Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Kv Chile 2 mfl

Enligt PUL äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, samrådsredogörelser, utlåtanden m fl här på hemsidan, vill ni se dessa så får ni kontakta Miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Adjunkten 7 (Industrifastighet på Rektorsvägen)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ombyggnation av befintlig byggnad till flerfamiljsbostad, möjliggöra för balkonger och nya entréer. Planområdet är beläget i området Tingsholm i Ulricehamn. Adjunkten 7 ligger utmed Rektorsvägen i närheten av Tingsholmsgymnasiet. Området som berörs av planändringen är ca 1100 m2.

Granskning 23 november – 7 december

Förslaget till detaljplaneändringen ställs ut under tiden 23 november – 7 december 2017. Handlingar finns för påseende på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3, Ulricehamn samt via länkarna nedan. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplaneändringen.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast 7 december 2017 till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller skicka via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2015/557”.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Dennis Bengtsson, telefon: 0321-59 52 88, e-post: dennis.bengtsson@ulricehamn.se.

Förväntad tidplan

Apeln 1

apeln-1

Fastighetsägaren vill bygga till den befintliga byggnaden. För att kunna göra detta behövs att fastighetens ändamål förändras, eftersom dagens verksamhet inte överensstämmer med gällande planbestämmelser. I gällande plan är ändamålet handel, men verksamheten som bedrivs där idag är kommunal dagverksamhet (vård). Förutom det befintliga ändamålet för handel (H) vill sökanden att ändamål för vård (D) och bostäder (B) ska läggas till för fastigheten Apeln 1.

Apeln 1 är beläget vid korsningen Tre Rosors väg och Grönahögsvägen i Ulricehamn.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Australien 3 m.fl. (Gamla UT-huset)

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Bogesund 1:40 m fl. (Handelsträdgården)

bogesund-1-40

Planens syfte är möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Planområdet avgränsas av Reflevägen och Vistabergsvägen i Ulricehamn, Kapellkyrkogården ingår i planområdet eftersom den idag inte är planlagd.

Förväntad tidplan

Del av Bogesund 1:82 (Grodparken)

flygfoto grodparken

Syftet är att se över framtida utformning av parken, trafiklösningar och tillgänglighet. Tanken är att både närboende till Grodparken och invånarna i allmänhet ska få komma in med synpunkter kring parkens framtid.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter

bergsater-2

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till bostadsförsörjning och god kommunal service genom att omvandla ett skogsområde söder om Fredriksberg till bostäder och förskola. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – tredje kvartalet 2018
 • Antagande – första kvartalet 2019

Herralyckedreven (Honungslunden Riksbyggen)

Herralyckedreven

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus på del Hester 5:20, där det tidigare fanns en plantskola/handelsträdgård.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2018
 • Granskning – tredje kvartalet 2018
 • Antagande – fjärde kvartalet 2018

Del av Bogesund 1:230 Kvarnryd, Hemrydsgatan

Kvarnryd

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av 2-3 flerbostadshus och parkering inom området.

Planområdet ligger i Hemryd som tillhör den norra delen av Fredriksberg. Avgränsad av Utsiktsgatan i norr är planområdet granne med en rad parhusfastigheter vid Villagatan i öst. Hemrydsgatan i väst omfattas av planområdet som även täcker en slänt väst om Hemrydsgatan. Den södra delen av planområdet utgör av ett grönt område som klassas som naturpark.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2018
 • Granskning – tredje kvartalet 2018
 • Antagande – fjärde kvartalet 2018

Krämaren 4 (Kullen och tilliggande byggnader)

Detaljplanens syfte är att pröva markanvändningen/förtätning av kvarteret för bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Vidare är syftet att ge möjlighet till förtätning av kvarteret Krämaren 4. Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för bostäder med centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning. Detaljplanens syfte är vidare att verka för att förstärka rådande kvartersstruktur i området och ge möjlighet till en parkering under jord.

