Kvalitet och undersökningar

Ulricehamns kommun deltar i och genomför regelbundet undersökningar och jämförelser. Det kan vara både nationella och lokala undersökningar.

Arbetsbord med kontorsmaterial

Resultaten är viktiga för att kunna utvärdera och utveckla kommunens verksamhet. Här finner du de undersökningar som rör kommunen som helhet.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Hur god är kommunens kvalitet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som mäts ska ha en tydlig koppling till den service som du som kommuninvånare möts av.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är:

 • ”Din kommuns tillgänglighet”
 • ”Trygghetsaspekter i din kommun”
 • ”Din delaktighet och kommunens information”
 • ”Din kommuns effektivitet”
 • ”Din kommun som samhällsutvecklare”

Under 2017 har cirka 260 av Sveriges 290 kommuner deltagit i KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att du som är kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som vi i kommunen tillhandahåller. Syftet är också att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Totalt har 38 mått använts 2017 för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena. Ulricehamns kommun har inrapporterade värden från 35 av dessa 38 mått.

Inom 11 av måtten placerar sig Ulricehamns kommun bland de 25% bästa kommunerna i Sverige, här är några av dem:

 • Mått 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
 • Mått 16A. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?
 • Mått 20. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.
 • Mått 27. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
 • Mått 37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Exempel på mått där Ulricehamns kommun ligger lägre än genomsnittet är:

 • Mått 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)?
 • Mått 7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
 • Mått 33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? (index)

Hela resultatet återfinns under länken nedan. Där hittar du också resultaten från samtliga år kommunen varit med.

Ulricehamns kommuns resultat i KKiK 2017

Läs mer om KKiK på SKLs hemsida

Medborgarundersökning

Ulricehamns kommun är en bra plats att leva och bo. Det övergripande betyget ger de som svarat på Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2016. Det är bättre än genomsnittet för alla deltagande kommuner och bättre än senaste undersökningen 2014.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och fungerar som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

Ulricehamns kommun brukar vara med vartannat år. Denna höst var Ulricehamn en av 81 kommuner som deltog.

Ett urval av 1 200 invånare i kommunen mellan 18-84 år tillfrågades om hur Ulricehamns kommun är som plats att leva och bo på, hur man upplever kommunens verksamhet och hur man upplever sitt inflytande i kommunen. Svarsfrekvensen var 47 %, vilket var högre än snittet för deltagande kommuner.

Resultatet presenteras i tre områden, Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) samt Nöjd-Inflytande-Index (NII). Överlag visar undersökningen ett positivt resultat där alla tre helhetsbetygen är högre än genomsnittet för alla 136 kommuner som deltagit i undersökningen under 2016. Resultaten visar också på en positiv utveckling jämfört med våra resultat 2012 och 2014.

SCB:s medborgarundersökning rapport 2016 (pdf)

Bilaga SCB:s medborgarundersokning 2016 (pdf)

SCB:s medborgarundersökning 2014 rapport Ulricehamn (pdf)

Bilaga SCB:s medborgarundersökning 2014 rapport Ulricehamn (pdf)

Lean

Ulricehamns kommun har sedan 2012 arbetat med Lean. Det är en viktigt redskap i arbetet med ständiga förbätttringar.

Ett fyrtiotal medarbetare från olika delar i organisationen är utbildade Leanhandledare. Dessa stöttar verksamheten i olika förbättringsinsatser. Vi använder oss av Leantavlor, värdeflödesanalyser, Leanspel, A3 och 5S – kända verktyg inom Lean.

Kommunkompassen

Under början av 2017 genomgick Ulricehamns kommun för första gången Kommunkompassen, en omfattande utvärdering som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Kommunkompassen utförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sedan 2002 har 191 utvärderingar genomförts. Två gånger har verktyget uppdaterats (2010 och 2016).

SKL tittar på det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats samt utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat, utan sättet att leda den och hur samspelet ser ut i organisationen.

Resultatet av utvärderingen ligger sedan till grund för att kunna söka och bli nominerad till utmärkelsen ”Sveriges KvalitetsKommun”.

Det är en gedigen genomgång av vad kommunen presterar inom åtta områden:
Offentlighet och demokrati
Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande
Politisk styrning och kontroll
Ledarskap, ansvar och delegation
Resultat och effektivitet
Kommunen som arbetsgivare
Ständiga förbättringar
Kommunen som samhällsbyggare.

Inför genomlysningen skickade kommunen in efterfrågade underlag såsom exempelvis styrdokument och informationsmaterial samt svarade på en rad frågor från SKL. Kommunens externa och interna webbplatser har också gåtts igenom noggrant av de tre utvärderarna.

I mars 2017 besökte utvärderarna Ulricehamn. För att få en helhetsbild av kommunen, genomförde de under några dagar intervjuer med politiker, tjänstemän från förvaltning och bolag samt fackliga representanter. Därefter har kommunens resultat inom de olika områdena poängsatts och lagts samman till ett totalt resultat. Varje område kan maximalt generera 100 poäng, 800 är alltså maximalt antal poäng man kan få. Det högsta en kommun fått någonsin i den senaste versionen av Kommunkompassen är 668 (Helsingborg 2017).

Ulricehamns kommun uppnådde 513 poäng vilket är över medel och ett mycket bra resultat för en förstagångskommun. Det vanliga är att man gör Kommunkompassen flera gånger som ett verktyg i förbättringsarbetet. Kommunens totala poäng är nära resultaten för de kommuner som nominerats till ”Sveriges KvalitetsKommun” 2017.

Högst poäng får kommunen vad gäller ”Offentlighet och demokrati” samt ”Ledarskap, ansvar och delegation”.
Något som är speciellt med Ulricehamns resultat är att alla områdena får ganska likvärdiga värden. Kommunen ”tappar” inte nivån i något område till förmån för något annat, vilket inte är så vanligt.

Utvärderingsrapporten ger kommunen också rekommendationer hur man kan förbättra sina resultat inom de olika områdena. Kommunen arbetar vidare med att prioritera bland dessa och ta fram en handlingsplan för i vilken takt förbättringarna ska ske.

Resultat Kommunkompassen 2017

Läs mer om Kommunkompassen på SKL:s webbplats

 

Hur god är kommunens kvalitet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som mäts ska ha en tydlig koppling till den service som du som kommuninvånare möts av.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är:

 • ”Din kommuns tillgänglighet”
 • ”Trygghetsaspekter i din kommun”
 • ”Din delaktighet och kommunens information”
 • ”Din kommuns effektivitet”
 • ”Din kommun som samhällsutvecklare”

Under 2017 har cirka 260 av Sveriges 290 kommuner deltagit i KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att du som är kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som vi i kommunen tillhandahåller. Syftet är också att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Totalt har 38 mått använts 2017 för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena. Ulricehamns kommun har inrapporterade värden från 35 av dessa 38 mått.

Inom 11 av måtten placerar sig Ulricehamns kommun bland de 25% bästa kommunerna i Sverige, här är några av dem:

 • Mått 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
 • Mått 16A. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?
 • Mått 20. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.
 • Mått 27. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
 • Mått 37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Exempel på mått där Ulricehamns kommun ligger lägre än genomsnittet är:

 • Mått 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)?
 • Mått 7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
 • Mått 33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? (index)

Hela resultatet återfinns under länken nedan. Där hittar du också resultaten från samtliga år kommunen varit med.

Ulricehamns kommuns resultat i KKiK 2017

Läs mer om KKiK på SKLs hemsida


Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 17 april 2018 av Elin Johansson