Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända minoriteter; judar, romer, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Minoriteternas rättigheter finns samlade i särskild lagstiftning.

Minoriteternas gemensamma nämnare är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet med en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja och strävan att behålla sin identitet. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen som ska ge skydd för exempelvis språk, kultur och inflytande i samhällsfrågor. Den 1 januari 2019 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

En kommun kan ha status av ett förvaltningsområde med särskilda åtaganden för minoriteternas skydd. Detta är starkt kopplat till att kommunen har en stor andel minoriteter som bor inom det geografiska området.

Ulricehamns kommun är inte ett särskilt förvaltningsområde.

Kraven som ställs i lagen är

  • Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättighet och det allmännas ansvar.
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att myndigheter för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
  • Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

Modersmålsundervisning

Vad gäller modersmålsundervisning, undantas minoritetsspråken från kravet att det måste finns fem eller fler elever med ett språk för att undervisning ska ordnas.

Vill du veta mer?

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget har ett särskilt uppdrag att samordna och följa upp Sveriges minoritetspolitik.

Information om Sveriges minoritetspolitik hos Minoritet.se

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 mars 2016, senast ändrad den 13 september 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?