Pågående detaljplaner övriga kommunen

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med utanför Ulricehamns centralort. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Del av Frännarp 3:4

Syftet är att upprätta en detaljplan som tillåter byggnation av logistiklokaler eller liknande verksamhet. Området är idag inte planlagt.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2020
 • Granskning – fjärde kvartalet 2020
 • Antagande – första kvartalet 2021

Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Hökerum 7:7 med flera, Mogdens fritidshusområde

Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet. Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Planområdet är beläget ca 9 km nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2020
 • Granskning – tredje kvartalet 2020
 • Antagande – första kvartalet 2021

Hössna 1:2 med flera.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig skolverksamhet.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2020
 • Granskning – tredje kvartalet 2020
 • Antagande – första kvartalet 2021

 

Marbäck 13:20 och 13:42

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, kontor och/eller handel. Ändringarna handlar främst om Marbäck 13:42 (församlingshemmet) på Marbäck 13:20 handlar det om att tillåta nuvarande användning. Planområdet avgränsas i yttre fastighetsgräns för Marbäck 13:20 och 13:42.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Rebecka Zettermark Avdic.
E-post: rebecka.zettermarkavdic@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 63

Förväntad tidplan

Syftet är att upprätta en detaljplan som tillåter byggnation av logistiklokaler eller liknande verksamhet. Området är idag inte planlagt.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2020
 • Granskning – fjärde kvartalet 2020
 • Antagande – första kvartalet 2021

Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 19 mars 2020 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?