Pågående detaljplan Ving 10:11

Här hittar du information om detaljplanen Ving 10:11

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggande och därmed kunna utöka utbudet av lägenheter i centrala Hökerum.

Bakgrund

Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation 2021-09-20 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Ving 10:11.

Beskrivning

Planområdet innefattar fastigheten Ving 10:11 och är cirka 3200 m². Fastigheten är belägen i centrala Hökerum, nära äldreboendet, skolan och förskolan. Norra delen av planområdet är exploaterat medan den södra delen består av oexploaterad gräsyta. Det finns två befintliga byggnader, ett bostadshus och en gammal sömnadsbyggnad som avses rivas och ersättas med flerbostadshus med hyresrätter.

Gällande detaljplan tillåter småindustri med liten omgivningspåverkan och bostad som tillhör verksamheten.
Detaljplanen är ett pilotprojekt för exploatörsdriven planprocess. En exploatörsdriven planprocess innebär att exploatören har ansvaret för att driva planarbetet. Exploatören tar fram utredningar, förslag till plankarta och övriga planhandlingar samt ansvarar för att tilltänkt exploatering är genomförbar. Kommunen bevakar det allmänna och enskilda intresset, stämmer av mot kommunala beslut och mål samt ansvarar för den myndighetsprocessuella delen i planarbetet. Förvaltningen är en granskande part vid framtagandet av planhandlingarna. Dessutom medverkar förvaltningen under planprocessens formella tillfällen och vid behov.

Kontakta planarkitekt

Kommunens planarkitekt

Gustav Larsson
gustav.larsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Kommunens samordnare

Sara Helmrot
sara.helmrot@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 42

Förväntad tidplan

Samråd

20 maj – 13 juni 2022

Planbeskrivning Ving 10_11 (pdf)
Plankarta samråd Ving 10_11 (pdf)
Geotekniskundersökning Ving 10_11(pdf)
Kulturhistorisk bedömning Västra Götalandsregionen Ving 10_ 11 Utlåtande av arkitekt Ving 10_11 (pdf)
Utlåtande kontrollansvarig Ving 10_11(pdf)
Utlåtande stadsarkitekt Ving 10_11 (pdf)

Granskning

Granskning kvartal 3 2022

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Helen Einarsson den 31 januari 2022, senast ändrad den 14 juni 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?