Bygglov och anmälan

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i sin tur kräver en hel del förberedelser och underlag i form av kartor och ritningar. Följ länkarna för information om vad som krävs för olika typer av byggprojekt, se exempel på ritningar och vad som gäller om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Öppet hus på torsdagar är inställt

På grund av Covid-19 ställer vi in våra drop in-torsdagar för bygglov tills vidare. Varmt välkomna att ringa och boka tid som vanligt.

Kontakta bygglovshandläggare inför ditt byggprojekt

Har du ett byggprojekt som är på gång och vill träffa en handläggare, men har inte möjlighet att komma till öppet hus? Du kan boka tid för ett möte eller be en handläggare ringa upp dig via e-tjänsten: Fråga våra bygglovshandläggare. 

Digital kontakt med anledning av covid-19

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss eller har ett pågående ärende finns möjlighet att genomföra bokade möten digitalt via till exempel Skype. Behöver du utökad tid för exempelvis kompletteringar eller skjuta upp ett möte kan du höra av dig till oss så kan vi tillsammans komma fram till en lösning. Har du idéer om hur vi på andra sätt kan förenkla för dig är vi flexibla.

Ändringar i plan- och bygglagen för dig som ska bygga

Gäller från och med 1 augusti

Attefallsbyggnader får vara lika stora

Alla typer av attefallshus (både komplementsbyggnad och komplementsbostadshus) får nu vara högst 30 kvadratmeter (tidigare gällde 25 kvadratmeter). Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.
mittbygge.se

Använd vår e-tjänst MittBygge.se

Att ansöka om bygglov, rivningslov eller göra en anmälan är smidigt via e-tjänsten www.mittbygge.se. Du får också en rabatt på din bygglovsavgift om du anmäler digitalt (förutsatt att ansökan är komplett när den skickats in) på 500 kronor. Genom att ansöka digitalt via mittbygge.se kan du snabbt: se vilka handlingar du skickat in se var i…

Byggställning vid ett hus i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader

Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Vad du ska bygga påverkar vilka…

Byggprocessen - steg för steg

Bygglov steg för steg

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg. Här finns en steg för steg-beskrivning över bygglovsprocessen och över hur ett ärende normalt handläggs.

Utdrag ur en nybyggnadskarta

Kartor och mätning

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt.

Gräsmatta med lila blommor. Hus i bakgrunden.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Det finns tillfällen då kommunen utför tillsyn och kontroller av fastigheter. Det kan handla om att olovlig byggnation misstänkts ha utförts, bristande underhåll på en fastighet. Tillsynen och kontrollen regleras i regleras i plan- och bygglagen. Olovligt byggande Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller…

Bild på sedlar

Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas…

Bild på en stuga vid en sjö

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till…

byggritningar

Blanketter och handlingar

Beroende på vad ni som företag ska bygga eller ändra behöver olika handlingar skickas in.  De handlingar som behövs specificeras vi de olika byggnationtyperna. Tänk på att börja med att beställa en kartunderlag.

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?