Maskinen 5

Här hittar du information om detaljplanen Maskinen 5

Kartbild över lokalisering Maskinen 5 M

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv omvandling av området till verksamheter med inriktning mot volymhandel i ett strategiskt läge. Detaljplanen medger även en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet.

Beskrivning

Planområdet är lokaliserat inom Hesters industriområde, i utkanten av Ulricehamns tätort. Området har ett strategiskt läge med nära avstånd till Ulricehamns centrala delar och riksväg 40, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av volymhandel. Inledningsvis har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts i syfte att klargöra markens lämplighet för en vidareutveckling av fastigheten.

Samråd 19 september – 10 oktober 2022

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Maskinen 5 skickas ut på samråd. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt via e-post, e-tjänst eller brev till kommunen senast 10 oktober 2022. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr2020/539”. Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Förväntad tidplan

Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande. Ett begränsat förfarande används när planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig grupp med bland annat fastighetsägare, föreningar och myndigheter som berörs. De som berörs av detaljplanen ska godkänna planförslaget under samrådet. Vid begränsat förfarande utgår granskningsskedet.

Samråd

19 september – 10 oktober 2022

Grundkarta, Maskinen 5 (pdf)
Plankarta, Maskinen 5 (pdf)
Planbeskrivning, Maskinen 5 (pdf)
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Maskinen 5 (pdf)
Geoteknik Hester PM 1977,2007,2008. Maskinen 5

Antagande

Kvartal 4  2022.

Publicerat av Helen Einarsson den 18 januari 2022, senast ändrad den 27 september 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?