Pågående detaljplan, Skansen 1 och 2 m.fl.

(Kvarteret Linden, Lenbergs begravningsbyrå och Ansgarsgården). Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bland annat bostäder och centrumverksamhet och möjliggöra en förtätning av fastigheterna. En högre bebyggelse än den befintliga föreslås tillåtas i området. En begravningsbyrå har sin verksamhet i en befintlig byggnad inom planområdet. Detaljplanen tillåter verksamheten att finnas kvar på området även i framtiden.

Bild på Angarsgården, vit byggnadAngarsgården som ingår i detaljplanen Skansen 1 och 2

Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed fastigheterna löper Jönköpingsvägen i söder, Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst.

Antagande 20 augusti 2020

Kommunstyrelsen har den 20 augusti 2020 §176/2020 beslutat att anta detaljplan Skansen 1 och 2 m.fl

Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

Kontakta planarkitekt

Gustav Axell Johansson.
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 september 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?