Pågående detaljplan Del av Kölaby 22:11 m.fl. ”Förskola Trädet”

Här hittar du information om del av Kölaby 22:11 m.fl. ”Förskola Trädet”.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Trädets förskola att fortsätta sin verksamhet på den plats den idag är belägen och samtidigt säkerställa en bra miljö både inom och utanför skolområdet.

Bakgrund

Förskolan i Trädet finns medtaget i kommunens markförsörjningsplan och detaljplanen behöver vara antagen senast år 2025. Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-26 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Kölaby 22:11, Trädet förskola.

Beskrivning

Planområdet innefattar idag en förskola som placerats på mark som är detaljplanelagd som bostäder och har tillfälligt bygglov för detta ändamål fram till januari 2025. Därmed planläggs området för att framtidssäkra denna förskola. Planområdet är beläget centralt i Trädet samhälle och omges främst av bostadsbebyggelse och oexploaterad mark samt gränsat till väg 46. Befintlig detaljplan finns för området.

Kontakta planarkitekt

Namn: Gustav Larsson
E-post: gustav.larsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-595217

Förväntad tidplan

Samråd

Kvartal 3 2022.

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Helen Einarsson den 20 december 2021, senast ändrad den 2 juni 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?