Köldmedier

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften.

Dina skyldigheter som operatör

Du som är operatör och har hand om utrustningen är också ansvarig för att följa de bestämmelser som finns för användning och hantering av köldmedier, liksom för skötsel och underhåll av aggregat eller anläggning. Se flikarna nedan för mer information.

Du ska årligen skicka in en rapport till kommunen om köldmediemängden är mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2 ekvivalenter. Rapport ska innehålla uppgifter om anläggningen och ska undertecknas av operatören. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars efterföljande år.

Du ska även utföra regelbunden läckagekontroll.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan till kommunen om:

  • Du ska installera en ny anläggning eller aggregat. Gör det i god tid, helst sex veckor innan installation.
  • Du ska konvertera din befintliga utrustning och därmed byta köldmedium.

När du ska byta köldmedium ska du också göra en läckagekontroll. I samband med haveri som kräver omedelbara åtgärder behöver du inte först informera kommunen.

Avgift för handläggning

För alla ärendena tillämpas timavgift, avgiftens storlek är beroende av den handläggningstid som läggs ned på ärendet av kontorets personal. För handläggning av årlig köldmediekontrollrapport tas en avgift enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige, faktura skickas ut separat.

Årsrapport för verksamhetsåret 2019

Rapporten skickas in till miljo@ulricehamn.se eller till
Ulricehamns Kommun, miljöenheten, Bogesundsgatan 22 523 86 Ulricehamn senast 31 mars 2020. 

Lagstiftning

Miljöbalken (1998:808)
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

 

Certifierat företag installerar, skrotar och kontrollerar

Endast ett certifierat företag får installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i aggregat eller anläggning som innehåller köldmedium.
Endast ett certifierat företag får demontera och skrota ett köldmedieaggregat/anläggning. Vid skrotningen upprättar det certifierade företaget en skrotningsrapport som operatören skriver under och skickar till miljökontoret.

Årlig rapport till kommunen

Om köldmediemängden är mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2 ekvivalenter ska en rapport med uppgifter om anläggningen och undertecknad av operatören skickas till kommunen senast den 31 mars efterföljande år.

Förutom administrativa uppgifter ska rapporten innehålla uppgifter om total mängd köldmedium, påfylld och omhändertagen mängd under det senaste kalenderåret och
resultatet av utförda kontroller med mera.

Finns flera aggregat/anläggningar ska samtliga finnas förtecknade och bifogas till rapporten.

Skicka in rapporten till:

miljo@ulricehamn.se eller till
Ulricehamns Kommun, miljöenheten, Bogesundsgatan 22 523 86 Ulricehamn senast 31 mars 2020. 

Vilka medier får användas?

Det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- klimat- och värmepumpsaggregat.  Undantag från förbudet gäller för befintliga stationära utrustningar med högst 900 gram CFC och som är hermetiskt slutna om de var i bruk den 1 januari 2005. För utrustning med HCFC gäller förbud för nyinstallation samt förbud att fylla på befintliga utrustningar. Överträdelse av förbudet kan leda till åtal för miljöfarlig kemikaliehantering.

Regelbunden läckagekontroll

Du som är operatör till utrustning som innehåller köldmedium (HCFC, HFC) ska med hjälp av ett certifierat företag utföra regelbunden läckagekontroll.
Utrustning som innehåller:

  • 5 ton CO2e eller mer – minst var 12:e månad (10 ton CO2e eller mer för hermetiskt slutet system)
  • 50 ton CO2e eller mer – minst var 6:e månad
  • 500 ton CO2e eller mer – minst var 3:e månad

Utöver det gäller att system med 500 ton CO2e eller mer måste utrustas med fast monterad läckagevarningssystem. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 3 till 6, från 6 till 12 och från 12 till 24 månader.

Register och utrustningskrav

För varje utrustning ska operatören föra register (journal) över mängden och typ av köldmedium som ingår i aggregaten/anläggningen, utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedium etc. Det ska även framgå vem som genomfört åtgärderna (namnet på det certifierade företaget anges).

Aggregaten/anläggningen ska vara tydligt märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Det ska även finnas drift- och skötselinstruktioner för aggregaten/anläggningen.

Miljösanktionsavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift som betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken. Överträdelser som kan medföra miljösanktionsavgift anges i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Regler och riktlinjer

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Från och med den 1 januari 2017 ska köldmedieaggregat som har fyllnadsmängd på mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2 ekvivalenter läckagekontrolleras årligen. Den 1 januari 2015 började en ny EU- förordning om f-gas att gälla (EU 517/2014). EU-förordningen styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerande växthusgaser. En förändring är att det nu är typen av köldmedium, kopplat till dess växthuspåverkan, som avgör om och hur ofta ett aggregat ska läckagesökas. Det är ett begrepp som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) som styr rapporteringen framöver. En koldioxidekvivalent är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid. Ändringen innebär också att de tidigare intervallgränserna för läckagekontroll på 3, 30 och 300 kilo nu ersätts med 5, 50 och 500 ton CO2e.

Endast ett certifierat företag får installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i aggregat eller anläggning som innehåller köldmedium.
Endast ett certifierat företag får demontera och skrota ett köldmedieaggregat/anläggning. Vid skrotningen upprättar det certifierade företaget en skrotningsrapport som operatören skriver under och skickar till miljökontoret.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 22 oktober 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?