Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga dokument för planering. Den ligger till grund för framtida beslut inom hela samhällsområdet. Nuvarande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs 2015. Under 2018-2022 tas en ny översiktsplan fram. Mer information hittar du på ulricehamn.se/ulricehamn2040

ÖversiktsplanenÖversiktsplanen antagen 2015

Översiktsplanen digitalt

Översiktsplanen (inkluderar miljökonsekvensbeskrivning) pdf

Kartor som finns med i  översiktsplanen
– Vatten
– Bebyggelseutveckling
– Riksintressen
– Kultur
Natur

Tematiskt tillägg
Vindkraftsplan med antagandehandling, plankarta och laga kraft

Översiktsplanen som papperskopia

Blädderex
Det finns blädderex på kommunens stadshus och alla biblioteken som du gärna får låna och läsa på plats. Vill du låna med hem, finns det ett exemplar på stadsbiblioteket för detta.

Köpa en egen kopia
Skicka ett mejl med ditt namn och adress till  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se så sänder vi dig en exemplar.
OBS: Kostnad 250 kronor  (betalas via faktura som sänds i samband med översiktsplanen)

Detta är en översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till lokala och allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändning. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbete och i handläggning av bygglovsärenden.

Översiktsplanen är ett politiskt antaget dokument som ses över under varje mandatperiod. 2019 har arbetet med en ny översiktsplan påbörjats. Den planeras vara klar för 2022.

Fördjupad översiktsplan

I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter och kommundelar där det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.
I Ulricehamns kommun finns fördjupad översiktsplanering i Ulricehamns stad och i Gällstad.

Fördjupad översiktsplan Ulricehamns stad

Växtplats Ulricehamn

Fördjupning av översiktsplanen

Underlagsrapport

Underlagsrapport Naturvård 2005 för Fördjupning av översiktsplanen Växtplats Ulricehamns stad

Fördjupad översiktsplan Gällstad

Fördjupad översiktsplan för Gällstad, 2010

Plankarta

Planhandling

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till lokala och allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändning. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbete och i handläggning av bygglovsärenden.

Översiktsplanen är ett politiskt antaget dokument som ses över under varje mandatperiod. 2019 har arbetet med en ny översiktsplan påbörjats. Den planeras vara klar för 2022.

Fördjupad översiktsplan

I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter och kommundelar där det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.
I Ulricehamns kommun finns fördjupad översiktsplanering i Ulricehamns stad och i Gällstad.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 11 februari 2020 av Ulrika Emtervall