Pågående detaljplan, Verkstaden 1

 

BIld på glastornet vid Ulricehamns energiUlricehamns energi

Syfte:
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare kontor samt medge en högre nockhöjd inom planområdet. Användningen som ska tillåtas i rubricerad detaljplan är industri- och kontorsverksamhet som kan uppföras till en nockhöjd på +193 möh. Inom en mindre del av planområdet kommer tillåten totalhöjd vara maximalt +202 möh.

Bakgrund:
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Verkstaden 1.

Beskrivning:
Den gällande detaljplanen för industriområde Karlsnäs 1973-05-11 säger att planområdet får användas för industri- och lagerändamål på ett sådant sätt att närboende inte drabbas av olägenheter. Högsta byggnadshöjd är 7 meter och en del av området omfattas av prickmark. Planprocessen kommer att genomföras med ett standardutförande. På grund av att planområdet har utökats efter granskning kommer granskningen tas om.

Kontakta planarkitekt

Paulina Persson
E-post: paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 29 september 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?