Offentliga verksamheter

Med offentlig verksamhet menas förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola.

Det är viktigt att både lärare och elever har en bra inomhusmiljö. Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön.

Anmälan

Alla nya verksamheter med undervisning ska anmälas skriftligt till Miljö- och byggnämnden. En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan lämnats in. Även väsentliga ändringar av verksamheten ska anmälas.

Det är den som bedriver verksamheten som ansvaret för att en anmälan blir gjord innan start. En bygglovsansökan är inte samma sak som en anmälan. Även om fastighetsförvaltare/fastighetsägare ofta ansöker om bygglov för om- och tillbyggnad av en skola eller bygger nytt är det den som driver verksamheten som ska göra anmälan.

Innan din verksamhet startas ska du skicka in en skriftlig anmälan till Ulricehamns kommun. Till anmälan ska du bifoga en ritning som visar hur lokalen kommer inredas och utrustas samt uppgifter om lokalens ventilationsflöden.

Lämna din anmälan till kommunen senast sex veckor innan lokalen tas i bruk.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält den till kommunen tas en så kallad miljösanktionsavgift ut. Skyldigheten att ta ut miljösanktionsavgiften regleras i miljöbalken. Miljösanktionsavgift tas bara ut för de verksamheter som inte är anmälda och som startat sin verksamhet efter den 1 januari 1999, då miljöbalken trädde i kraft.

Taxor och avgifter

Blanketter

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (pdf)

Kontakta kommunens miljöinspektörer

Du bör kontakta en miljöinspektör redan när lokalen planeras. Även om du ska ändra delar av eller hela lokalen är det bra om du kontaktar oss. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Vid anmälan granskas om lokalen är anpassad för den avsedda verksamheten. Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter. Till exempel bedöms lokalens utformning, ventilation, rengöringsbara ytor, tillgång till handtvättsmöjligheter och toaletter samt avfallshantering.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 30 november 2023

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?