Med tanke på fastigheten Krämaren 4:s strategiska och centrala läge är det viktigt att nybyggnation håller en arkitektonisk kvalitet som bidrar till att förstärka kulturmiljön. Det är viktigt med en arkitektonisk kvalitet gällande materialval och detaljeringsnivå.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Läraren 11 (Hunddagiset)

Läraren 11

Detaljplaneändringens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus inom fastigheten Läraren 11, Ulricehamn. Gällande detaljplan tillåter inte detta. Ändringen strider inte emot gällande detaljplans huvudsyfte vilket är bostadsändamål. Därför kan en ändring av detaljplan göras. Planområdet ligger relativt centralt beläget i Ulricehamns tätort. Fastigheten ligger längs Höjdgatan, cirka 150 meter från Stenbocksskolan. Planområdet gränsar till privata fastigheter åt norr, söder och öster. Planområdet omfattar cirka 1 700 m².

Granskning 23 november – 18 december 2017

Förslaget till detaljplaneändringen ställs ut under tiden 23 november – 18 december 2017. Handlingar finns för påseende på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3, Ulricehamn samt via länkarna nedan. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplaneändringen.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast 18 december 2017 till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller skicka via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2016/501”.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Robin Enqvist telefon: 0321-59 52 63, e-post: robin.enqvist@ulricehamn.se.

Förväntad tidplan

Nord-Afrika 9 (Svenska kyrkan)

Nord-Afrika 9

I gällande detaljplan från 1957 är fastigheten avsedd för bostads- och handelsändamål. Den verksamhet som idag bedrivs i fastigheten strider mot gällande detaljplan. Fastighetsägaren vill att planen för fastigheten ska överensstämma den verksamhet som idag bedrivs i fastigheten. För att kunna göra detta behövs att fastighetens ändamål förändras.

Nord-Afrika är beläget i Ulricehamn, nordväst om kyrkan, söder om Stora Torget, mellan Storgatan och Västra Kyrkogatan.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – Andra kvartalet 2018
 • Antagande – Tredje kvartalet 2018

Norra Amerika 1 (Kinarestaurangen, apoteket m.m.)

Detaljplanens syfte är att pröva markanvändningen/förtätning av kvarteret Norra Amerika 1 & 2 för bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning i området.

Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort, i direkt anslutning söder om Grodparken och Södra Kullagatan, mellan Sturegatan och Storgatan.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Resedan 5 och 8 m.fl. (Montessoriskolan)

Resedan 5 och 8 m.fl.

Detaljplanens syfte är att planlägga för skolverksamheten som idag finns på platsen. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan har nu utretts i detaljplaneprocessen. Avsikten med detaljplanen är även att säkerställa att skolans friyta är lämplig sett till verksamhetens omfattning. Samtidigt ska detaljplanen rymma bostadsändamål och kontor för att skapa en flexibilitet i användningen ifall skolverksamheten skulle flytta. Detaljplanen tar således hänsyn till att bostäder kan uppföras inom planområdet.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort med Borgmästaregatan i öster och norr om ligger privata tomter och Gullbergsgatan. I väster gränsar planområdet till Lindängsvägen och söder om finns parkområdet Ekhagen.

Detaljplanen genomförs med enkelt förfarande och därmed hålls ingen granskning

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Antagande – andra kvartalet 2018

Skansen 1 och 2 (Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården)

Skansen 1 och 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och därmed möjliggöra uppförandet av flerfamiljshus. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Verksamheten kommer att fortsätta finnas på platsen även i framtiden.

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2018
 • Granskning – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Stockrosen 1 (Netto och Solrosen)

Stockrosen

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av 2 flerbostadshus högre än två våningar inom området.

Förväntad tidplan

 • Samråd – fjärde kvartalet 2017
 • Granskning – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ombyggnation av befintlig byggnad till flerfamiljsbostad, möjliggöra för balkonger och nya entréer. Planområdet är beläget i området Tingsholm i Ulricehamn. Adjunkten 7 ligger utmed Rektorsvägen i närheten av Tingsholmsgymnasiet. Området som berörs av planändringen är ca 1100 m2.

Granskning 23 november – 7 december

Förslaget till detaljplaneändringen ställs ut under tiden 23 november – 7 december 2017. Handlingar finns för påseende på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3, Ulricehamn samt via länkarna nedan. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplaneändringen.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast 7 december 2017 till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller skicka via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2015/557”.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Dennis Bengtsson, telefon: 0321-59 52 88, e-post: dennis.bengtsson@ulricehamn.se.

Förväntad tidplan


Publicerat av Elin Johansson den 31 juli 2015, senast ändrad den 23 november 2017 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?