Pågående detaljplan Ving 10:11

Här hittar du information om detaljplanen Ving 10:11

Kartbild över fastigheten Ving 10:11

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggande och därmed kunna utöka utbudet av lägenheter i centrala Hökerum.

Bakgrund

Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation 2021-09-20 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Ving 10:11.

Beskrivning

Planområdet innefattar fastigheten Ving 10:11 och är cirka 3200 m². Fastigheten är belägen i centrala Hökerum, nära äldreboendet, skolan och förskolan. Norra delen av planområdet är exploaterat medan den södra delen består av oexploaterad gräsyta. Det finns två befintliga byggnader, ett bostadshus och en gammal sömnadsbyggnad som avses rivas och ersättas med flerbostadshus med hyresrätter.

Gällande detaljplan tillåter småindustri med liten omgivningspåverkan och bostad som tillhör verksamheten.
Detaljplanen är ett pilotprojekt för exploatörsdriven planprocess. En exploatörsdriven planprocess innebär att exploatören har ansvaret för att driva planarbetet. Exploatören tar fram utredningar, förslag till plankarta och övriga planhandlingar samt ansvarar för att tilltänkt exploatering är genomförbar. Kommunen bevakar det allmänna och enskilda intresset, stämmer av mot kommunala beslut och mål samt ansvarar för den myndighetsprocessuella delen i planarbetet. Förvaltningen är en granskande part vid framtagandet av planhandlingarna. Dessutom medverkar förvaltningen under planprocessens formella tillfällen och vid behov.

Samråd pågår – tyck till

Samråd 20 maj – 13 juni 2022

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Ving 10:11. skickas ut på samråd. om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 13 juni 2022. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr2021/397”.

Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontakta planarkitekt

Kommunens planarkitekt

Gustav Larsson
gustav.larsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Kommunens samordnare

Sara Helmrot
sara.helmrot@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 42

Förväntad tidplan

Samråd

20 maj – 13 juni 2022
Planbeskrivning Ving 10_11 (pdf)
Plankarta samråd Ving 10_11 (pdf)
Geotekniskundersökning Ving 10_11(pdf)
Kulturhistorisk bedömning Västra Götalandsregionen Ving 10_ 11 Utlåtande av arkitekt Ving 10_11 (pdf)
Utlåtande kontrollansvarig Ving 10_11(pdf)
Utlåtande stadsarkitekt Ving 10_11 (pdf)

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Helen Einarsson den 31 januari 2022, senast ändrad den 19 maj 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?