Pågående detaljplan, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny F-6-skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny F-6-skola med cirka 550 elever samt ett nytt bostadsområde öster om Stadsskogen. Området innehåller dessutom flera naturvärden som skyddas.

Bakgrund

1 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Beskrivning

Södra delen av Sanatorieskogen som nu är aktuellt för exploatering är i dagsläget ett område med spridd bebyggelse, skog och mindre betesmarker. I området finns flera värden som kulturhistoria, naturvärden och rekreation/utomhuslek. Dessa värden ska tas tillvara när vi utvecklar en ny skola och ett nytt bostadsområde.

Projektet har som mål att skapa en ny låg och mellanstadieskola som är integrerad i naturen och ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Skolans byggnad blir den största i området med tre våningar för att minska fotavtrycket på marken och där med spara så stora lekytor som möjligt för skolgården.

Parallellt med planarbetet arbetar kommunens fastighetsavdelning med projekteringen och gestaltningen av skolans område. En ny väg planeras in i området från Grönahögsvägen för att inte riskera att öka trafiken i Stadsskogen.

Granskning pågår – tyck till

Granskning 9 juni – 4 juli 2022

Ett förslag till ny detaljplan för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. ställs ut för granskning. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligen till kommunen senast den 4 juli. Granskningshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr2020/221”.

Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Har du inte skriftligen lämnat in dina synpunkter senast under granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen

Granskningens syfte

Granskningen syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information och synpunkter. Kommunen samråder bland annat med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs.

Välkomna på Granskningsmöte

Kommunen kommer att hålla ett granskningsmöte där representanter från kommunen deltar och berättar mer om detaljplanen och svarar på eventuella frågor.

Datum: tisdag den 28 juni 2022.
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, våning 2 i stadshuset.
Tid: 17:00 – 19:00. Presentation av planförslaget kl. 18:00.

Kontakt

Gustav Larsson, planarkitekt
gustav.larsson@ulricehamn.se
0321-59 52 17

Förväntad tidplan

Samråd

5 oktober – 2 november 2021.

Planbeskrivning samråd, del av Sanatorieskogen 1:3, Ulricehamn (pdf)
Plankarta samråd, del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)

Granskning

9 juni – 4 juli 2022

Planbeskrivning granskning Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., (pdf)
Plankarta del av Sanatorieskogen 1_3 mfl granskning (pdf)
Samrådsredogörelse Del av Sanatorieskogen 1_3 mfl (pdf)
Grundkarta Detaljplan för del av Sanatorieskogen 1_3 mfl(pdf)

Antagande

Mer information kommer.

Utredningar

Arkeologiskutredning steg 1, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Arkeologiskutredning steg 2, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Geoteknisk utredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Grod och kräldjur, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Grod och kräldjursinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
PM, påverkan och konsekvensbedömning på naturmiljön, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan, del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
190904 Slutrapport F-6 Tillväxtplan för centralortens grundskolor (pdf)
Bullerutredning del av Sanatorieskogen 1_3 mfl (pdf)
Dagvattenutredning Sanatorieskogen 1_3 (Rev. 2022-03-30)(pdf)
Del av Sanatorieskogen samt hasselmus_20220228 (pdf)
Funktionsprogram förskola grundskola 200302 reviderad( pdf)
Lokaliseringsutredning för socialpsykiatriboende20220322 (pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 22 juni 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?