Beslut i korthet, kommunstyrelsen 5 maj

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 5 maj. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Stadshuset med adventsljusstakar i fönstren

Handlingsplan ska visa vägen i kommunens miljöarbete

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I slutet av 2018 klubbade kommunfullmäktige igenom en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga miljötillståndet i kommunen, inför en handlingsplan som nu har tagits fram för att bidra till arbetet med strategin. Handlingsplanen för miljöarbetet i kommunen fokuserar på tre områden:

 • Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet
 • Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster
 • Förändrat klimat och god bebyggd miljö

Handlingsplanen för miljöarbetet ska beslutas i kommunfullmäktige, som äger rum i slutet av maj.

Förslag på placeringar av högstadieskolor redo för kommunfullmäktige

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

För drygt ett år sedan fick kommunen i uppdrag att utreda och planera för två högstadieskolor i Ulricehamn och en i Timmele. Nu har förslag på placeringar tagits fram. Så, var ska de nya högstadieskolorna byggas? I Ulricehamn föreslås övre Borgmästarhagen samt området mitt emot Stenbocksskolan med plats för grundsärskola och fritidsgård. I Timmele förväntas en satsning på Ätradalsskolans område. Förslaget passerar kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige, som äger rum i slutet av maj. Då ska kommunfullmäktige besluta om placeringarna för de nya högstadieskolorna.

Möbelbibliotek under utredning

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen startar upp ett digitalt möbelbibliotek. Tanken med möbelbiblioteket är att minska klimatpåverkan och spara pengar genom att renovera i stället för att köpa nytt. I december förra året beslutade kommunfullmäktige om en gemensam avfallsplan ”Mot en cirkulär och hållbar framtid” som sträcker sig fram till 2030. I planen finns ett uppdrag kopplat till medborgarförslaget, nämligen att andelen återbrukade möbler och textilier i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 2022. Kommunstyrelsen anser därför att medborgarförslaget om ett digitalt möbelbibliotek är under utredning.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Partistöd 2022
 • Svar på motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela kommunen
 • Svar på motion om att kartlägga kommunens näringsliv till 2040
 • Svar på motion om Nyföretagarcentrum
 • Svar på motion om att utreda ny högstadieskola och renovering/tillbyggnad av befintliga skolor
 • Svar på motion om skolbyggnader
 • Svar på motion gällande tilläggsdirektiv avseende den pågående skolutredningen om en ny högstadieskola i Ulricehamn
 • Svar på återremiss av motion om övergång till Fria program
 • Svar på motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning
 • Svar på motion om pandemitrötthet

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, våren 2022
 • Prislista/bidrag för elev i grundsärskolan 2022
 • Svar på initiativärende Delutredning 4, 7-9 skolorna
 • Svar på medborgarförslag om fiberutbyggnad på landsbygden i Ulricehamns kommun
 • Svar på medborgarförslag gällande schemasystem inom äldreomsorgen

Publicerat av Elin Ohlsson den 5 maj 2022, senast ändrad den 16 maj 2022

Kontakt