Generella riktlinjer för stadsbyggnad

Hus på storgatanIllustration: Hans-Göran Utstrand

Riktlinjerna är generella för hela Ulricehamns stad och vägledande i all typ av stadsutveckling. Vi delar in dem i tre kategorier: förtätning och blandstad, arkitektur och gestaltning , naturliga förutsättningar och naturvärden.

Förtätning och blandstad

Nybyggnation inom redan befintlig bebyggelse

Illustration av en blandstad med både höghus och villor.

Illustration: Hans-Göran Utstrand

En blandad stad innebär flera olika funktioner som bostäder, affärer caféer, restauranger, frisörer och andra verksamheter samsas inom samma område. Det innebär också en variation gällande byggnaders utformning och höjd.

 • Befintliga park- och naturområden tas i anspråk
 • Lucktomter och mellanrum bör bebyggas
 • Man ska sträva efter kompletta bostadsområden med handel och service
 • Parkering bör ske i underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt

Arkitektur och gestaltning

Det gäller både enskilda byggnader som större bebyggelseprojekt och den byggda miljön i stort

Illustration av stationshuset

Illustration: Hans-Göran Utstrand

 • Staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska hänsyn tas till angränsande områden
 • All bebyggelse ska gestaltas omsorgsfullt och på så sätt förstärka stadens attraktivitet
 • Alla nya byggnader ska vara energisnåla och vara utförda i miljöanpassade material för att minimera naturpåverkan
 • Byggnader med arkitektur- och kulturhistoriska värden ska bevaras
 • Belysning, ljussättning och offentlig konst ska användas för att skapa attraktiva och trygga miljöer och mötesplatser. Platser som upplevs otrygga bör belysas med både funktionellt och estetiskt tilltalande ljus.

Naturliga förutsättningar och naturvärden

Ulricehamns har ett unikt läge med sin lutning ner mot Åsunden

Skiss på sluttning som illusstrerar tanken kring nybyggnation i Ulricehamn

Illustration: Hans-Göran Utstrand (klicka på bilden för att se den i större format.)

Det finns också värden i själva staden värda att bevara.

 • Bebyggelse bör anpassas efter markens naturliga förutsättningar.
 • Stadens lutning mot Åsunden bör användas vid all nybebyggelse genom terrassering.
 • Vid all ny bebyggelse ska värdering av naturvärden göras. Målet ska vara att naturvärden bevaras och i andra hand kompenseras.
 • Sikten ner mot Åsunden ska beaktas vid all nybyggnation.

Nybyggnation inom redan befintlig bebyggelse

Illustration av en blandstad med både höghus och villor.

Illustration: Hans-Göran Utstrand

En blandad stad innebär flera olika funktioner som bostäder, affärer caféer, restauranger, frisörer och andra verksamheter samsas inom samma område. Det innebär också en variation gällande byggnaders utformning och höjd.

 • Befintliga park- och naturområden tas i anspråk
 • Lucktomter och mellanrum bör bebyggas
 • Man ska sträva efter kompletta bostadsområden med handel och service
 • Parkering bör ske i underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt

Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 september 2017, senast ändrad den 26 september 2017

Hjälpte informationen på denna sida dig?