Markanvisningstävling i Stadsskogen

Ulricehamn växer och nu bjuder vi in till markanvisningstävling för bostadsbyggnation på fastigheten Avenboken 1 i området Stadsskogen i Ulricehamn. Här skapas ett attraktivt område som erbjuder ett fantastiskt läge för dig som vill skapa ett boende med närhet till natur och friluftsliv, med närhet till kommunikationer.

Översiktskarta Avenboken 1Översiktskarta Avenboken 1

Området ligger i östra delen av tätorten Ulricehamn som idag har ca 9 500 invånare. I närheten hittar du en livsmedelsaffär, förskolor, grundskolor, gymnasium och en friluftsanläggning med allt från skidstadion, fotbollsplaner, ishall till multisportplan med utegym. I Ulricehamns centrum hittar du vårdcentral, apotek, livsmedelsaffärer samt charmig gågata med butiker, caféer och restauranger.

Avenboken 1 har under perioden 2017-03-07 – 2017-05-26 varit föremål för en markanvisningstävling som inte ledde till att avtal kunde tecknas med någon av de tävlande. Vi har valt att genom en förnyad tävling ge tidigare tävlanden möjligheten till att höja ambitionsnivån, samtidigt som vi ger nya tävlanden tillfälle att delta.

Detaljplanen tillåter uppförande av flerbostadshus där högsta våningsantal är fyra och största byggnadsarea är 27 % av fastighetsarean. Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer få möjlighet att teckna avtal om köp av fastigheten Avenboken 1.

Inbjudan till markanvisningstävling, Avenboken 1 (pdf)

Tävlingsinformation

Inlämnade tävlingsförslag kommer granskas av en tävlingsjury och vinnaren kommer erbjudas möjligheten att, inom fyra veckor från det att vinnare utsetts, teckna ett avtal om köp av fastigheten Avenboken 1. Avtalsinnehållet framgår av bilaga 1.

Innehåll i tävlingsbidrag

 • Köpeskilling som anbudsgivaren är bredd att betala för fastigheten
 • Översiktlig redogörelse med ritningar och skisser som på ett tydligt sätt illustrerar den
  föreslagna bebyggelsen med situationsplan, planritning och fasader tillsammans med
  redovisning av gestaltning av den yttre miljön, byggnaders placering, trafiklösning för
  gång-, cykel- och trafikförsörjning samt parkeringslösning
 • Beskrivning av materialval, färgsättning och annat som kan underlätta förståelse av tävlingsbidraget
 • Redovisning av total byggnadsarea i m² (observera att byggnadsarean ska uppgå till minst 1000 m²)
 • Uppgift om upplåtelseform
 • Förteckning av inlämnat material
 • Uppgifter om anbudsgivaren med namn, adress och organisationsnummer samt namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson
 • Presentation
 • Tävlingsbidraget ska vara tydligt och läsbart och ska lämnas på papper och/eller i digital form (USB).
 • Referensmaterial
 • Förståelsen för tävlingsbidraget underlättas om anbudsgivaren kan redovisa referensmaterial där bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter och nytänkande åskådliggörs

Ersättning för inlämnat material ges ej.

Adress för inlämning

Ulricehamns kommun
Miljö och samhällsbyggnad/exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn
Märk kuvertet med ”Anbud Stadsskogen, Avenboken 1”

 

Områdets läge

Markområde Stadskogen

Markområde Stadskogen (klicka på bilden för större bild)

Översiktskarta och detaljplan

Avenboken 1

Översiktskarta Avenboken 1

Översiktskarta Avenboken 1

Area: 5 211 m2
Typ av byggnad: Flerbostadshus.
Största byggnadsarea av fastighetsarea:  27 %
Högsta antal våningar: 4.

Detaljplan

Bedömningskriterier

Bedömningsgrund

Köpeskilling som anbudsgivaren är beredd att betala för fastigheten.

Tävlingsbidragets idé om bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter, utformning, gestaltning, nytänkande och hållbarhet.

