Maskinen 5

Här hittar du information om detaljplanen Maskinen 5.

Kartbild över lokalisering Maskinen 5 M

Antagande 7 september

Kommunstyrelsen har den 7 september 2023 § 203 beslutat att anta detaljplan för Maskinen 5. Antagandehandlingar hittar du via länkarna längre ner på sidan, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 4 oktober 2023. Om inget överklagande inkommit och Länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 5 oktober 2023.

Vem får överklaga

Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.
Märk med ”Överklagande Dnr 2020/539 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.
Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv omvandling av området till verksamheter med inriktning mot volymhandel i ett strategiskt läge. Detaljplanen medger även en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet.

Beskrivning

Planområdet är lokaliserat inom Hesters industriområde, i utkanten av Ulricehamns tätort. Området har ett strategiskt läge med nära avstånd till Ulricehamns centrala delar och riksväg 40, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av volymhandel. Inledningsvis har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts i syfte att klargöra markens lämplighet för en vidareutveckling av fastigheten.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget på en karta.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Granskningsförslag för Maskinen 5 i ArcGIS Urban

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

Publicerat av Helen Einarsson den 18 januari 2022, senast ändrad den 13 september 2023 av Sabina Eskil

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?