Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

Här hittar du information om Australien 3 m.fl.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt läge samtidigt som fastighetens kulturhistoriska värden skyddas från förvanskning och ny bebyggelse regleras med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. Planen syftar även till att möjliggöra centrumändamål för att stärka centrumstråket utmed Storgatan.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-05 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Australien 3. Planen var ute på samråd under 2015 men har sedan dess i huvudsak legat vilande. Efter att fastigheten fått nya ägare aktualiseras arbetet med detaljplanen och planprocessen har tagit vid i arbetet med att ta fram en granskningshandling.

Beskrivning

Fastigheten Australien 3 ligger längs den södra delen av Storgatans gågata och de befintliga byggnaderna användes tidigare av Ulricehamns tidning. Sedan redaktionen lämnade fastigheten 2008 har lokalerna i huvudsak stått tomma. På fastigheten finns en hörnbyggnad i tegel som bedöms vara en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den nya fastighetsägaren vill skapa nya bostäder i området genom att rusta upp hörnhuset i tegel och utveckla fastighetens västra delar med ett nytt flerfamiljshus. För att ny bebyggelse ska samspela med omgivningen och stadskärnans kulturmiljö behöver placering, höjdsättning och utformning anpassas.

Kontakta planarkitekt

Paulina Persson
E-post: paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Samråd

Hölls 2015.

Granskning

Hölls 30 mars – 26 april 2022.

Planbeskrivning granskning, Australien 3 (pdf)
Plankarta granskning, Australien 3 (pdf)
Samrådsredogörelse, Australien 3 (pdf)
Grundkarta granskning, Australien 3 (pdf)
Illustrativ volymstudie, Australien 3, hos ArcGIS Urban
Presentation granskningsmöte, Australien 3 (pdf)

Antagande

Kvartal 3 2022.

Utredningar

Arkeologisk förundersökning, Australien 3 (pdf)
Bebyggelseplanering och farligt gods i Ulricehamns kommun (pdf)
Geoteknisk undersökning, Australien 3 (pdf)
Höjdstudie QPG Arkitekter 170504, Australien 3 (pdf)
Kulturmiljöanalys, Australien 3 (pdf)
PM geoteknisk undersökning, Australien 3 (pdf)
Släntstabilitet beräknings PM, Australien 3 (pdf)
Statusbesiktning, Australien 3 (pdf)
Trafikbullerutredning, Australien 3 (pdf)
Volymstudie och siktanalys, Australien 3, Ulricehamn (pdf)
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Australien 3 (pdf)
PM – skyfallskartering Ulricehamn, Australien 3 (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 14 juni 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?