Bergsäter (Bogesund 1:230 m.fl.)

 

Bergsäter är ett område där det nu planeras ett nytt bostadsområde i Ulricehamn. Det är Ulricehamns kommun tillsammans med en privat markägare som har initierat att ta fram en detaljplan för området. Det gränsar till Övre Fredriksberg och blir en naturlig förlängning av södra Ulricehamn. Området ligger 2,3 km från centrum och ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Idag består området till stor del av skog. Vid framtagandet av detaljplanen planeras det för att bevara delar av det gröna i området för att skapa en trivsam miljö. Stort fokus finns också på bebyggelsens placering och utformning som ska anpassas till kommande klimatförändringar och ökade regnmängder/skyfall. Detta görs genom en medveten höjdsättning inom området.

Pågående detaljplaner

I flikarna nedan finner du mer information om planeringen för området, tidplan med mera.

Planering för området

Området planeras inrymma bostäder, vård- och omsorgsboende samt förskola. Bostäder planeras i form av enbostadshus, radhus och flerbostadshus. Se förslag till detaljplan via länken.

Tidplan och detaljplaneprocess

Under september och början av oktober 2018 avverkades skog i området. Därefter har undersökningar genomförts i området, bland annat har en geoteknisk undersökning gjorts.

Detaljplanen som håller på att tas fram har varit ute på samråd under perioden 13 september – 11 oktober 2019. Samråd är det första tillfället under detaljplaneprocessen då privatpersoner, myndigheter med flera har möjlighet att komma med synpunkter på det förslag som tagits fram. Efter att synpunkter inkommit arbetas förslaget om utefter det som inkommit och skickas sedan ut på granskning som är det andra tillfället att inkomma med synpunkter. Förslaget har varit ute på granskning under tiden 28 januari – 18 februari 2020. Därefter justeras förslaget på nytt och antas sedan politiskt, förväntat antagande är under 2020.

När detaljplanen för området är antagen och klar kommer arbetet med att förbereda gator och anslutningar med mera att påbörjas.

Vill du läsa mer om vad en detaljplan är och hur processen för att ta fram en ny detaljplan går till, följ länken.

Försäljning av tomter

Den del av området som är aktuell för villatomter ägs av privat markägare och kommer därför inte säljas som kommunala tomter. De delar av området som kommunen äger planeras inrymma flerbostadshus och kommunal service.

Försäljning av kommunala tomter för flerbostadshus kommer ske genom så kallad markanvisningstävling. Exploatörer som är intresserade av tomten får då lämna in tävlingsbidrag med den utformning som de tänkt på byggnaden/byggnaderna. Utifrån ett antal bedömningskriterier utser kommunen vem som vinner och därmed får köpa tomten och bygga. Markanvisningstävling är planerad att hållas under år 2020/2021.

Den del av området som planeras innehålla villatomter ägs av en privat markägare. För mer information om framtida villatomter och bebyggelse vänligen kontakta A-hus.

Charlotta Otin
charlotta.otin@a-hus.se
0761 060324

Martin Otin
martin.otin@a-hus.se
0705 90 77 40

Området planeras inrymma bostäder, vård- och omsorgsboende samt förskola. Bostäder planeras i form av enbostadshus, radhus och flerbostadshus. Se förslag till detaljplan via länken.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 juni 2018, senast ändrad den 19 februari 2020 av Helen Einarsson

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?