Framtida planerade detaljplaner och planprogram

Vy över Ätran och Åsuden från cykelvägen intill bron som ska bytas ut. Foto: Charbel SaderVy över Ätran och Åsunden från cykelvägen som går över Ätran. Foto: Charbel Sader

Detaljplan 1934 (uppdatering av befintlig plan)

I stora delar av Ulricehamns tätort gäller en gammal detaljplan från 1934. För att enklare kunna tolka detaljplanen behöver den uppdateras.

Detaljplan del av Bogesund 1:82 (Grodparken)

Grodparken är en av stadens mest centrala parker och när staden förtätas behöver området kring Grodparken utvecklas för att erbjuda fler värden och aktiviteter. Tanken är att ta ett helhetsgrepp kring Lilla torget, Grodparken, Stureparken och Ulricaparken men att börja i den östra änden. Ulricehamns invånare ska i projektet tillsammans med planerare vara med och skapa en ny grön oas i centrala staden som ska kännas hemma för så många som möjligt.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Gustav Axell Johansson
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

 • Samråd – Församråd fjärde kvartalet 2019,  Samråd andra kvartalet 2020
 • Granskning
 • Antagande 

Detaljplan del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen

Ett planprogram för området Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn har tagits fram och godkändes i juni 2018. Planprogrammet ska vara vägledande för kommande detaljplaner bl.a. denna detaljplan.

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Granskning 
 • Antagande 

Detaljplan del av Bogesund 1:230 Kvarnryd, Hemrydsgatan

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av 2-3 flerbostadshus och parkering inom området.

Planområdet ligger i Hemryd som tillhör den norra delen av Fredriksberg. Avgränsad av Utsiktsgatan i norr är planområdet granne med en rad parhusfastigheter vid Villagatan i öst. Hemrydsgatan i väst omfattas av planområdet som även täcker en slänt väst om Hemrydsgatan. Den södra delen av planområdet utgör av ett grönt område som klassas som naturpark.

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Granskning 
 • Antagande 

Detaljplan del av Bogesund 1:253 och 1:300 (vid Bäckebotomt)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder.

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Granskning 
 • Antagande 

Detaljplan del av Vegby 4:100

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ca 10 nya villatomter inom fastigheten.

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Granskning 
 • Antagande 

Detaljplan entré Ulricehamn

Sidan är under uppbyggnad.

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Granskning 
 • Antagande 

Detaljplan Härstorp 5:12, Fotåsen

Avsikten med detaljplanen är att skapa en varierad bebyggelse bestående av enbostadshus, radhus och flerfamiljshus till en omfattning av ca. 300 bostäder. En rad undersökningar kommer att utföras.

Planarbetet är inte startat och förväntas att eventuellt påbörjas under 2019 eller 2020.

Detaljplan Nord-Afrika 10 m.fl. (Lucktomt på Storgatan)

Nord-Afrika 10 m.fl.

Huvudsyftet med detaljplaneändringen är att ända planbestämmelser som endast tillåter att gårdshus/uthus m.m. uppförs på del av fastigheten för att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och förbättra möjligheterna till byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Nord-Afrika 1 och Nord-Afrika 10.

Detaljplanen kommer förmodligen genomföras med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Antagande 

Detaljplan Ubbarp 8:24 (Återvinningsstation Övreskog)

Sidan är under uppbyggnad

Förväntad tidplan

 • Samråd 
 • Granskning 
 • Antagande 

Detaljplan Verkstaden 1

Sidan är under uppbyggnad.

Planprogram Granhagen

Ett planprogram för Granhagen omfattar ett stort område söder om Ulricehamns tätort där staden kan växa. Arbetet med ett planprogram för Granhagen är inte påbörjat men arbetet kan komma att aktualiseras i framtiden.

Planprogram Järnvägsområdet

Sidan är under uppbyggnad.

I stora delar av Ulricehamns tätort gäller en gammal detaljplan från 1934. För att enklare kunna tolka detaljplanen behöver den uppdateras.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 30 oktober 2017, senast ändrad den 5 juli 2019 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?