Pågående detaljplan, Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Flygfoto över detaljpplan Gällastad 1:132. Aktuellt område är markerat med gröntDetaljplaneområde för Gällsatd 1:132

Presentation från granskningsmöte 9 december 2o21 (pptx)

Kontakta planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Samråd

Samråd hölls 16 augusti – 30 september 2019.

Planbeskrivning samråd (pdf)
Plankarta samråd (pdf)
Arkeologisk undersökning för VO-boende och förskola, Gällstad (pdf)
Geoteknisk utredning (pdf)
Naturvärdesinventering för VO-boende och förskola, Gällstad (pdf)
Naturvärdesinventering (pdf)

Granskning

18 november – 16 december.

Planbeskrivning granskning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Plankarta granskning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Samrådsredogörelse Gällstad 1_132 m.fl
Grundkarta granskning, Gällstad 1;132 (pdf)
Lokaliseringsutredning Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Skyfallskartering åtgärder mot översvämning, Gällstad (pdf)
Grodinventering Gällstad (pdf)
PM geoteknik 2020 (pdf)
Dagvattenutredning, Gällstad Frölunda 1:3 (pdf)

Antagande

Kvartal 3 2022.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 3 maj 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?