Hur väl förslagen bedöms ge god boende- och utemiljö.

Upplåtelseform, där kommunen gärna ser att det finns en blandning av hustyper,lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer inom bostadsområdet ”Stadsskogen”

Utvärdering

Kommunen har gjort en markvärdering för området. Om kommunen bedömer att anbuden inte uppnår en acceptabel prisnivå, eller av annat skäl bedöms som ointressanta, kan kommunen välja att avbryta markanvisningen. Kommunen förbehåller sig även i övrigt rätten att fritt pröva
inkomna tävlingsbidrag utan ersättningsskyldighet. Inkomna anbud ska följa gällande detaljplan.

Jury

De inlämnade tävlingsförslagen kommer utvärderas av en jury bestående av tjänstemän från Miljö och Samhällsbyggnad och kommer bedömas utifrån angivna bedömningsgrunder och den totala helheten. Vid utvärderingen kan anbudsgivarens tidigare genomförda markanvisningar i Ulricehamn inverka på bedömningen.

Vinnare meddelas

Vinnare av markanvisningstävlingen kontaktas per telefon. Övriga meddelas via e-post. Ulricehamns kommun äger rätt att publicera det vinnande förslaget, helt eller delvis, på sin webbplats.

Erbjudande om köp

Anbudsgivare vars förslag bedöms som mest fördelaktigt utifrån redovisade bedömningsgrunder kommer erbjudas möjligheten att, inom fyra veckor från den dag markanvisning meddelats, teckna ett avtal om köp av fastigheten Avenboken 1. Om vinnaren inte undertecknat köpeavtalet
inom denna tidsfrist, har kommunen rätt att avbryta markanvisningen utan ersättningsrätt från någondera part.

Fri prövningsrätt

Ulricehamns kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna tävlingsförslag. Kommunen har även rätt att förkasta inkomna förslag utan ersättningsskyldighet.

 

Tidplan för tävling

Vecka 37: Utskick av inbjudan
Vecka 48: Inlämning (1 december 2017)
Vecka 50: Utvärdering
Vecka 51: Meddelande lämnas om resultat från markanvisningstävlingen
Vecka 3 (2018): Undertecknande av köpekontrakt

Inlämnade tävlingsförslag kommer granskas av en tävlingsjury och vinnaren kommer erbjudas möjligheten att, inom fyra veckor från det att vinnare utsetts, teckna ett avtal om köp av fastigheten Avenboken 1. Avtalsinnehållet framgår av bilaga 1.

Innehåll i tävlingsbidrag

 • Köpeskilling som anbudsgivaren är bredd att betala för fastigheten
 • Översiktlig redogörelse med ritningar och skisser som på ett tydligt sätt illustrerar den
  föreslagna bebyggelsen med situationsplan, planritning och fasader tillsammans med
  redovisning av gestaltning av den yttre miljön, byggnaders placering, trafiklösning för
  gång-, cykel- och trafikförsörjning samt parkeringslösning
 • Beskrivning av materialval, färgsättning och annat som kan underlätta förståelse av tävlingsbidraget
 • Redovisning av total byggnadsarea i m² (observera att byggnadsarean ska uppgå till minst 1000 m²)
 • Uppgift om upplåtelseform
 • Förteckning av inlämnat material
 • Uppgifter om anbudsgivaren med namn, adress och organisationsnummer samt namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson
 • Presentation
 • Tävlingsbidraget ska vara tydligt och läsbart och ska lämnas på papper och/eller i digital form (USB).
 • Referensmaterial
 • Förståelsen för tävlingsbidraget underlättas om anbudsgivaren kan redovisa referensmaterial där bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter och nytänkande åskådliggörs

Ersättning för inlämnat material ges ej.

Adress för inlämning

Ulricehamns kommun
Miljö och samhällsbyggnad/exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn
Märk kuvertet med ”Anbud Stadsskogen, Avenboken 1”

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 7 mars 2017, senast ändrad den 19 september 2017 av

Kontakt

Karta

Visa större karta

Hjälpte informationen på denna sida dig?