Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar,  vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Alängen 3 (Toyota)

Toyota

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

För ytterligare information ta kontakt med Ann Stockzelius
E-post: ann.stockzelius@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 66

Förväntad tidplan

Australien 3 med flera (Gamla UT-huset)

Australien 3

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Brunnsbo 2 och 6 med flera

Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse av flerbostadshus med inslag av kontor och mindre verksamheter i kvarteret Brunnsbo. Planområdet är idag delad i två fastigheter där Brunnsbo 6 är en öppen och obebyggt tomt och Brunnsbo 2 bebyggt med lager och kontor, även kallat Topecohuset. Enligt detaljplanen från 1961 medges byggande av industri på båda tomterna vilket nu ska ändras för att få bort industrin från en så central del av Ulricehamn. Med det vill kommunen utveckla centrala Ulricehamn och skapa fler centrumnära bostäder vilket är i linje med det planprogram från 2016 som togs fram för området Fiskebacken/Brunnsbo.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Gustav Axell Johansson
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

 

Del av Bogesund 1:230 med flera, Bergsäter

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Genom att omvandla ett skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Fredriksberg till ett område med blandad bebyggelse med bland annat bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Länk till mer information

Antagande 1 juni 2020

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 § 143/2020 beslutat att anta detaljplanen Bogesund 1:230 m.fl. ”Bergsäter”

Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med planarkitekt Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Kvarteret Daltorp och Tegelbruket

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för en god boendemiljö och ge möjlighet till flerbostadshus på fastigheterna inom kvarteret Daltorp och kvarteret Tegelbruket. I gällande detaljplaner från 1957 och 1985 är området planerat för industriändamål. Planområdet är beläget öster om Boråsvägen, söder om Tegelbruksgatan och Lillsjövägen, samt väster om Falköpingsvägen inom området Bronäs.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Fiskebacken 7 med flera

Syftet med detaljplanen är att inom kvarteret Fiskebacken möjliggöra ny bebyggelse för bostadsbyggnation och centrumverksamhet som exempelvis kontor och restaurang. I gällande detaljplan är området planerat för industriändamål. Planområdet innefattar bl.a. Bogesunds väveris fabriksbyggnad och bowlinghallen. Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort. Utmed planområdet löper Fabriksgatan i söder, Storgatan i öst, Strandgatan i väst och Fiskaregatan i norr. Detaljplaneområdet innefattar en yta på cirka 15 000 kvm.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Hester 5:20 (Herralyckedreven, Honungslunden Riksbyggen)

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus på del Hester 5:20, där det tidigare fanns en plantskola/handelsträdgård.

Under sommaren 2018 genomfördes geotekniska- och arkeologiska undersökningar samt naturinventeringar i samband med planarbetet på Hester 5:20.

Antagande 3 februari 2020
Kommunstyrelsen har den 3 februari 2020 beslutat att anta detaljplanen Hester 5:20.
Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson.
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Nord-Afrika 10 m.fl. (Lucktomt på Storgatan)

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Nord-Afrika 1 och Nord-Afrika 10. Gällande detaljplan tillåter endast att gårdshus/uthus m.m. uppförs på del av fastigheten.

Detaljplanen genomförs med standard förfarande.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Hanna Hedin
E-post: hanna.hedin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2020
 • Granskning – första kvartalet 2021
 • Antagande – andra kvartalet 2021

Resedan 5 och 8 med flera (Montessoriskolan)

Resedan 5 och 8 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för den skolverksamhet som idag finns i området samt möjliggöra för att berörda fastigheter (Resedan 3,5 och 8) även ska kunna användas för bostadsändamål och/eller kontor. Planen ska även ge möjlighet till att fler byggnader uppförs inom området. Den gällande detaljplanen från 1934 tillåter inte nuvarande verksamhet och är inte heller tillräckligt flexibel för att området ska kunna utvecklas efter nuvarande och framtida behov. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan och tillhörande friytor utreds i detaljplaneprocessen.

