Pågående detaljplaner övriga kommunen

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med utanför Ulricehamns centralort. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Samråd 16 augusti – 30 september

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Gällstad 1:132 m.fl.  Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 30 september 2019. Synpunkter skickas till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2018/100”. Samrådshandlingarna finner du via länkarna nedan.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under samrådstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

För ytterligare information ta kontakt med Emma Richardsson
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde

Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet. Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Planområdet är beläget ca 9 km nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

  • Samråd – fjärde kvartalet 2019
  • Granskning – andra kvartalet 2020
  • Antagande – tredje kvartalet 2020

Marbäck 13:20 och 13:42

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, kontor och/eller handel. Ändringarna handlar främst om Marbäck 13:42 (församlingshemmet) på Marbäck 13:20 handlar det om att tillåta nuvarande användning. Planområdet avgränsas i yttre fastighetsgräns för Marbäck 13:20 och 13:42.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Emma Richardsson
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

  • Samråd – tredje kvartalet 2019
  • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Varnums-Torp 1:34 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintlig fabriksbyggnad till cirka 10 bostäder med kontor, detaljhandel och samlingslokal på bottenplan genom att ändra användningen till bostadsmål från industriändamål och ge möjlighet att stycka av cirka 5 nya fastigheter.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

 

Varnums-Gunntorp 3:39

Syftet med en ny detaljplan för Varnums-Gunntorp 3:39 är att planlägga för bostäder och därmed möjliggöra uppförandet av flerfamiljshus. Fastigheten är idag planlagd för allmänt ändamål och har genom historien använts som servicebostad, förskola och föreningslokal.

Planområdet ligger i västra delarna av Nitta, norr om fastigheten ligger Varnumsvägen som går igenom Nitta.

Antagande 5 september 2019

Kommunstyrelsen har den 5 september 2019 §180/2019 beslutat att anta detaljplanen för Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. Detaljplanehandlingar finner du via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé samt på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Datum för tillkännagivande var 11 september 2019. Den som vill överklaga ska göra det skriftligen senast den 2 oktober 2019. Om inget överklagande inkommit och Länsstyrelsen inte beslutar att överklaga detaljplanen vinner den laga kraft 3 oktober 2019.

Vem får överklaga?
Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagan skickas skriftligen till:
Ulricehamns kommun
Kommunstyrelsen
523 86 Ulricehamn

eller

kommun@ulricehamn.se

Märk med ”Överklagande Dnr 2017/742, Mark- och miljödomstolen Vänersborg”

Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Rasmus Karlsson.
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Eftersom samrådsredogörelsen innehåller personuppgifter publiceras den inte med grund i Dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du ta del av samrådsredogörelsen, kontakta ansvarig planarkitekt enligt ovan.

Förväntad tidplan

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Samråd 16 augusti – 30 september

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Gällstad 1:132 m.fl.  Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 30 september 2019. Synpunkter skickas till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2018/100”. Samrådshandlingarna finner du via länkarna nedan.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under samrådstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

För ytterligare information ta kontakt med Emma Richardsson
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 52 64

Förväntad tidplan


Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 12 september 2019 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?