Pågående detaljplaner övriga kommunen

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med utanför Ulricehamns centralort. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Holmared 1:25 m.fl.

 

Företaget Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet.
Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.
Detaljplanen kommer att tillåta en högre exploateringsgrad än tidigare. Fastigheten Holmared 1:12 behöver tas med i planläggningen då området inte är planlagd sedan tidigare och gränsar till industriverksamheten.

Planområdet är beläget i utkanten av Rånnaväg, två kilometer nordost om Gällstad och 12 kilometer sönder om Ulricehamns tätort.

Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Adrian Hammar.
E-post: adrian.hammar@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2020
  • Antagande – tredje kvartalet 2020

Hökerum 7:7 med flera, Mogdens fritidshusområde

Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet. Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Planområdet är beläget ca 9 km nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2020
  • Granskning – tredje kvartalet 2020
  • Antagande – första kvartalet 2021

Hössna 1:2 med flera.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig skolverksamhet.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2020
  • Granskning – tredje kvartalet 2020
  • Antagande – första kvartalet 2021

 

Marbäck 13:20 och 13:42

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, kontor och/eller handel. Ändringarna handlar främst om Marbäck 13:42 (församlingshemmet) på Marbäck 13:20 handlar det om att tillåta nuvarande användning. Planområdet avgränsas i yttre fastighetsgräns för Marbäck 13:20 och 13:42.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson.
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan


Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 24 juni 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?