Ulricehamn 2040 – ny översiktsplan

Nu planerar vi för vårt framtida Ulricehamns kommun.

Ny översiktsplan

I juni 2018 beslutade kommunalfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Behovet av en ny översiktsplan bedöms som stort eftersom den gällande planen, antagen 2015, upplevs som svårhanterlig vid handläggning, omodern och dessutom till stor del redan genomförd. Läs mer om syftet med den nya översiktsplanen i fliken ”varför ny översiktsplan” nedan. Den nya översiktsplanen innehåller också en vindkraftsplan som ska ersätta den gällande vindkraftsplanen.

En översiktsplan tas fram enligt plan- och bygglagen. Enligt denna lag ska förslag till ny översiktsplan presenteras två gånger innan den kan antas. Dessa tillfällen kallas för samråd och granskning. Läs nedan för mer information om hur samråd och granskning genomförs för den nya översiktsplanen.

Samråd

9 mars – 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet fick allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om förslaget. Fyra dialogmöten i fyra av kommunens tätorter var planerade att äga rum under samrådet. På grund av ökningen av covid-19 fick dessa möten ställas in. Totalt lämnades 104 synpunkter. 78 av dessa var från allmänheten, 9 kom från företag, organisationer och föreningar, 6 från grannkommuner, 2 från kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun och 9 från statliga myndigheter och regioner.

Samrådsförslag – översiktsplan 2040

Granskning

Efter samrådet fortsätter arbetet med översiktsplanen. Förslaget till översiktsplan bearbetas om med hjälp av de synpunkter som kommit in under samrådet. Under våren 2021 ställs ett nytt förslag ut i en så kallad granskning. I granskningsskedet ska också en samrådsredogörelse presenteras. I samrådsredogörelsen redogörs vilka yttranden som lämnats in, och i vilken grad de tillgodoses i det nya förslaget. Under granskningen finns det återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning ska presenteras i granskningen. Längre ner på denna sida, i fliken ”Tidsplan” kan du se tidsplanen för arbetet med översiktsplanen.

Mer information om dialogmöten i samband med granskning kommer.

Digital medborgardialog var startskottet för ny översiktsplan

Mellan den 1 februari och 31 maj 2019 hade allmänheten möjlighet att tycka till om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Synpunkter samlades in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan. Dialogen var öppen för alla och genomfördes med hjälp av en digital karta där synpunkter placerades ut på olika platser i kommunen. Synpunkter gick att lämna inom kategorierna bostäder, natur och rekreation, näringsliv och service, kulturmiljö och trafik för att täcka översiktsplanens stora ansvarsområden. Totalt inkom 716 synpunkter genom den digitala kartan. Vi vill tacka alla som bidrog med sina idéer om vårt framtida Ulricehamn!

Synpunkter som lämnades under våren 2019

Karta med alla synpunkter

Varför en ny översiktsplan?

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Tidplan

Översiktsplanen kommer tas fram under flera år. Här ser du tidslinjen. Se också tidslinjen beskriven i text nedan.

Klicka på bilden för att förstora den

Tidplanen i text

20 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan ska tas fram

2019 hölls en digital medborgardialog för att få in synpunkter i ett tidigt skede.

2020 under sex veckor med möjligheter att ge synpunkter på på det framtagna planförslaget.

2021 Nytt förslag ställs ut under två månader och det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget

2022 Den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och får laga kraft tre veckor efter antagande.

 

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 januari 2019, senast ändrad den 8 december 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?