Ulricehamn 2040 – ny översiktsplan

En kartskiss över Ulricehamns kommun med texten Ulricehamn 2040

Vad händer just nu?

Den nya översiktsplanen Ulricehamn 2040 var ute på granskning under våren 2021. Läs mer om granskningen under rubriken ”Granskning”. Efter granskningen har kommunen sammanställt alla de yttranden som kom in. Kommunen bemöter alla yttranden i ett så kallat ”granskningsutlåtande”. Granskningsutlåtandet kommer bli tillgängligt i samband med att översiktsplanen antas.

Planen ska antas av Kommunfullmäktige under första kvartalet 2022. Om planen inte överklagas vinner antagandet laga kraft tre veckor efter det att protokollet för beslutet justerats och publicerats.

Läs nedan för mer information om de olika stegen i framtagandet av översiktsplanen. I fliken ”Tidplan” längst ner på sidan kan du se en illustration av tidplanen för arbetet.

Ny översiktsplan

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Behovet av en ny översiktsplan bedöms som stort eftersom den gällande planen, antagen 2015, upplevs som svårhanterlig vid handläggning, omodern och dessutom till stor del redan genomförd. Läs mer om syftet med den nya översiktsplanen i fliken ”varför ny översiktsplan” nedan. Den nya översiktsplanen innehåller också en vindkraftsplan som ska ersätta den gällande vindkraftsplanen.

En översiktsplan tas fram enligt plan- och bygglagen. Enligt denna lag ska förslag till ny översiktsplan presenteras två gånger innan den kan antas. Dessa tillfällen kallas för samråd och granskning. Du kan läsa mer nedan om hur samråd och granskning genomförts för Ulricehamn 2040.

Granskning

Efter samrådet som genomfördes under våren 2020 arbetades översiktsplanen om och därefter presenterades ett nytt förslag i en så kallad granskning. Granskningen ägde rum mellan 8 mars och 16 maj 2021.

Under granskningen hade alla som ville möjlighet att ta del av och tycka till om förslaget.  Totalt lämnades 500 synpunkter. 484 av dessa var från allmänheten, 6 kom från företag, organisationer och föreningar, 5 från grannkommuner, 1 från kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun och 4 från statliga myndigheter och regioner.

Tre digitala dialogmöten genomfördes där det fanns möjlighet att ta del av planförslaget samt ställa frågor och diskutera med politiker och tjänstemän. Du hittar sammanställningar av frågor och svar från mötena i högerspalten på denna sida, under rubriken ”Bilagor”.

Granskningsversion

Granskning – översiktsplan Ulricehamn 2040

Samrådsredogörelse

I granskningen presenteras också en samrådsredogörelse, i vilken kommunen svarar på samtliga yttranden som inkom under samrådet.

Samrådsredogörelse – översiktsplan Ulricehamn 2040 (pdf)

Strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning biläggs granskningsförslaget.

Strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning – översiktsplan Ulricehamn 2040 (pdf)

Samråd

9 mars – 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet fick allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om förslaget. Fyra dialogmöten i fyra av kommunens tätorter var planerade att äga rum under samrådet. På grund av ökningen av covid-19 fick dessa möten ställas in. Totalt lämnades 104 synpunkter. 78 av dessa var från allmänheten, 9 kom från företag, organisationer och föreningar, 6 från grannkommuner, 2 från kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun och 9 från statliga myndigheter och regioner.

Samrådsförslag – översiktsplan Ulricehamn 2040

Digital medborgardialog var startskottet för ny översiktsplan

Mellan den 1 februari och 31 maj 2019 hade allmänheten möjlighet att tycka till om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Synpunkter samlades in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan. Dialogen var öppen för alla och genomfördes med hjälp av en digital karta där synpunkter placerades ut på olika platser i kommunen. Synpunkter gick att lämna inom kategorierna bostäder, natur och rekreation, näringsliv och service, kulturmiljö och trafik för att täcka översiktsplanens stora ansvarsområden. Totalt inkom 716 synpunkter genom den digitala kartan. Vi vill tacka alla som bidrog med sina idéer om vårt framtida Ulricehamn!

Synpunkter som lämnades under våren 2019:

Sammanfattning av svar från dialogen

Varför en ny översiktsplan?

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Tidplan

Översiktsplanen kommer tas fram under flera år.

Tidplan

  • 20 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan ska tas fram.
  • 2019 hölls en digital medborgardialog för att få in synpunkter i ett tidigt skede.
  • 2020 under sex veckor med möjligheter att ge synpunkter på på det framtagna planförslaget.
  • 2021 Nytt förslag ställs ut under två månader och det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget
  • 2022 Den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och får laga kraft tre veckor efter antagande.

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 januari 2019, senast ändrad den 14 januari 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?