I den nya detaljplanens område ingår även ett antal privata fastigheter norr om skolområdet samt parken Ekhagen. Detta med syfte att planlägga för dagens användning då de gällande detaljplanerna (från 1934 respektive 1946) innehåller gamla och svårtolkade planbestämmelser och inte stämmer överens med dagens läge.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas av Gullbergsgatan, Borgmästargatan, Jönköpingsvägen, Lindängsvägen samt parken Ekhagens södra gräns. Planområdet inkluderar fastigheterna Resedan 1-8 samt del av Bogesund 1:86.

Detaljplanen genomförs med standard förfarande.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Hanna Hedin
E-post: hanna.hedin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2020
 • Granskning – fjärde kvartalet 2020
 • Antagande – första kvartalet 2021

Rönnåsens industriområde etapp 1 detaljplaneändring

Syftet med planändringen är att tillåta en högre exploateringsgrad och att ändra allmän platsmark natur till kvartersmark för industri. Detta i syfte att effektivare kunna nyttja marken för ändamålet och därmed förtäta redan befintligt industriområde vilket anses resurseffektivt.

Den befintliga detaljplanen medger småindustri och hantverk inom området som omfattas av planändringen. Planändringen innebär att alla verksamheter som inryms i bestämmelsen industri tillåts.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Rönnåsen Etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2020
 • Granskning – första kvartalet 2021
 • Antagande – andra  kvartalet 2021

Skansen 1 och 2 med flera (Kvarteret Linden, Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården)

Skansen 1 och 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bland annat bostäder och centrumverksamhet och möjliggöra en förtätning av fastigheterna. En högre bebyggelse än den befintliga föreslås tillåtas i området. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Detaljplanen tillåter verksamheten att finnas kvar på området även i framtiden.

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen Skansen 1 och 2 m.fl i oktober 2019.
Länsstyrelsen beslutade att upphäva detaljplanen, och arbetet fortsätter nu därför från granskningsskedet.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Gustav Axell Johansson.
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamnTelefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Slingan 1 (B&B Tools)

Slingan

Syftet med detaljplaneändringen är att inom fastigheten Slingan 1 möjliggöra utbyggnaden av ett lagerskepp. Planändringen innefattar enbart egenskaper inom kvartersmark då byggnadshöjden i detaljplanen behöver ändras och anpassas till rådande förhållanden.

Fastigheten Slingan 1 är beläget i industriområdet vid Karlsnäs, precis väster om Ätran och söder om riksväg 40.

Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Stockrosen 1, etapp 2

 

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten Stockrosen 1, etapp 2 för bland annat bostäder och centrumverksamhet samt möjliggöra en förtätning på fastigheten.

Detaljplaneområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas i söder av Tre rosors väg och i sydväst av parkgata.
Planområdet innefattar en yta på cirka 25 900 m².

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Hanna Hedin.
E-post: hanna.hedin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

 • Samråd – tredje kvartalet 2020
 • Granskning – första kvartalet 2021
 • Antagande – andra  kvartalet 2021

Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24 (Energi- och miljöcenter)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nytt energi- och miljöcenter i det utpekade området. Avsikten är att skapa möjlighet för uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Planområdet ligger norr om Ulricehamns tätort och riksväg 40. Planområdet är lokaliserat söder om Bjättlundavägen mellan Ätran och skidbacken.

Antagande 26 september 2019
Kommunstyrelsen har den 26 september 2019 beslutat att anta detaljplanen Vist 10:58 ”energi- och miljöcenter”.
Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Verkstaden 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare kontorsverksamhet på fastigheten som används av Ulricehamns Energi AB.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med My Andreasson.
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Toyota

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

För ytterligare information ta kontakt med Ann Stockzelius
E-post: ann.stockzelius@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 66

Förväntad tidplan


Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 4 juli 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?