Akupunktur, fotvård, piercing och tatuering

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Exempel på sådana verksamheter är massage, fotvård, tatuering, frisör.

Anmälan

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande stickande eller skärande verktyg anmäla detta till kommunen. Exempel på sådana verksamheter är bland annat akupunktur, fotvård och tatuering.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte kommunen bestämmer annat.

Förändring i verksamheten

Om verksamheten redan är anmäld och det sker en större förändring så som att det erbjuds ytterliga behandlingar i lokalerna eller byte av lokaler (flytt) ska detta också anmälas till kommunen.

Enligt miljöbalken (1998:808) ska verksamheter som bedrivs utan att ha anmält till kommunen betala en miljösanktionsavgift.

Blanketten finns här: Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Egenkontroll

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Egenkontrollens omfattning

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller.

Det är viktigt att känna till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, bland annat behövs kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.

Ansvar

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön. Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera. Om det finns flera verksamma i lokalerna är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel på rutiner som bör dokumenteras är:

Skötsel av apparatur för sterilisering av verktyg

  • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
  • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
  • Hygien- och smittskyddsrutiner
  • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning
  • Bedöma och undersöka risker

Verksamhetsutövaren ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap. Allergiska reaktioner kan uppkomma till exempel om det finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används. Detta innebär till exempel att uppföljningar görs om till exempel. kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier.

Du ska dokumentera uppgifter om:

  • Produktens namn (handelsnamnet)
  • Omfattning och användning av produkten
  • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet
  • Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 7 augusti 2019, senast ändrad den 25 februari 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?