Trafik och gata

Här hittar du information om allt från snöröjning, sopning av gator, parkeringar inom kommunen, alternativa drivmedel, kollektivtrafiken inom kommunen till information om uteserveringar och grävtillstånd.

 

Snöröjning i Ulricehamn

Vägunderhåll och snöröjning

Snöröjningen i Ulricehamns kommun går efter en prioriteringslista. Det är Ulricehamns Energi AB (UEAB) som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar. Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Nedan finner du information om vem som är väghållare för respektive väg. Felanmälan Väg som ansvaras av Trafikverket Trafikverket ansvarar för underhåll…

Pågående och kommande större arbeten på gator och vägar

Här samlar vi information om pågående och kommande större arbeten på gator och vägar i kommunen.     https://www.ulricehamn.se/2017/06/battre-ljus-i-kommunen/ https://www.ulricehamn.se/2017/06/utbyggnad-av-gang-och-cykelvagen-pa-borasvagen/ https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/trafikochgata/pagaende-och-kommande-storre-arbeten-pa-gator-och-vagar/vag-1704-gamla-vag-40-anpassas-till-lokalvag/

Gångtrafikanter och bilväg. Foto: Jan Töve

Trafik och säkerhet

Ulricehamns kommun samarbetar med polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder. Ansökan om transportdispens Ansökan om dispens för tung transport

Ulricehamn, parkering och torget vid rådhuset. Foto: Charbel Sader

Parkering och parkeringstillstånd

I Ulricehamns kommun finns tidsreglerad parkering. Där ingen tid anges gäller 24 timmars parkering. All parkering inom kommunen är gratis. Parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår. Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra. Undvik onödiga böter Du får aldrig parkera på en huvudled.…

Buss 200 vid Ulricehamns busstation. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Kollektivtrafik i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns kollektivtrafik i form av bussar i linjetrafik och närtrafik. Kollektivtrafiken i Ulricehamn och i hela Västra Götalands län sköts av Västtrafik AB. Tågtrafik Det finns inget stopp för tåg i Ulricehamns kommun. Tågstopp i Ulricehamns kommuns närområde finns i Borås, Falköping, Mullsjö, Jönköping och Limmared. Information om tider, biljetter med mera…

Stora torget i Ulricehamn. Foto: Ulricehamns kommun

Torghandel och offentlig plats

Allmän plats eller offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats. Torghandel och gatuhandel är ett trivsamt inslag i levande handel i Ulricehamns kommun.För att kunna…

vägarbete

Arbete på vägar och gator

För arbeten inom kommunens vägområden, krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut. Innefattar arbetet schaktning krävs också ett grävtillstånd. Det ansöks om i samma blankett som Trafikanordningsplanen. Notera: Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan/grävtillstånd.

Väg. Foto: Jan Töve

Kommunalt bidrag för vägunderhåll

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun. Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Nedan finner du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar.