Torghandel och offentlig plats

Allmän plats eller offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats.

Torghandel med växter

Torghandel och gatuhandel är ett trivsamt inslag i levande handel i Ulricehamns kommun.För att kunna behålla denna miljö tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst så måste vissa regler följas. Läs mer i flikarna nedan.

Använda allmän eller offentlig plats

Tillstånd krävs

Offentlig plats kan användas för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs det tillstånd från polisen.

Tillstånd krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Ansökan till polisen

Ansökningshandlingar hos Polisen

Om du vill använda offentlig plats behöver du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Regler och kostnader

Kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter finns som ett styrdokument i fliken regler via länken nedan:

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  på stora torget

Priser finns i kommunens samlade taxebilaga

Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter. Stora Torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel.

Under sommarmånaderna är vanligtvis torgstånden uppbokade av Ulricehamns Cityförening och bokning sker genom dem. För bokning av torgplats övrig tid, se information under rubrik ”Bokning” längre ner på sidan.


Facebooksida Ulricehamns Torghandel

Torgplatser på Stora Torget

Översiktlig karta Stora Torget

Bokning

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och maila till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Ansökan torgplats

Vid bokning av torgplats ska följande uppgifter anges:

 • Namn på företag/organisation
 • Person- eller organisationsnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer
 • Vilka produkter som ska erbjudas
 • Datum
 • Yta/storlek

Ulricehamns kommun hanterar ansökan och kontaktar sökande vid frågor. Bokad plats som inte ska nyttjas avbokas senast två dagar före bokad ankomst. Vid ankomst ska bokningsbesked medtas och sökanden får enbart stå på anvisad, bokad plats.

Vid frågor om bokning:

Hannah Hansson
e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
telefon: 0321 – 59 50 49

Fasta och tillfälliga torgplatser

På Stora Torget finns det både fasta och tillfälliga torgplatser

Fast plats

 • Får användas får användas på bestämd tid, minst en månad och max ett år.
 • För fasta torgplatser ska sökande kontakta kommunen minst en månad innan planerad ankomst.

Tillfällig plats

 • Får användas från 1 till 29 kalenderdagar per kvartal.
 • Plats anvisas av kommunen.
 • För tillfälliga torgplatser ska sökande kontakta kommunen minst en vecka innan planerad ankomst.

Fördelning av torgplatser

 • Torgplatserna tilldelas i den ordning som ansökningarna inkommer.
 • En specifik torgplats ska tilldelas varje sökande i samband med bokningen.
 • Fler än en torgplats får tilldelas samma sökande endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas samma sökande ska de vara belägna intill varandra.
 • Varor av likartat slag ska, om möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.
 • En torgplats får inte av sökanden överlåtas till någon annan.

Tider för försäljning

 • Torghandel får bedrivas alla dagar mellan klockan 8.00–18.00.
 • Vid begäran om andra tider ska det ske i överenskommelse med kommunen.
 • Etablering av varor och redskap får ske tidigast en timme före försäljningsstart.
 • Avetablering av varor och redskap ska ske senast en timme efter försäljningstidens slut.
 • På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Vissa större evenemang som balen, vår- och höstmarknad samt lucia m.fl. har förtur vad gäller Stora Torget.

Förbud mot försäljning av vissa varor

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på den allmänna försäljningsplatsen.

Försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelsförordningen (2006:813) och livsmedelslagen (2006:804) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

 • Varor och redskap får inte blockera de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan torgplatserna.
 • Efter etablering ska fordonet köras bort från torget. Parkering av fordon är inte tillåten på Stora Torget, utan biltrafik är enbart tillåten vid etablering och avetablering, bilisten ska iaktta stor försiktighet gentemot oskyddade trafikanter.
 • Specialfordon kan i undantagsfall tillåtas, exempelvis när varorna kräver kyla eller är specialanpassat för försäljningsändamålet. Höga krav ställs på fordonet vars utformning ska passa väl ihop med övrig torghandel. I de fall specialfordon behövs ska kommunen informeras och frågan prövas.

Renhållning m.m.

 • Sökande är ansvarig för torgplatsen och angränsade område. Sökande ska se till att platsen hålls ren och snygg.
 • Området ska efter försäljning vara fri från avfall och skräp, oavsett vem som orsakat nedskräpningen. I det fall renhållningen inte sker på godtagbart sätt har kommunen rätt att åtgärda det på sökandens bekostnad.

Avgift

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

Länk till taxa

För exempel hur torghandelstaxan används, se nedan dokument
Exempel torghandelstaxa

 

 

Trottoarpratare

Ett populärt sätt att annonsera i gatumiljö är att använda sig av trottoarpratare. Trottoarpratare kan försvåra framkomligheten för räddningsfordon och försämra tillgängligheten på gågatan, trottoarer samt gång- och cykelbanor.

För att undvika olyckor och för att öka tillgängligheten ska anpassade trottoarpratare användas i gatumiljön. Godkänd trottoarpratare har en solid fot för att den ska vara tydlig och stå stabilt.

Den information som ges på trottoarpratarna ska vara informativ och aktuell. Lämplig placering är i direkt anslutning till annonsörens verksamhet.

Tillstånd krävs

Offentlig plats kan användas för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs det tillstånd från polisen.

Tillstånd krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Ansökan till polisen

Ansökningshandlingar hos Polisen

Om du vill använda offentlig plats behöver du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Regler och kostnader

Kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter finns som ett styrdokument i fliken regler via länken nedan:

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  på stora torget

Priser finns i kommunens samlade taxebilaga


Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 januari 2015, senast ändrad den 11 januari 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?