Inglasat uterum

Om du vill bygga ett nytt uterum eller glasa in ett utrymme behöver du oftast bygglov då det klassas som en tillbyggnad. Ska du bygga ett uterum under ett befintligt tak räknas det som en fasadändring. Om uterummet ska vara på ett en- eller tvåbostadshus kan du göra en attefallstillbyggnad på max 15,0 . Då gör du en anmälan om attefallstillbyggnad istället för en bygglovsansökan.  

Var ska du bygga?

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du ska glasa in under ett befintligt tak  
 • uterummet ska vara på ett annat hus än ett en- eller tvåbostadshus  
 • uterummet är större än 15,0 m² och ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse
 • du har redan använt dig av attefallsreglerna för att göra en tillbyggnad 
 • Det finns områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som exempelvis byggnadernas utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt. 

Du behöver göra en anmälan om:

Du ska bygga så att du kan använda dig av attefallsreglerna för en tillbyggnad, på max 15,0 m². Om du ska göra en anmälan ska du istället ta reda på vad som gäller för attefallstillbyggnad.

Attefallstillbyggnad

I spridd bebyggelse

Spridd bebyggelse avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.  

 • Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m2.  
 • Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i närheten av bostadshuset, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden. Med det menas att komplementbyggnaden måste vara mindre till storleken och att det visuellt ska underordna sig bostadshuset. 
 • Komplementbyggnaden ska användas endast för bostadens behov. 
 • Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 m gäller endast efter berörda grannars medgivande. 

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Grannemedgivande (pdf)

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.  

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss  
 • fasadritning i skala 1:100  
 • planritning i skala 1:100  
 • sektionsritning i skala 1:100  
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)  
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)
 • foton som redovisar befintlig byggnad på samtliga fasader 
 • Kan komma att behövas fasadritning som redovisar befintlig byggnad på samtliga fasader. Detta avgörs under handläggningen.
 • Kan komma att behövas planritning som redovisar befintlig byggnads planlösning. Detta avgörs under handläggningen. 

Tänk på det här:   

 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om ni tycker det är enklare, som ni sedan kan överföra till ett helt vitt papper som ni skickar in med ansökan.   
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 och 1:50 (att rita i skala innebär att den gällande byggnaden eller åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten då förminskats 100 gånger).   
 • Var noggrann och använd linjal.   
 • Markera tydligt vad som blir tillkommande eller ändras (gäller inte nybyggnad).   
 • Ta hjälp av exempelritningar.   
 • Ha med en skalstock och ritningshuvud med information på ritningen (se exempelritning).  

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar   

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag 

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för anmälan/bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan? 

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.    

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Vid ett uterum med en yta upp till 50 m² som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften hamna omkring 5 000–7 000 kr. 

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du ska glasa in under ett befintligt tak  
 • uterummet ska vara på ett annat hus än ett en- eller tvåbostadshus  
 • uterummet är större än 15,0 m² och ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse
 • du har redan använt dig av attefallsreglerna för att göra en tillbyggnad 
 • Det finns områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som exempelvis byggnadernas utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt. 

Du behöver göra en anmälan om:

Du ska bygga så att du kan använda dig av attefallsreglerna för en tillbyggnad, på max 15,0 m². Om du ska göra en anmälan ska du istället ta reda på vad som gäller för attefallstillbyggnad.

Attefallstillbyggnad

I spridd bebyggelse

Spridd bebyggelse avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.  

 • Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m2.  
 • Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i närheten av bostadshuset, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden. Med det menas att komplementbyggnaden måste vara mindre till storleken och att det visuellt ska underordna sig bostadshuset. 
 • Komplementbyggnaden ska användas endast för bostadens behov. 
 • Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 m gäller endast efter berörda grannars medgivande. 

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Grannemedgivande (pdf)

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?