Parkeringstillstånd

Via kommunen kan du ansöka om parkeringstillstånd om du är rörelsehindrad eller behöver ett så kallat nyttoparkeringstillstånd i tjänsten.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att söka parkeringstillstånd behöver du ett läkarintyg som är mindre än tre månader gammalt och ett passfoto. Du kan bara söka om tillstånd i den kommun du är folkbokförd i.

Ansökan om parkeringstillstånd

Ansök gärna via vår e-tjänst – E-tjänst ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du använda följande blankett – Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Ansökningsblankett och intyg/bilaga ska skickas tillsammans, via mail eller till:

Ulricehamns kommun
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Ombud för ansökan

Om du fyller i ansökan om parkeringstillstånd som ombud för någon annan behöver du även fylla i och bifoga nedan blankett.
Fullmakt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handläggningstiden

Handläggningstiden är 3-4 veckor. Under semesterperioden juni- augusti så kan handläggningstiden bli längre när det gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vem som kan få parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om

 • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
 • du är blind, men inte har något rörelsehinder
 • du har svårigheter att bära
 • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
 • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
 • du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Giltighet för parkeringstillstånd

I Sverige gäller generellt att den som har parkeringstillstånd för rörelsenedsättning får parkera:

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • Högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
 • Under högst 3 timmar på gågata. (Obs! Det ska vara skyltat som gågata)

Parkeringstillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förlorat eller upphittat parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas. Vid anmälan spärrar kommunen kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Var ska jag placera parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta, eller motsvarande plats. Framsidan av tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Var får jag parkera och inte?

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud på att stanna och parkera. Det ger inte heller rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag – till exempel vändzon, lastzon, taxizon eller p-plats för buss/lastbil.

Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled, om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser. Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (från 4 juni 1998). Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark, om inte markägaren särskilt medgivit detta (till exempel parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

Karta över handikapsparkeringar

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillståndet kan sökas av företagare för fordon som används i arbetet för att frakta verktyg och material, t.ex. hantverkare. Även personer som arbetar inom vård och omsorg kan söka nyttoparkeringstillstånd.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Blankett för ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Mejla blanketten eller skicka till:

Miljö och samhällsbyggnad
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Var du får parkera med ditt tillstånd

 • Du får parkera på kommunala gator och parkeringar längre tid än vad som är angivet på tilläggstavlor.
 • Du får inte parkera där det är parkeringsförbud eller i strid med andra trafikregler såsom för nära korsningar, på trottoarer eller framför utfarter.
 • Du får inte använda tillståndet privat utanför arbetstid eller för parkering vid fasta arbetsplatser.

Vad nyttoparkeringstillståndet kostar

Det kostar 2 500 kronor per år eller 350 kronor i månaden.

För att söka parkeringstillstånd behöver du ett läkarintyg som är mindre än tre månader gammalt och ett passfoto. Du kan bara söka om tillstånd i den kommun du är folkbokförd i.

Ansökan om parkeringstillstånd

Ansök gärna via vår e-tjänst – E-tjänst ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du använda följande blankett – Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Ansökningsblankett och intyg/bilaga ska skickas tillsammans, via mail eller till:

Ulricehamns kommun
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Ombud för ansökan

Om du fyller i ansökan om parkeringstillstånd som ombud för någon annan behöver du även fylla i och bifoga nedan blankett.
Fullmakt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handläggningstiden

Handläggningstiden är 3-4 veckor. Under semesterperioden juni- augusti så kan handläggningstiden bli längre när det gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vem som kan få parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om

 • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
 • du är blind, men inte har något rörelsehinder
 • du har svårigheter att bära
 • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
 • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
 • du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Giltighet för parkeringstillstånd

I Sverige gäller generellt att den som har parkeringstillstånd för rörelsenedsättning får parkera:

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • Högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
 • Under högst 3 timmar på gågata. (Obs! Det ska vara skyltat som gågata)

Parkeringstillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förlorat eller upphittat parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas. Vid anmälan spärrar kommunen kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Var ska jag placera parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta, eller motsvarande plats. Framsidan av tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Var får jag parkera och inte?

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud på att stanna och parkera. Det ger inte heller rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag – till exempel vändzon, lastzon, taxizon eller p-plats för buss/lastbil.

Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled, om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser. Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (från 4 juni 1998). Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark, om inte markägaren särskilt medgivit detta (till exempel parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

Karta över handikapsparkeringar

Publicerat av Ulrika Emtervall den 18 september 2020, senast ändrad den 5 maj 2022 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?