Rönneskog 1 m.fl planändring

Här hittar du information om detaljplanen Rönneskog 1 m.fl. planändring.

Karta för markerat område detaljplan Rönneskog 1

Detaljplanens syfte

Avsikten med planändringen är att utöka fastigheten Rönneskog 1 för att möjliggöra för en komplementbyggnad för lagring av produkter i nära anslutning till huvudbyggnaden. Samt för att revidera prickmark till att främja goda trafikförhållanden samt för att möjliggöra ett effektivare nyttjande av marken på användningsområde för G1 och K1.

Antagande 8 februari 2024

Kommunstyrelsen har 2024-02-08 § 26 beslutat att anta planändring planändring av Detaljplan för Rönnåsens industriområde gällande Rönneskog 1, Rönneskog 2 och del av Ubbarp 8:16. Antagandehandlingarna hittar du via länkarna längre ner på sidan i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 6 mars 2024. Om inget överklagande inkommit och länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 7 mars 2024.

Vem får överklaga
Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:
Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.

Märk med ”Överklagande Dnr 2022/312 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beskrivning

Fastigheten Rönneskog 1 är idag i en utbyggd industrifastighet där LK Pex bedriver sin verksamhet.

Rönneskog 2 är en industrifastighet som ännu inte är såld och således inte bebyggd.

Del av Ubbarp 8:16 är planlagd för fordonservice och hotell. Denna fastighet är ännu inte avstyckad, såld eller bebyggd.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

Samråd - handlingar

Samråd 17 augusti – 7 september

Beskrivning av planändring Rönneskog 1, 2 och del av Ubbarp8_16 (pdf)
Plankarta samråd Planändring Rönneskog1 ,2 och del av Ubbarp 8_16 Sid 1
Plankarta samråd Planändring Rönneskog 1, 2 och del av Ubbarp 8_16 Sid 2
Plankarta samråd Planändring Rönneskog1 ,2 och del av Ubbarp 8_16 Sid 3
Plankarta samråd Planändring Rönneskog1 ,2 och del av Ubbarp 8_16 Sid 4
Plankarta samråd Planändring Rönneskog1 ,2 och del av Ubbarp 8_16 Sid 5

Granskning - handlingar

Granskning 27 oktober – 10 november

Planbeskrivning granskning Planändring för Rönneskog 1, Rönneskog 2 och del av Ubbarp 816 (pdf)
Plankarta granskning ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde sid 1(pdf)
Plankarta granskning ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde sid 2 (pdf)
Plankarta granskning ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde sid 3 (pdf)
Plankarta granskning ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde sid 4 (pdf)
Plankarta granskning ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde sid 5 (pdf)
Grundkarta granskning Ändring av del av detaljplan för Rönnåsens industriområde
Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde

Antagande - handlingar

Antagande 8 februari 2024

Planbeskrivning Detaljplan för Rönnåsens industriområde (pdf)
Plankarta antagande ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 1 (pdf)
Plankarta antagande ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 2 (pdf)
Plankarta antagande ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 3 (pdf)
Plankarta antagande ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 4 (pdf
Plankarta antagande ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 5 (pdf)
Granskningsutlåtande planändring för del av detaljplan för Rönnåsensindustriområde (pdf)
Protokollsutdrag – 202200312 – KS (pdf)

Utredningar

Geotekniknisk undersökning 2019 PM (pdf)
Gestaltningsprogram (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
PM_Geoteknik (pdf)
PM_Riskanalys (pdf)
Teknisk försörjning (pdf)
Trafikanalys Rönnåsen 230406 (pdf)
PM Väg och trafik (pdf)
Översiktlig riskanalys farligt gods (pdf)
Översiktlig_riskanalys_Ulricehamn (pdf)
Checklista – Undersökning om betydande miljöpåverkan

Publicerat av Helen Einarsson den 28 juli 2023, senast ändrad den 15 februari 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?