Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar,  vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Australien 3 m.fl. (Gamla UT-huset)

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Bogesund 1:40 m.fl. (Handelsträdgården)

bogesund-1-40

Detaljplanens syfte är möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Lokaliseringen i ett redan etablerat bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Detaljplaneområdet ligger i Villastaden i Ulricehamn och avgränsas av Reflevägen och Vistabergsvägen. Även Kapellkyrkogården ingår i planområdet eftersom den idag inte är planlagd för kyrkogård. Området användes tidigare som handelsträdgård. På fastigheterna fanns ett bostadshus, ett arbetshus samt ett antal växthus. Sedan 2010 är området i kommunal ägo, växthusen har avyttrats och platsen är idag en tom yta.

För ytterligare upplysningar kring framtagandet av detaljplanen, kontakta planarkitekt Robin Enqvist.
E-post: robin.enqvist@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 63

Förväntad tidplan

Arkeologisk utredning Bogesund 1:40 m.fl.
Bullerutredning Bogesund 1:40 m.fl.
Geoteknisk utredning Bogesund 1:40 m.fl.
PM Geoteknisk utredning Bogesund 1:40 m.fl.

 • Antagande – fjärde kvartalet 2018

Bogesund 1:164

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för komplementbyggnader samt undersöka möjligheten för en villatomt. Planområdet ligger inom fastigheten Bogesund 1:164 som är belägen i den södra delen av Ulricehamn, mellan Marbäcksvägen och banvallen.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – tredje kvartalet 2019
 • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter

bergsater-2

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till bostadsförsörjning och god kommunal service genom att omvandla ett skogsområde söder om Fredriksberg till bostäder och förskola. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – andra kvartalet 2019
 • Antagande – tredje kvartalet 2019

Hester 5:20 (Herralyckedreven, Honungslunden Riksbyggen)

Herralyckedreven

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus på del Hester 5:20, där det tidigare fanns en plantskola/handelsträdgård.

Under sommaren 2018 genomförs geotekniska- och arkeologiska undersökningar samt naturinventeringar i samband med planarbetet på Hester 5:20.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – andra kvartalet 2019
 • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Krämaren 4 (Kullen och tilliggande byggnader)

Detaljplanens syfte är att förtäta kvarteret Krämaren 4 och ge förutsättningar för bostäder med centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning inom kvarteret och dess närhet samt ge möjlighet till parkering under jord.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Ebba Wisborg.
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Markteknisk undersökning (MIFO 1) Krämaren 4
Markteknisk undersökning (MIFO 2) Krämaren 4
Geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
PM geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Solstudie dagsljus
Solstudie soltimmar

 • Antagande – första/andra kvartalet 2019

Norra Amerika 1 och 2 (Kinarestaurangen, apoteket m.m.)

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Norra Amerika 1 & 2. Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen/förtätning av kvarteret Norra Amerika 1 & 2 för bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning i området samt möjliggöra för parkering under jord.

Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort, i direkt anslutning söder om Grodparken och Södra Kullagatan, mellan Sturegatan och Storgatan.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Ebba Wisborg.
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52, 0321-59 50 34

Förväntad tidplan

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Markteknisk undersökning (MIFO) Norra Amerika 1
Markteknisk undersökning (MIFO) Norra Amerika 2
Geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
PM geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Arkeologisk förundersökning Norra Amerika 1&2

 • Granskning – första kvartalet 2019
 • Antagande – andra kvartalet 2019

Resedan 5 och 8 m.fl. (Montessoriskolan)

Resedan 5 och 8 m.fl.

Detaljplanens syfte är att planlägga för skolverksamheten som idag finns på platsen. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan har nu utretts i detaljplaneprocessen. Avsikten med detaljplanen är även att säkerställa att skolans friyta är lämplig sett till verksamhetens omfattning. Samtidigt ska detaljplanen rymma bostadsändamål och kontor för att skapa en flexibilitet i användningen ifall skolverksamheten skulle flytta. Detaljplanen tar således hänsyn till att bostäder kan uppföras inom planområdet.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort med Borgmästaregatan i öster och norr om ligger privata tomter och Gullbergsgatan. I väster gränsar planområdet till Lindängsvägen och söder om finns parkområdet Ekhagen.

Detaljplanen genomförs med enkelt förfarande och därmed hålls ingen granskning.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning 
 • Antagande 

Skansen 1 och 2 m.fl. (Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården)

Skansen 1 och 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bland annat bostäder och centrumverksamhet och möjliggöra en förtätning av fastigheterna. En högre bebyggelse än den befintliga föreslås tillåtas i området. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Detaljplanen tillåter verksamheten att finnas kvar på området även i framtiden.

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

Samråd 12 december 2018 – 16 januari 2019

Detaljplaneförslaget för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn är på samråd under tiden 12 december 2018 – 16 januari 2019. Handlingar finns tillgängliga för påseende i Stadshusets foajé, på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 i Ulricehamn samt via länkarna nedan. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligen via e-post eller brev senast 16 januari 2019. Dina synpunkter skickar du till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk ditt yttrande med ”Dnr 2016/636”.

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Ida Sjöberg.
E-post: ida.sjoberg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Samrådsmöte 9 januari 2019

Om ni vill komma och ta del av handlingarna och diskutera samrådsförslaget är ni välkomna till Stadshusets foajé den 9 januari 2019, kl.17-18.30. För att veta ungefärligt antal som dyker upp vill vi gärna att ni anmäler er till: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.

Förväntad tidplan

Grundkarta Skansen 1 och 2 m.fl.
PM geoteknisk undersökning Skansen 1 och 2 m.fl.
Geoteknisk undersökning Skansen 1 och 2 m.fl.
Naturvärdes- och fladdermusinventering Skansen 1 och 2 m.fl.
Trafikbullerutredning Skansen 1 och 2 2017-05-23 m.fl.
Trafikbullerutredning Skansen 1 och 2 2018-11-06 m.fl.

 • Granskning – andra kvartalet 2019
 • Antagande – tredje kvartalet 2019

Stockrosen 1 (Netto och Solrosen)

Stockrosen

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 i form av högre bebyggelse än vad som tillåts i gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en högre grad av förtätning och det skapas en ny tillfartsväg för att säkerställa att transporterna till och inom området kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Detaljplaneområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas i sydväst av Tre rosors väg och Parkgatan. Detaljplaneområdet innefattar en yta på cirka 31 460 m².

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Emma Richardsson
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan


Publicerat av Elin Johansson den 31 juli 2015, senast ändrad den 12 december 2018 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?