Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar,  vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Alängen 3 (Toyota)

Toyota

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

För ytterligare information ta kontakt med Ann Stockzelius
E-post: ann.stockzelius@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 66

Förväntad tidplan

Australien 3 med flera (Gamla UT-huset)

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Brunnsbo 2 och 6 med flera

Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse av flerbostadshus med inslag av kontor och mindre verksamheter i kvarteret Brunnsbo. Planområdet är idag delad i två fastigheter där Brunnsbo 6 är en öppen och obebyggt tomt och Brunnsbo 2 bebyggt med lager och kontor, även kallat Topecohuset. Enligt detaljplanen från 1961 medges byggande av industri på båda tomterna vilket nu ska ändras för att få bort industrin från en så central del av Ulricehamn. Med det vill kommunen utveckla centrala Ulricehamn och skapa fler centrumnära bostäder vilket är i linje med det planprogram från 2016 som togs fram för området Fiskebacken/Brunnsbo.

Samråd 14 januari – 12 februari 2020

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Brunnsbo 2 och 6  m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt, via e-post eller brev till kommunen senast den den 12 februari 2020.
Samrådshandlingarna finns via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under samrådstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

Synpunkter skickas till:

Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller:

kommun@ulricehamn.se

Märk med ”Dnr 2016/226”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och adress för att du senare skall kunna få återkoppling från oss.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Gustav Axell Johansson
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

 

Del av Bogesund 1:230 med flera, Bergsäter

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Genom att omvandla ett skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Fredriksberg till ett område med blandad bebyggelse med bland annat bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Länk till mer information

För ytterligare upplysningar ta kontakt med planarkitekt Ida Sjöberg
E-post: ida.sjoberg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Kvarteret Daltorp och Tegelbruket

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för en god boendemiljö och ge möjlighet till flerbostadshus på fastigheterna inom kvarteret Daltorp och kvarteret Tegelbruket. I gällande detaljplaner från 1957 och 1985 är området planerat för industriändamål. Planområdet är beläget öster om Boråsvägen, söder om Tegelbruksgatan och Lillsjövägen, samt väster om Falköpingsvägen inom området Bronäs.

Samråd 20 december 2019  – 31 januari 2020

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Tegelbruket m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt, via e-post eller brev till kommunen senast den den 31 januari 2020.
Samrådshandlingarna finns via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under samrådstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

Synpunkter skickas till:

Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller:

kommun@ulricehamn.se

Märk med ”Dnr 2016/502”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och adress för att du senare skall kunna få återkoppling från oss.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Fiskebacken 7 med flera

Syftet med detaljplanen är att inom kvarteret Fiskebacken möjliggöra ny bebyggelse för bostadsbyggnation och centrumverksamhet som exempelvis kontor och restaurang. I gällande detaljplan är området planerat för industriändamål. Planområdet innefattar bl.a. Bogesunds väveris fabriksbyggnad och bowlinghallen. Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort. Utmed planområdet löper Fabriksgatan i söder, Storgatan i öst, Strandgatan i väst och Fiskaregatan i norr. Detaljplaneområdet innefattar en yta på cirka 15 000 kvm.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Samråd 14 januari – 12 februari 2020

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Fiskebacken 7  m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt, via e-post eller brev till kommunen senast den den 12 februari 2020.
Samrådshandlingarna finns via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

Den som inte senast under samrådstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplaneändringen.

Synpunkter skickas till:

Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller:

kommun@ulricehamn.se

Märk med ”Dnr 2018/261”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och adress för att du senare skall kunna få återkoppling från oss.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Hester 5:20 (Herralyckedreven, Honungslunden Riksbyggen)

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus på del Hester 5:20, där det tidigare fanns en plantskola/handelsträdgård.

Under sommaren 2018 genomfördes geotekniska- och arkeologiska undersökningar samt naturinventeringar i samband med planarbetet på Hester 5:20.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med planarkitekt Emma Richardsson.
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Resedan 5 och 8 med flera (Montessoriskolan)

Resedan 5 och 8 m.fl.

