Pågående detaljplan, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet.

Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Hantering av enskilda avlopp i Ulricehamns kommun

Planområdet är beläget cirka 9 kilometer nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

Antagande 2 juni 2022

Kommunstyrelsen har den 2 juni 2022 §164/2022 beslutat att anta detaljplan Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde. Antagandehandlingar hittar du via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Datum för tillkännagivande: 9 juni 2022.

Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 30 juni 2022. Om inget överklagande inkommit och länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 1 juli 2022.

Vem får överklaga?

Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Vad ska ett överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:
• Vilket beslut som överklagas, ange Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, diarienummer 2015/175.
• Varför du anser att beslutet är felaktig och hur du vill att beslutet ska ändras. Har du handlingar som du anser stödjer ditt överklagande kan du skicka med dessa.
• Namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning.
• Överklagandet bör också undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.

Överklagande skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.
Märk med ”Överklagande Dnr 2015/175, Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Kontakta planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Samråd

17 november – 21 december 2020

Planbeskrivning samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Grundkarta samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdF)

Granskning

21 oktober – 18 november 2021.

Planbeskrivning granskning, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta granskning, Hökerum 7;7 m.fl (pdf)
Samrådsredogörelse, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Grundkarta granskning, Hökerum 7:7, Mogden (pdf)

Antagande

Antagande 2 juni 2022

Protokollsutdrag Hökerum 7:7 Mogden fritidshusområde (pdf)
Planbeskrivning antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum (pdf)
Plankarta antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum (pdf)
Granskningsutlåtande Hökerum 7_7 m.fl., Mogden fritidshusområde (pdf)
Hökerum7:7 Mogden grundkarta antagande (pdf)

Utredningar

Behovsbedömning detaljplan, Mogden (pdf)
Fastighetsutredning, Mogden (pdf)
Fastighetsutredning, Mogden (pdf)
PM geoteknik, detaljplan Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
VA-utredning, Mogden (pdf)
Översiktlig naturvårdsinventering detaljplan, Mogden (pdf)
PM branta slänter (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 10 juni 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?