Pågående detaljplan Lövåsen

Här hittar du information om Lövåsen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tätortsutveckling med en ny högstadieskola och lämpliga bostadsmiljöer. Detaljplanen ska även skapa förutsättningar för en vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för det aktuella området, då kallat ”Övre Borgmästarehagen, Ubbarp 8:16 mfl”.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 123/2022 att en av kommunens nya högstadieskolor ska lokaliseras till övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16). Det aktuella området benämns hädanefter som Lövåsen i både kommunens översiktsplan och detaljplanering.
I kommunens översiktsplan ”Ulricehamn 2040” är intentionen att Lövåsen primärt ska utvecklas med nya bostäder men förslagsvis även kan utvecklas med icke störande verksamheter, annan kommunal service samt bostadsnära natur- och parkmiljöer. Översiktsplanen beskriver också att en ny vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen avser angöra nya bostadsområden men även avlasta centrum från trafik som ska till nordöstra delen av centralorten.
Områdets västra delar har sedan 2008 pekats ut som ett tänkbart område för nya bostäder i kommunens översiktliga planering.

Beskrivning

Lövåsen ligger nordöst om Ulricehamns centralort med cirka 2-3 km till stadskärnan. Området ligger i direkt anslutning till det befintliga bostadsområdet Borgmästarhagen och avgränsas av Jönköpingsvägen i söder och väg 1704 i norr. Strax söder och öster om området ligger Hesters och Rönnåsens verksamhetsområden. I dagsläget är området till största del obebyggt och består av skogsmark.

Läs mer om området i Länk till Översiktsplan 2040

Kontakta planarkitekt

Namn: Paulina Persson
E-post paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-595288

Förväntad tidplan

Detaljplanen är i uppstartsskede. Nu pågår arbete med framtagande av utredningar för analys av platsens förutsättningar.

Samråd

2023, mer information kommer.

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Helen Einarsson den 14 juni 2022, senast ändrad den 14 juni 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?