Bogesund 1:223, ”Aspelundsdreven”

Här hittar du information om detaljplanen Bogesund 1:223, Aspelundsdreven

Utpekat område över detaljplanen Bogesund 1:223

Antagande 30 november 2023

Kommunstyrelsen har den 30 november 2023 § 294 beslutat att anta detaljplaneändringen för fastigheten  Bogesund 1:223. Antagandehandlingar hittar du via länkarna längre ner på sidan, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 29 december 2023. Om inget överklagande inkommit och Länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den
2 januari 2024.

Vem får överklaga
Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:
Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.

Märk med ”Överklagande Dnr 2021/390 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta bostäder på fastigheten Bogesund 1:223, Aspelundsdreven.

Beskrivning

Gällande detaljplan tillåter bostäder men är inte möjlig att bebygga på grund av prickmark och olika egenskapsbestämmelser.
Planarbetet kommer i första hand att drivas av en plankonsult. Syftet med en plankonsultsdriven planprocess är att möta efterfrågan på fler nya detaljplaner.

Planförslaget kommer genomföras med ett begränsat standardförfarande där granskning utgår.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

Publicerat av Helen Einarsson den 18 augusti 2022, senast ändrad den 6 december 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?