Detaljplanens syfte är att planlägga för skolverksamheten som idag finns på platsen. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan har nu utretts i detaljplaneprocessen. Avsikten med detaljplanen är även att säkerställa att skolans friyta är lämplig sett till verksamhetens omfattning. Samtidigt ska detaljplanen rymma bostadsändamål och kontor för att skapa en flexibilitet i användningen ifall skolverksamheten skulle flytta. Detaljplanen tar således hänsyn till att bostäder kan uppföras inom planområdet.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort med Borgmästaregatan i öster och norr om ligger privata tomter och Gullbergsgatan. I väster gränsar planområdet till Lindängsvägen och söder om finns parkområdet Ekhagen.

Detaljplanen genomförs med standard förfarande.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Gustav Axell Johansson
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

  • Samråd – första kvartalet 2020
  • Granskning – andra kvartalet 2020
  • Antagande – tredje kvartalet 2020

Skansen 1 och 2 med flera (Kvarteret Linden, Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården)

Skansen 1 och 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bland annat bostäder och centrumverksamhet och möjliggöra en förtätning av fastigheterna. En högre bebyggelse än den befintliga föreslås tillåtas i området. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Detaljplanen tillåter verksamheten att finnas kvar på området även i framtiden.

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

Antagande 31 oktober 2019
Kommunstyrelsen har den 31 oktober 2019 beslutat att anta detaljplanen Skansen 1 och 2 m.fl.
Därefter har Länsstyrelsen beslutat att pröva detaljplanen.
Planen har även överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är c:a 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Ida Sjöberg.
E-post: ida.sjoberg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Slingan 1 (B&B Tools)

Slingan

Syftet med detaljplaneändringen är att inom fastigheten Slingan 1 möjliggöra utbyggnaden av ett lagerskepp. Planändringen innefattar enbart egenskaper inom kvartersmark då byggnadshöjden i detaljplanen behöver ändras och anpassas till rådande förhållanden.

Fastigheten Slingan 1 är beläget i industriområdet vid Karlsnäs, precis väster om Ätran och söder om riksväg 40.

Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Sågen 1 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av ett inomhuslager samt renovering av ett utomhuslager för fastighetsägaren på Sågen 1. För att kunna göra det behöver Sågen 1 utökas med delar av mark från Vist 10:2 och Svarven 4. Den del av Vist 10:2 som fastighetsägaren vill förvärva är i gällande detaljplan Naturområde. En ny detaljplan behöver tas fram för att ändra ändamålet från Naturområde till Industriområde.

Planområdet är beläget vid kvarteren Sågen och Svarven vid Svarvaregatan på Vist industriområde. Området ligger cirka 4 km norr om Ulricehamns centrum. Planområdet omfattar en yta om cirka 1.2 ha.

Förväntad tidplan

Ubbarp 8:16 med flera (Rönnåsen etapp 2)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ida Sjöberg
E-post: ida.sjoberg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

  • Samråd – första kvartalet 2020
  • Granskning – tredje kvartalet 2020
  • Antagande – fjärde kvartalet 2020

Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24 (Energi- och miljöcenter)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nytt energi- och miljöcenter i det utpekade området. Avsikten är att skapa möjlighet för uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Planområdet ligger norr om Ulricehamns tätort och riksväg 40. Planområdet är lokaliserat söder om Bjättlundavägen mellan Ätran och skidbacken.

Antagande 26 september 2019
Kommunstyrelsen har den 26 september 2019 beslutat att anta detaljplanen Vist 10:58 ”energi- och miljöcenter”.
Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är c:a 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Ärlan 4

Syftet är att göra en detaljplaneändring av den gamla stadsplanen Kvarteret Ärlan för att tillåta att vind inreds, vilket innebär att två nya lägenheter tillkommer. Fastigheten är belägen på Järnvägsgatan 6 i centrala Ulricehamn och angränsar i väst mot Bogesundsgatan.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson.
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Toyota

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

För ytterligare information ta kontakt med Ann Stockzelius
E-post: ann.stockzelius@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 66

Förväntad tidplan


Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 15 januari 2020 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?