Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny F-6-skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Karta över detaljplansområde för del av Sanatorieskogen 1:3

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny F-6-skola med cirka 550 elever samt ett nytt bostadsområde öster om Stadsskogen. Området innehåller dessutom flera naturvärden som skyddas.

Beskrivning

Södra delen av Sanatorieskogen som nu är aktuellt för exploatering är i dagsläget ett område med spridd bebyggelse, skog och mindre betesmarker. I området finns flera värden som kulturhistoria, naturvärden och rekreation/utomhuslek. Dessa värden ska tas tillvara när vi utvecklar en ny skola och ett nytt bostadsområde.

Projektet har som mål att skapa en ny låg och mellanstadieskola som är integrerad i naturen och ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Skolans byggnad blir den största i området med tre våningar för att minska fotavtrycket på marken och där med spara så stora lekytor som möjligt för skolgården.

Parallellt med planarbetet arbetar kommunens fastighetsavdelning med projekteringen och gestaltningen av skolans område. En ny väg planeras in i området från Grönahögsvägen för att inte riskera att öka trafiken i Stadsskogen.

Förväntad tidplan

Samråd

5 oktober – 2 november 2021

Planbeskrivning samråd, del av Sanatorieskogen 1:3, Ulricehamn (pdf)
Plankarta samråd, del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)

Granskning

9 juni – 4 juli 2022

Presentation från granskningsmöte, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning granskning Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., Ulricehamn (pdf)
Plankarta, granskning, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)
Samrådsredogörelse, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)
Grundkarta, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)

Antagande

kvartal 4 2022

Utredningar

Arkeologiskutredning steg 1, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Arkeologiskutredning steg 2, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Geoteknisk utredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Grod och kräldjur, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Grod och kräldjursinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
PM, påverkan och konsekvensbedömning på naturmiljön, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan, del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Slutrapport, F-6 tillväxtplan för centralortens grundskolor (pdf)
Bullerutredning, del av Sanatorieskogen 1:3 mfl (pdf)
Dagvattenutredning Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Naturvärdesinventering samt hasselmus, del av Sanatorieskogen (pdf)
Funktionsprogram förskola grundskola (pdf)
Lokaliseringsutredning för socialpsykiatriboende (pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 2 september 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?