Pågående detaljplan, Rönnåsens industriområde etapp 1

Syftet med planändringen är att tillåta en högre exploateringsgrad och att ändra allmän platsmark natur till kvartersmark för industri. Detta i syfte att effektivare kunna nyttja marken för ändamålet och därmed förtäta redan befintligt industriområde vilket anses resurseffektivt.

Den befintliga detaljplanen medger småindustri och hantverk inom området som omfattas av planändringen. Planändringen innebär att alla verksamheter som inryms i bestämmelsen industri tillåts.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 19 februari 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?