Holmared 1:25 m.fl.

Företaget Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.

Utpekat område över detaljplanen Holmared 1:25

Detaljplanen kommer att tillåta en högre exploateringsgrad än tidigare. Fastigheten Holmared 1:12 behöver tas med i planläggningen då området inte är planlagd sedan tidigare och gränsar till industriverksamheten.

Planområdet är beläget i utkanten av Rånnaväg, två kilometer nordost om Gällstad och 12 kilometer sönder om Ulricehamns tätort. Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Antagande 10 november

Kommunstyrelsen har den 10 november 2022 § 279/2022 beslutat att anta detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad. Antagandehandlingar hittar du hittar du via länkarna längre ner på sidan, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 5 december 2022. Om inget överklagande inkommit och Länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 6 december 2022.

Vem får överklaga

Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.
Märk med ”Överklagande Dnr 2018/756 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.
Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 24 november 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?