Studieförbund

Studieförbund som är verksamma inom Ulricehamns kommun och vars centrala organisation får statsbidrag genom Folkbildningsrådet, kan söka kommunbidrag från Ulricehamns kommun.

Studieförbunden kan få bidrag för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.

Aktiva studieförbund i kommunen

Kommunbidrag till studieförbund

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

Villkor

Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.
Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.

Övrigt

Bidragsberättigade studieförbund ska för Ulricehamns kommun presentera verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband med bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Ansökan sker i kontakt med verksamheten

Projektstöd till studieförbund för mobil kultur för äldre

Ändamål

Kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med och skapa och delta aktivt.

Exempel på aktiviteter:
allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.

Villkor

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.
Projektet ska vara nyskapande.
Aktiviteter som redan bedrivs på äldreboenden osv kan man inte söka stöd för. Man kan få stöd att köpa tjänster (ex: musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc.
Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, t.ex. hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur samarbetet kommer ske.

Ansökan

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 mars.

Blankett- ansökan om medel för kultur för äldre (pdf)

Ansökan skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

e-post: kulturochfritid@ulricehamn.se

Projektet ska redovisas senast den 31 december det år ansökan gäller.

Blankett – redovisning av projekt för kultur för äldre

 

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

Villkor

Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.
Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.

Övrigt

Bidragsberättigade studieförbund ska för Ulricehamns kommun presentera verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband med bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Ansökan sker i kontakt med verksamheten

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 juli 2019, senast ändrad den 19 mars 2021 av Lillemor Axell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?