regelbundet undersökningar och jämförelser. Det kan vara både nationella och lokala undersökningar.

Resultaten är viktiga för att kunna utvärdera och utveckla kommunens verksamhet. Här hittar du de undersökningar som rör kommunen som helhet.

 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Hur god är kommunens kvalitet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som mäts ska ha en tydlig koppling till den service som du som kommuninvånare möts av.

Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013.

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för målsättningar, analys och utveckling.

Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat kommunen har rådighet över. Det innebär att de lämpar sig väl för att använda i kommunens styrning. Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

För nio av nyckeltalen placerar sig Ulricehamns kommun bland de 25% bästa kommunerna i Sverige, här är några av dem:

 • Nyckeltal 1: Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
 • Nyckeltal 5: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).
 • Nyckeltal 13: Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).
 • Nyckeltal 24: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%).
 • Nyckeltal 36: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%).

Exempel på nyckeltal där Ulricehamns kommun ligger lägre än genomsnittet är:

 • Nyckeltal 6: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%).
 • Nyckeltal 14: Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde.
 •  Nyckeltal 33: Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI.

Medborgarundersökning

Ulricehamns kommun är en bra plats att leva och bo. Det övergripande betyget ger de som svarat på Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2018.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och fungerar som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Ulricehamns kommun brukar vara med vartannat år. Hösten 2018 var Ulricehamn en av 111 kommuner som deltog.

Nöjd region index (NRI) för Ulricehamns kommun blev 68 i årets undersökning, vilket är en förbättring jämfört med 2016. NRI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 62. NRI för Ulricehamns kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet.

Ett urval av 1 200 invånare i kommunen mellan 18-84 år tillfrågades om hur Ulricehamns kommun är som plats att leva och bo på, hur man upplever kommunens verksamhet och hur man upplever sitt inflytande i kommunen. Svarsfrekvensen var 46 %, vilket var högre än snittet 41 % för deltagande kommuner.

Resultatet presenteras i tre områden, Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) samt Nöjd-Inflytande-Index (NII). Överlag visar undersökningen ett positivt resultat där alla tre helhetsbetygen är högre än genomsnittet för alla 111 kommuner som deltagit i undersökningen under 2018.

SCB:s medborgarundersökning 2018 (pdf)

SCB:s medborgarundersökning, rapport 2018 (pdf)

SCB:s medborgarundersökning rapport 2016 (pdf)

Bilaga SCB:s medborgarundersokning 2016 (pdf)

SCB:s medborgarundersökning 2014 rapport Ulricehamn (pdf)

Bilaga SCB:s medborgarundersökning 2014 rapport Ulricehamn (pdf)

Kommunkompassen

Under början av 2017 genomgick Ulricehamns kommun för första gången Kommunkompassen, en omfattande utvärdering som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Kommunkompassen utförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sedan 2002 har 191 utvärderingar genomförts. Två gånger har verktyget uppdaterats (2010 och 2016).

SKL tittar på det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats samt utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat, utan sättet att leda den och hur samspelet ser ut i organisationen.

Resultatet av utvärderingen ligger sedan till grund för att kunna söka och bli nominerad till utmärkelsen ”Sveriges KvalitetsKommun”.

Det är en gedigen genomgång av vad kommunen presterar inom åtta områden:

 • Offentlighet och demokrati
 • Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande
 • Politisk styrning och kontroll
 • Ledarskap, ansvar och delegation
 • Resultat och effektivitet
 • Kommunen som arbetsgivare
 • Ständiga förbättringar
 • Kommunen som samhällsbyggare.

Inför genomlysningen skickade kommunen in efterfrågade underlag såsom exempelvis styrdokument och informationsmaterial samt svarade på en rad frågor från SKL. Kommunens externa och interna webbplatser har också gåtts igenom noggrant av de tre utvärderarna.

I mars 2017 besökte utvärderarna Ulricehamn. För att få en helhetsbild av kommunen, genomförde de under några dagar intervjuer med politiker, tjänstemän från förvaltning och bolag samt fackliga representanter. Därefter har kommunens resultat inom de olika områdena poängsatts och lagts samman till ett totalt resultat. Varje område kan maximalt generera 100 poäng, 800 är alltså maximalt antal poäng man kan få. Det högsta en kommun fått någonsin i den senaste versionen av Kommunkompassen är 668 (Helsingborg 2017).

Ulricehamns kommun uppnådde 513 poäng vilket är över medel och ett mycket bra resultat för en förstagångskommun. Det vanliga är att man gör Kommunkompassen flera gånger som ett verktyg i förbättringsarbetet. Kommunens totala poäng är nära resultaten för de kommuner som nominerats till ”Sveriges KvalitetsKommun” 2017.

Högst poäng får kommunen vad gäller ”Offentlighet och demokrati” samt ”Ledarskap, ansvar och delegation”.
Något som är speciellt med Ulricehamns resultat är att alla områdena får ganska likvärdiga värden. Kommunen ”tappar” inte nivån i något område till förmån för något annat, vilket inte är så vanligt.

Utvärderingsrapporten ger kommunen också rekommendationer hur man kan förbättra sina resultat inom de olika områdena. Kommunen arbetar vidare med att prioritera bland dessa och ta fram en handlingsplan för i vilken takt förbättringarna ska ske.

Resultat Kommunkompassen 2017 (pdf)

Kommunkompassen hos SKR

Hur god är kommunens kvalitet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som mäts ska ha en tydlig koppling till den service som du som kommuninvånare möts av.

Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013.

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för målsättningar, analys och utveckling.

Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat kommunen har rådighet över. Det innebär att de lämpar sig väl för att använda i kommunens styrning. Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

För nio av nyckeltalen placerar sig Ulricehamns kommun bland de 25% bästa kommunerna i Sverige, här är några av dem:

 • Nyckeltal 1: Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
 • Nyckeltal 5: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).
 • Nyckeltal 13: Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).
 • Nyckeltal 24: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%).
 • Nyckeltal 36: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%).

Exempel på nyckeltal där Ulricehamns kommun ligger lägre än genomsnittet är:

 • Nyckeltal 6: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%).
 • Nyckeltal 14: Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde.
 •  Nyckeltal 33: Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?