Stöd till folkhälsoinsatser

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Ulricehamns kommun. Folkhälsomedel är samfinansierade av Västra Götalandsregionen och Ulricehamns kommun och kan sökas av frivilligorganisationer och föreningar.

Folkhälsomedel ska fungera som startbidrag för att få i gång en verksamhet och ska inte användas till permanent verksamhet. Bidraget ska ge möjligheter att pröva nya arbetssätt och metoder i folkhälsoarbetet, som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där start och sluttider blir tydliga och där den ordinarie verksamheten sedan förväntas ta över. Maxbelopp som kan sökas är 20 000 kr.

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, detta gäller även för Ulricehamns kommun.

Projekten ska ligga i linje med gällande verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Ulricehamns kommun 2020. För 2020 är huvudmålet med folkhälsoarbetet ”fullföljd grundskola och gymnasieutbildning”. Huvudmålet är uppdelat på tre insatsområden med olika delmål.

Insatsområde 1: Goda livsvillkor barn och unga upp till 20 år. Medel inom insatsområde 1 kan enbart sökas av kommunens verksamheter

Insatsområde 2: Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Medel kan sökas för ”deltagande i folkhälsoveckan som ska främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor”.

Insatsområde 3: Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar.

Medel kan sökas för aktiviteter som bidrar till god hälsa på lika villkor.

Medel för folkhälsoinsatser beviljas en gång per år och sista ansökningsdag är 15 juni. Projektredovisning för beviljade medel ska lämnas in senast 2 månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår skall skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning inlämnas till folkhälsostrateg årligen före 1 december. Använd samma mall som för projektredovisning och kommentera vad som kommer att genomföras och vilka resultat som ännu inte kan följas upp.

Ej utnyttjade medel ska återbetalas.

 

Ulricehamns kommuns och Västra Götalandsregionens logotyp

Om du beviljas bidrag ska Ulricehamns kommuns logotyp och Västra Götalandsregionens logotyp (hälso- och sjukvårdsnämnden) finnas med vid marknadsföring (annonser, affischer med mera) och vid genomförande av aktiviteten.

Ulricehamns kommuns logotyp

Västra Götalandsregionens logotyp


Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 1 juli 2020 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?