Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Enligt PUL äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, samrådsredogörelser, utlåtanden m fl här på hemsidan, vill ni se dessa så får ni kontakta Miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Apeln 1

apeln-1

Fastighetsägaren vill bygga till den befintliga byggnaden. För att kunna göra detta behövs att fastighetens ändamål förändras, eftersom dagens verksamhet inte överensstämmer med gällande planbestämmelser. I gällande plan är ändamålet handel, men verksamheten som bedrivs där idag är kommunal dagverksamhet (vård). Förutom det befintliga ändamålet för handel (H) vill sökanden att ändamål för vård (D) och bostäder (B) ska läggas till för fastigheten Apeln 1.

Apeln 1 är beläget vid korsningen Tre Rosors väg och Grönahögsvägen i Ulricehamn.

Förväntad tidplan

Australien 3 m.fl. (Gamla UT-huset)

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Bogesund 1:40 m fl. (Handelsträdgården)

bogesund-1-40

Planens syfte är möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Planområdet avgränsas av Reflevägen och Vistabergsvägen i Ulricehamn, Kapellkyrkogården ingår i planområdet eftersom den idag inte är planlagd.

Förväntad tidplan

Del av Bogesund 1:82 (Grodparken)

flygfoto grodparken

Syftet är att se över framtida utformning av parken, trafiklösningar och tillgänglighet. Tanken är att både närboende till Grodparken och invånarna i allmänhet ska få komma in med synpunkter kring parkens framtid.

Förväntad tidplan

 • Samråd – fjärde kvartalet 2018
 • Granskning – första kvartalet 2019
 • Antagande – andra kvartalet 2019

Del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter

bergsater-2

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till bostadsförsörjning och god kommunal service genom att omvandla ett skogsområde söder om Fredriksberg till bostäder och förskola. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Förväntad tidplan

 • Samråd – fjärde kvartalet 2018
 • Granskning – första kvartalet 2019
 • Antagande – andra kvartalet 2019

Hester 5:20 (Herralyckedreven, Honungslunden Riksbyggen)

Herralyckedreven

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus på del Hester 5:20, där det tidigare fanns en plantskola/handelsträdgård.

Under sommaren 2018 genomförs geotekniska- och arkeologiska undersökningar samt naturinventeringar i samband med planarbetet på Hester 5:20.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – andra kvartalet 2019
 • Antagande – tredje kvartalet 2019

Del av Bogesund 1:230 Kvarnryd, Hemrydsgatan

Kvarnryd

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av 2-3 flerbostadshus och parkering inom området.

Planområdet ligger i Hemryd som tillhör den norra delen av Fredriksberg. Avgränsad av Utsiktsgatan i norr är planområdet granne med en rad parhusfastigheter vid Villagatan i öst. Hemrydsgatan i väst omfattas av planområdet som även täcker en slänt väst om Hemrydsgatan. Den södra delen av planområdet utgör av ett grönt område som klassas som naturpark.

Förväntad tidplan

 • Samråd – fjärde kvartalet 2018
 • Granskning – första kvartalet 2019
 • Antagande – andra kvartalet 2019

Krämaren 4 (Kullen och tilliggande byggnader)

Detaljplanens syfte är att förtäta kvarteret Krämaren 4 och ge förutsättningar för bostäder med centrumverksamhet i bottenplan. Vidare är syftet att ge möjlighet till förtätning av kvarteret Krämaren 4. Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för bostäder med centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning inom kvarteret och dess närhet samt ge möjlighet till parkering under jord. Nybyggnation beräknas att vid högsta punkt, sydvästra hörnet av planområdet, gå upp i +210 meter över havet vilket motsvarar cirka 9 våningar.

Samråd 23 maj – 21 juni 2018

Förslag till detaljplan ställs ut för samråd under tiden 23 maj – 21 juni 2018. Handlingar finns tillgängliga för påseende i Stadshusets foajé, på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 samt via länkarna nedan.

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligen, via e-post till kommun@ulricehamn.se alternativt via brev till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. Märk med ”Dnr 2015/186”.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Robin Enqvist eller Lars Stokka.
E-post: robin.enqvist@ulricehamn.se, lars.stokka@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52, 0321-59 50 34

Förväntad tidplan

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Markteknisk undersökning (MIFO) Krämaren 4
Geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
PM geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2

 • Granskning – tredje kvartalet 2018
 • Antagande – första kvartalet 2019

Läraren 11 (Hunddagiset)

Läraren 11

Detaljplaneändringens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus inom fastigheten Läraren 11, Ulricehamn. Gällande detaljplan tillåter inte detta. Ändringen strider inte emot gällande detaljplans huvudsyfte vilket är bostadsändamål. Därför kan en ändring av detaljplan göras. Planområdet ligger relativt centralt beläget i Ulricehamns tätort. Fastigheten ligger längs Höjdgatan, cirka 150 meter från Stenbocksskolan. Planområdet gränsar till privata fastigheter åt norr, söder och öster. Planområdet omfattar cirka 1 700 m².

