Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar,  vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Australien 3 m.fl. (Gamla UT-huset)

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Bogesund 1:164

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för komplementbyggnader samt undersöka möjligheten för en villatomt. Planområdet ligger inom fastigheten Bogesund 1:164 som är belägen i den södra delen av Ulricehamn, mellan Marbäcksvägen och banvallen.

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – tredje kvartalet 2019
 • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter

bergsater-2

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till bostadsförsörjning och god kommunal service genom att omvandla ett skogsområde söder om Fredriksberg till bostäder och förskola. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2019
 • Granskning – tredje kvartalet 2019
 • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Hester 5:20 (Herralyckedreven, Honungslunden Riksbyggen)

Herralyckedreven

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus på del Hester 5:20, där det tidigare fanns en plantskola/handelsträdgård.

Under sommaren 2018 genomfördes geotekniska- och arkeologiska undersökningar samt naturinventeringar i samband med planarbetet på Hester 5:20.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Emma Richardsson.
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

 • Samråd – första kvartalet 2019
 • Granskning – andra kvartalet 2019
 • Antagande – fjärde kvartalet 2019

Norra Amerika 1 och 2 (Kinarestaurangen, apoteket m.m.)

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Norra Amerika 1 & 2. Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen/förtätning av kvarteret Norra Amerika 1 & 2 för bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och rumsbildning i området samt möjliggöra för parkering under jord.

Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort, i direkt anslutning söder om Grodparken och Södra Kullagatan, mellan Sturegatan och Storgatan.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Ebba Wisborg.
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52, 0321-59 50 34

Förväntad tidplan

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Markteknisk undersökning (MIFO) Norra Amerika 1
Markteknisk undersökning (MIFO) Norra Amerika 2
Geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
PM geoteknisk utredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1&2
Arkeologisk förundersökning Norra Amerika 1&2

 • Granskning – första kvartalet 2019
 • Antagande – andra kvartalet 2019

Resedan 5 och 8 m.fl. (Montessoriskolan)

Resedan 5 och 8 m.fl.

Detaljplanens syfte är att planlägga för skolverksamheten som idag finns på platsen. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan har nu utretts i detaljplaneprocessen. Avsikten med detaljplanen är även att säkerställa att skolans friyta är lämplig sett till verksamhetens omfattning. Samtidigt ska detaljplanen rymma bostadsändamål och kontor för att skapa en flexibilitet i användningen ifall skolverksamheten skulle flytta. Detaljplanen tar således hänsyn till att bostäder kan uppföras inom planområdet.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort med Borgmästaregatan i öster och norr om ligger privata tomter och Gullbergsgatan. I väster gränsar planområdet till Lindängsvägen och söder om finns parkområdet Ekhagen.

Detaljplanen genomförs med standard förfarande.

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2019
 • Granskning 
 • Antagande 

Sanatorieskogen 1:38 (Lassalyckan)

Syftet med detaljplan för Sanatorieskogen 1:38 är att möjliggöra hotell, besöksanläggning, camping och handel. Detaljplanen ska verka för att förstärka och komplettera nuvarande bebyggelse och friluftsliv på Lassalyckanområdet. Området är idag inte detaljplanelagt.

Sanatorieskogen 1:38 är beläget söder om Lassalyckan idrottsanläggning och öster om villabebyggelsen Fållorna.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta planarkitekt Rasmus Karlsson.
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

 • Samråd – under 2019
 • Granskning 
 • Antagande 

Skansen 1 och 2 m.fl. (Kvarteret Linden, Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården)

Skansen 1 och 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bland annat bostäder och centrumverksamhet och möjliggöra en förtätning av fastigheterna. En högre bebyggelse än den befintliga föreslås tillåtas i området. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Detaljplanen tillåter verksamheten att finnas kvar på området även i framtiden.

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Ida Sjöberg.
E-post: ida.sjoberg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Grundkarta Skansen 1 och 2 m.fl.
PM geoteknisk undersökning Skansen 1 och 2 m.fl.
Geoteknisk undersökning Skansen 1 och 2 m.fl.
Naturvärdes- och fladdermusinventering Skansen 1 och 2 m.fl.
Trafikbullerutredning Skansen 1 och 2 2017-05-23 m.fl.
Trafikbullerutredning Skansen 1 och 2 2018-11-06 m.fl.

 • Granskning – andra kvartalet 2019
 • Antagande – tredje kvartalet 2019

Stockrosen 1 (Netto och Solrosen)

Stockrosen

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 i form av högre bebyggelse än vad som tillåts i gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en högre grad av förtätning och det skapas en ny tillfartsväg för att säkerställa att transporterna till och inom området kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Detaljplaneområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas i sydväst av Tre rosors väg och Parkgatan. Detaljplaneområdet innefattar en yta på cirka 31 460 m².

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Emma Richardsson
E-post: emma.richardsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Tegelbruket 2 och 5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna Tegelbruket 2 och 5. I gällande detaljplan är området planerat för industriändamål. Fastigheterna är lokaliserade mellan polishuset och Tegelbruksgatan längs med Boråsvägen och utgörs idag av parkering och ett bostadshus. Ett planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn antogs i juni 2018. Planprogrammet ska vara vägledande för kommande detaljplaner bl.a. denna detaljplan.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg.
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2019
 • Granskning – första kvartalet 2020
 • Antagande – tredje kvartalet 2020

Ärlan 4

Syftet är att göra en detaljplaneändring av den gamla stadsplanen Kvarteret Ärlan för att tillåta att vind inreds, vilket innebär att två nya lägenheter tillkommer. Fastigheten är belägen på Järnvägsgatan 6 i centrala Ulricehamn och angränsar i väst mot Bogesundsgatan.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson.
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se 
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

 • Samråd – andra kvartalet 2019
 • Antagande – tredje kvartalet 2020

 

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan


Publicerat av Gabriela Velasquez den 31 juli 2015, senast ändrad den 12 april 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?