Försäljning av tobak

Från den 1 juli 2019 behöver du ha tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Reglerna kring tobaksförsäljningen är en del av Sveriges restriktiva tobakspolitik.

Foto: Sipa/Pixabay

Den nya tobakslagen innebär bland annat att:

  • Du som vill sälja tobak till konsumenter måste ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd.
  • Samma krav som idag ställs gäller även i framtiden vid försäljning. Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Det ställs krav på dig som söker

Det finns olika krav som måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska få försäljningstillstånd för tobak. Det gäller exempelvis krav på lämplighet och krav på egenkontroll. Dessutom ställs prov på ekonomisk skötsamhet och skötsamhet till det allmänna. Läs mer i fliken nedan om de olika kraven. Se till att du uppfyller kraven innan du ansöker. Är du osäker, kontakta tobakshandläggaren.

Avgift 

Innan du ansöker om försäljningstillstånd för tobak ska du betala in ansökningsavgiften på bankgiro 5689-3332. Skriv tydligt på inbetalningen att den avser försäljningstillstånd för tobak. När du sedan skickar in din ansökan skickar du med en kopia av inbetalningskvittot. Kommunen tar ut en avgift för att pröva ansökan enligt gällande taxor.

Ansökan

Ansökan om försäljningstillstånd för tobak ska ske skriftligen. Använd kommunens ansökningsblanketter och underlag. Försäljningstillstånden för tobak avser partihandel och detaljhandel. Tillstånden kan vara stadigvarande eller för viss tid.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagkraven. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Genom att noga läsa vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar. Skicka in ansökan via post eller e-post.

Handläggningstider

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Så snart ärendet är komplett, d.v.s. att tillståndsmyndigheten fått alla underlag som behövs (se checklista) påbörjas handläggningen. Ofta skickas ärendet på remiss till polis, Kronofogden och Skatteverket och handläggningen påverkas av svarstiden från dessa myndigheter. I ansökningarna om försäljningstillstånd för tobak är det miljö- och byggnämndens politiker i kommunen som beslutar. Ärendet behöver därför vara färdigberett i god tid innan nämndsammanträdet. Miljö- och byggnämnden sammanträder i regel i början av varje månad med undantag för augusti och januari.

Enligt lag om tobak och liknande produkter ska kommunen fatta sitt beslut inom fyra månader från det att en komplett ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Handläggningstiderna kan förlängas under semestertid.

Varför har reglerna ändrats?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär inte några andra skillnader än att det krävs tillstånd för att sälja tobak. Samma krav som det idag ställs på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull kommer att fortsätta gälla.

Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, för det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Vad krävs för att få tillstånd?

Lämplighet

För att få försäljningstillstånd för tobak måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag görs även en bedömning av de personer som har betydande inflytande i verksamheten.

Remissbehandling

I ansökan är det du som söker som har bevisbördan men tillståndsmyndigheten måste vara aktiv bland annat gällande kraven på sökandes personliga och ekonomiska skötsamhet till det allmänna. Myndigheten samlar in synpunkter genom remissbehandling.

  • Polisen gör en så kallad vandelsprövning av den sökandes personliga lämplighet ur ordnings- och säkerhetssynpunkt.
  • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatteskulder med mera.
  • Kronofogden yttrar sig om betalningsförelägganden, skulder med mera.

Blanketter och bilagor

Bilagor till ansökan:

Övriga blanketter:

 

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär inte några andra skillnader än att det krävs tillstånd för att sälja tobak. Samma krav som det idag ställs på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull kommer att fortsätta gälla.

Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, för det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 28 juni 2019, senast ändrad den 14 april 2020