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Robin Enqvist telefon: 0321-59 52 63, e-post: robin.enqvist@ulricehamn.se.

Efter att detaljplaneändringen antogs av Kommunstyrelsen har ett överklagande inkommit och ärendet hanteras just nu av Mark- och miljödomstolen.

Förväntad tidplan

Nordafrika 9 (Svenska kyrkan)

Nord-Afrika 9

I gällande detaljplan från 1957 är fastigheten avsedd för bostads- och handelsändamål. Den verksamhet som idag bedrivs i fastigheten strider mot gällande detaljplan. Fastighetsägaren vill att planen för fastigheten ska överensstämma den verksamhet som idag bedrivs i fastigheten. För att kunna göra detta behövs att fastighetens ändamål förändras.

Nordafrika är beläget i Ulricehamn, nordväst om kyrkan, söder om Stora Torget, mellan Storgatan och Västra Kyrkogatan.

Förväntad tidplan

Norra Amerika 1 och 2 (Kinarestaurangen, apoteket m.m.)

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Norra Amerika 1 & 2. Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen/förtätning av kvarteret Norra Amerika 1 & 2 för bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning i området samt möjliggöra för parkering under jord. Högsta nockhöjd inom planområdet möjliggörs i nordvästra delen och beräknas upp till +209 meter över havet vilket motsvarar cirka åtta våningar plus tak.

Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort, i direkt anslutning söder om Grodparken och Södra Kullagatan, mellan Sturegatan och Storgatan.

Samråd 23 maj – 21 juni 2018

Förslag till detaljplan ställs ut för samråd under tiden 23 maj – 21 juni 2018. Handlingar finns tillgängliga för påseende i Stadshusets foajé, på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 samt via länkarna nedan.

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligen, via e-post till kommun@ulricehamn.se alternativt via brev till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. Märk med ”Dnr 2015/184”.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Robin Enqvist eller Lars Stokka.
E-post: robin.enqvist@ulricehamn.se, lars.stokka@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52, 0321-59 50 34

Förväntad tidplan

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Markteknisk undersökning (MIFO) Norra Amerika 1
Markteknisk undersökning (MIFO) Norra Amerika 2
Geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
PM geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Arkeologisk förundersökning Norra Amerika 1&2

 • Granskning – tredje kvartalet 2018
 • Antagande – första kvartalet 2019

Resedan 5 och 8 m.fl. (Montessoriskolan)

Resedan 5 och 8 m.fl.

Detaljplanens syfte är att planlägga för skolverksamheten som idag finns på platsen. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan har nu utretts i detaljplaneprocessen. Avsikten med detaljplanen är även att säkerställa att skolans friyta är lämplig sett till verksamhetens omfattning. Samtidigt ska detaljplanen rymma bostadsändamål och kontor för att skapa en flexibilitet i användningen ifall skolverksamheten skulle flytta. Detaljplanen tar således hänsyn till att bostäder kan uppföras inom planområdet.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort med Borgmästaregatan i öster och norr om ligger privata tomter och Gullbergsgatan. I väster gränsar planområdet till Lindängsvägen och söder om finns parkområdet Ekhagen.

Detaljplanen genomförs med enkelt förfarande och därmed hålls ingen granskning.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2018
 • Antagande – tredje kvartalet 2018

Skansen 1 och 2 (Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården)

Skansen 1 och 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och därmed möjliggöra uppförandet av flerfamiljshus. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Verksamheten kommer att fortsätta finnas på platsen även i framtiden.

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2018
 • Granskning – fjärde kvartalet 2018
 • Antagande – första kvartalet 2019

Stockrosen 1 (Netto och Solrosen)

Stockrosen

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av 2 flerbostadshus högre än två våningar inom området.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2018
 • Granskning – tredje kvartalet 2018
 • Antagande – fjärde kvartalet 2018

apeln-1

Fastighetsägaren vill bygga till den befintliga byggnaden. För att kunna göra detta behövs att fastighetens ändamål förändras, eftersom dagens verksamhet inte överensstämmer med gällande planbestämmelser. I gällande plan är ändamålet handel, men verksamheten som bedrivs där idag är kommunal dagverksamhet (vård). Förutom det befintliga ändamålet för handel (H) vill sökanden att ändamål för vård (D) och bostäder (B) ska läggas till för fastigheten Apeln 1.

Apeln 1 är beläget vid korsningen Tre Rosors väg och Grönahögsvägen i Ulricehamn.

Förväntad tidplan


Publicerat av Elin Johansson den 31 juli 2015, senast ändrad den 23 maj 2018 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?