Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”

Här hittar du information om detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl.

karta för markerat område detaljplan Stockrosen 1

Antagande 7 september

Kommunstyrelsen har den 7 september 2023 § 202 beslutat att anta detaljplan för del av Stockrosen 1 m.fl. Antagandehandlingar hittar du via länkarna längre ner på sidan, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 4 oktober 2023. Om inget överklagande inkommit och Länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 5 oktober 2023.

Vem får överklaga

Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.
Märk med ”Överklagande Dnr 2019/477 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.
Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsförtätning och utveckling av fler funktioner i området, där ny bebyggelse ska uppföras med hänsyn till den omgivande befintliga bebyggelsen. Syftet är också att bevara områdets naturvärden, stärka trafiknätet för mjuktrafik och säkra trafiksäker angöring till påverkade fastigheter.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Tre Rosors väg i området Fredriksberg, cirka 1,5 kilometer söder om Ulricehamns stadskärna. Inom området finns i nuläget ett bostadskvarter med flerbostadshus samt vård- och omsorgsboendet Solrosen.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget på en karta.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Granskningsförslag på Stockrosen 1 m. fl.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 13 september 2023 av Sabina Eskil

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?