Planer och tidigare beslut

Illustration av en blandstad med både höghus och villor.Illustration: Hans-Göran Utstrand

Lagar, regler och förordningar sätter grundramarna för hur kommunen kan styra utvecklingen av vår stad. Riktlinjerna för stadsbyggnad i Ulricehamns stad bygger också vidare på flera tidigare utarbetade ställningstaganden.

Fornlämningar och riksintressen

Delar av Ulricehamns stad är utpekat som fornlämningsområde och riksintresse för kulturmiljövård. Stora delar av stadskärnan är utpekat som fornlämningsområde. Det är också tillsammans med Ätrans dalgång utpekat som riksintresse för kulturmiljövård, mycket på utifrån vårt kvarvarande medeltida gatunät, byggnader och torgbildning.

Karta med utpekat fornlämningsområde

Området i rosa är definierat som fornlämningsområde

Byggnader av speciellt intresse:
• Den medeltida kyrkan
• Rådhuset
• Den småskaliga stadsbebyggelsen från 1700- och 1800-talet

Exploatering av stadskärnan måste därför ske med varsamhet för att inte skada fornlämningar och riksintresse.

Översiktsplan och växtplats Ulricehamn

Ulricehamns kommuns översiktsplan

Den antogs 2015 och ska gälla fram till 2030. Viktiga delar i denna:

• Bebyggelse ska lokaliseras i attraktiva lägen där befintlig infrastruktur kan användas
• Undvik exploatering av naturområden som har betydelse för biologisk mångfald samt sociala skogar.
• Eftersträvan av god tillgänglighet mellan bostäder och grönområden
• Undvik exploaterings om kan skada kulturmiljövärden
• Efterstävan av förändringar som kan utveckla kultur, miljövärden.
• Öka människors möjlighet att leva hållbart genom att utveckla kollektivtrafik, cykel- och gångstråk.

Läs översiktsplanen i sin helhet. (pdf)

Växtplats Ulricehamn

En fördjupning av översiktsplanen gjordes 2008 som är avgränsad till Ulricehamns stad. Detta gjordes då området kräver mer detaljerad beskrivning kring mark- och vattenområden ska användas och utvecklas.

  • Staden behöver förtätas. Bygg mer stad – mer Ulricehamn.
  • Förtydliga gränsen mellan stad och landsbygd.
  • Exploatering ska ske i skala och form som de olika stadsdelarna tål.
  • Särdragen i centrumkärnans stadsstruktur och utformning av byggnader ska bevaras.
  • Höj kvaliteten i parkmiljöerna.
  • Utvecklas staden utifrån barn och ungas behov.
  • Tillför konstnärliga värden i stadsmiljö.

Läs växtplats Ulricehamn i sin helhet (pdf)

Grönplan Ulricehamns stad

En grönplan tog senast fram 2001. den ska identifiera grönstrukturen i staden och ska användas vid avvägningar i exploateringsprocessen.

Illustration av en park

Illustration: Hans-Göran Utstrand

Grönplanen:
• Pekar på gröna stråk som ska bevaras
• Visar att grönstrukturen ska vävas samman och kopplas i hop med omkringliggande naturområden utanför staden
• Pekar på att Bogesundsgatans grönstruktur bör förstärkas

Läs grönplanen i sin helhet

Delar av Ulricehamns stad är utpekat som fornlämningsområde och riksintresse för kulturmiljövård. Stora delar av stadskärnan är utpekat som fornlämningsområde. Det är också tillsammans med Ätrans dalgång utpekat som riksintresse för kulturmiljövård, mycket på utifrån vårt kvarvarande medeltida gatunät, byggnader och torgbildning.

Karta med utpekat fornlämningsområde

Området i rosa är definierat som fornlämningsområde

Byggnader av speciellt intresse:
• Den medeltida kyrkan
• Rådhuset
• Den småskaliga stadsbebyggelsen från 1700- och 1800-talet

Exploatering av stadskärnan måste därför ske med varsamhet för att inte skada fornlämningar och riksintresse.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 september 2017, senast ändrad den 26 september 2017

Hjälpte informationen på denna sida dig?