Pågående detaljplan, Gällstad 1:147

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas. Detaljplanen planeras genomföras med begränsat förfarande.

Flygfoto med markerad fastighetsgräns runt fastighet i Gällstad

Samråd pågår – tyck till

Samråd 5 maj – 26 maj 2021

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheten Gällstad 1:147. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 26 maj 2021. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkterna skickas skriftligen till:
Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller

kommun@ulricehamn.se
märk med ”Dnr 2019/721”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontakta planarkitekt
Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon 0321 – 59 50 55

Förväntad tidplan, planhandlingar och utredningar:

Publicerat av Helen Einarsson den 21 oktober 2020, senast ändrad den 4 maj 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?