Pågående detaljplaner övriga kommunen

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med utanför Ulricehamns centralort. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Alängen 3 (Toyota)

Toyota

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

Förväntad tidplan

Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24 (Energi- och miljöcenter)

Vist

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nytt energi- och miljöcenter i det utpekade området. Avsikten är att skapa möjlighet för uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Planområdet ligger norr om Ulricehamns tätort och riksväg 40. Planområdet är lokaliserat söder om Bjättlundavägen mellan Ätran och skidbacken.

Granskning 16 april – 14 maj 2019

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 14 maj 2019. Synpunkter skickas till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun,  523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2015/599”  Granskningshandlingar finner du via länkarna nedan.

Granskningen syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Plankarta granskning
Planbeskrivning granskning
Samrådsredogörelse
Arkeologisk utredning
Dagvattenutredning
Ekosystemtjänstanalys
Geoteknisk byggbarhetsutredning
Geoteknisk undersökning Ubbarp 8-20 mfl och Vist 10-25
Geoteknisk undersökning PM svar på Länsstyrelsens yttrande
Geoteknisk undersökning, markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Ubbarp 8-20 mfl och Vist 10-25
Geoteknisk undersökning Vist industriområde
Lokaliseringsutredning
Tillägg till lokaliseringsutredning
Naturvärdesinventering
Spridningsberäkningar
Miljökonsekvensbeskrivning
Bullerutredning
Luktutredning
Trafikutredning

 • Antagande – tredje/fjärde kvartalet 2019

Frölunda 1:3, Gällstad

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2019
 • Granskning – fjärde kvartalet 2019
 • Antagande – första kvartalet 2020

Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde

Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet. Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Planområdet är beläget ca 9 km nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2019
 • Granskning – andra kvartalet 2020
 • Antagande – fjärde kvartalet 2020

Marbäck 13:20 och 13:42

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, kontor och/eller handel. Ändringarna handlar främst om Marbäck 13:42 (församlingshemmet) på Marbäck 13:20 handlar det om att tillåta nuvarande användning. Planområdet avgränsas i yttre fastighetsgräns för Marbäck 13:20 och 13:42.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – andra/tredje kvartalet 2019
 • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Slingan 1 (B&B Tools)

Slingan

Syftet med detaljplaneändringen är att inom fastigheten Slingan 1 möjliggöra utbyggnaden av ett lagerskepp. Planändringen innefattar enbart egenskaper inom kvartersmark då byggnadshöjden i detaljplanen behöver ändras och anpassas till rådande förhållanden.

Fastigheten Slingan 1 är beläget i industriområdet vid Karlsnäs, precist väster om Ätran och söder om riksväg 40.

Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

Förväntad tidplan

Sågen 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av ett inomhuslager samt renovering av ett utomhuslager för fastighetsägaren på Sågen 1. För att kunna göra det behöver Sågen 1 utökas med delar av mark från Vist 10:2 och Svarven 4. Den del av Vist 10:2 som fastighetsägaren vill förvärva är i gällande detaljplan Naturområde. En ny detaljplan behöver tas fram för att ändra ändamålet från Naturområde till Industriområde.

Planområdet är beläget vid kvarteren Sågen och Svarven vid Svarvaregatan på Vist industriområde. Området ligger cirka 4 km norr om Ulricehamns centrum. Planområdet omfattar en yta om cirka 1.2 ha.

Förväntad tidplan

Ubbarp 8:16 m.fl. (Rönnåsen etapp 2)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2019
 • Granskning – fjärde kvartalet 2019
 • Antagande – första kvartalet 2020

Varnums-Torp 1:34 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintlig fabriksbyggnad till cirka 10 bostäder med kontor, detaljhandel och samlingslokal på bottenplan genom att ändra användningen till bostadsmål från industriändamål och ge möjlighet att stycka av cirka 5 nya fastigheter.

Samråd 2 april – 23 april

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Varnums-Torp 1:34 m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 23 april 2019. Synpunkter skickas till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/624”. Samrådshandlingar finner du via länkarna nedan.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

 

Varnums-Gunntorp 3:39

Syftet med en ny detaljplan för Varnums-Gunntorp 3:39 är att planlägga för bostäder och därmed möjliggöra uppförandet av flerfamiljshus. Fastigheten är idag planlagd för allmänt ändamål och har genom historien använts som servicebostad, förskola och föreningslokal.

Planområdet ligger i västra delarna av Nitta, norr om fastigheten ligger Varnumsvägen som går igenom Nitta.

Samråd 9 april – 30 april

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 30 april 2019. Synpunkter skickas till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/742”. Samrådshandlingar finner du via våra länkar nedan.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Rasmus Karlsson.
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Toyota

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

Förväntad tidplan


Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 16 april 2019 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?