Serveringstillstånd för alkohol

För att få sälja och servera alkohol kan du behöva tillstånd enligt alkohollagen. Detta krav gäller oavsett om det är ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin och starköl mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift som till exempel entréavgift. Är du osäker kan du kontakta alkoholhandläggaren för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

Tänk på att det även kan komma att behövas andra tillstånd och lov för den verksamhet du tänkt dig. Exempel på dessa tillstånd kan vara bygglov, markupplåtelse, tillståndsbevis enligt ordningslagen, godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) eller godkännande från räddningstjänsten.

Det ställs krav på dig som söker

Det finns olika krav som måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska få serveringstillstånd. Det gäller exempelvis krav på lämplighet, krav på kunskap om alkohollagstiftningen, krav på matutbud och lokalens utformning. Dessutom ställs prov på ekonomisk skötsamhet och skötsamhet till det allmänna. Läs mer i fliken nedan om de olika kraven. Se till att du uppfyller kraven innan du ansöker. Är du osäker, kontakta alkoholhandläggaren.

Avgift 

Innan du ansöker om serveringstillstånd ska du betala in ansökningsavgiften på bankgiro 5689-3332. Skriv tydligt på inbetalningen att den avser serveringstillstånd. När du sedan skickar in din ansökan skickar du med en kopia av inbetalningskvittot. Kommunen tar ut en avgift för att pröva ansökan enligt gällande taxor.

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd ska ske skriftligen. Använd kommunens ansökningsblanketter och underlag.

Det finns flera typer av serveringstillstånd. Du kan ansöka om tillfälligt tillstånd eller stadigvarande tillstånd,  till allmänheten eller till slutet sällskap. Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd kan du också ansöka om provsmakningstillstånd eller kryddning av spritdryck.

Genom att noga läsa vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar. Skicka in ansökan via post eller e-post.

Handläggningstider

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Så snart ärendet är komplett, d.v.s. att tillståndsmyndigheten fått alla underlag som behövs (se checklista och anvisning till denna) påbörjas handläggningen. Ofta skickas ärendet på remiss till polis, räddningstjänst och Skatteverket och handläggningen påverkas av svarstiden från dessa myndigheter.

I de flesta ansökningarna om serveringstillstånd är det Miljö- och byggnämndens politiker i kommunen som beslutar. Ärendet behöver därför vara färdigberett i god tid innan nämndsammanträdet.  Miljö- och byggnämnden sammanträder i regel i början av varje månad med undantag för augusti och januari.

Enligt alkohollagen ska kommunen fatta sitt beslut inom fyra månader från det att en komplett ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader.

Det finns undantag och serveringstillstånd krävs inte när följande villkor uppfylls (alla tre punkter ska vara uppfyllda)

 • när serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • när serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • när serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdryck.

Vad krävs för att få tillstånd?

Lämplighet

För att få tillstånd till alkoholservering måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag eller förening görs dessutom en bedömning av de personer som har betydande inflytande i företaget/föreningen. Detta kan t.ex. vara bolagets VD eller personer i styrelsen och för föreningar kan det vara styrelsemedlemmar eller de som på annat sätt är aktiva i ansökan.

Lämplighet kan vara att bolaget betalt sina skatter i tid och sköter sina ekonomiska åtaganden. Som person handlar det om ekonomisk skötsamhet men också annan skötsamhet i att inte begå lagöverträdelser. Se mer i avsnittet remissbehandling.

Kunskap i alkohollagstiftningen

Du som söker ska avlägga ett prov hos kommunen som visar att du har kunskaper i alkohollagstiftningen. Kravet på godkänt kunskapsprov är en del av alkohollagen och provet måste genomföras med godkänt resultat för att verksamheten ska kunna medges ett serveringstillstånd. Frågorna fördelas på fyra områden som alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Beroende på vilken typ av tillstånd ni söker kan provet anpassas till fyra olika nivåer med fler eller färre frågor inom de olika områdena.

Det är Folkhälsomyndigheten som tillhandahåller proven medan kommunens alkoholhandläggare ansvarar för genomförandet. Den/de som ska genomföra provet kontaktar alkoholhandläggaren för att boka tid.

Matutbud

Beroende av det tillstånd som söks kan matutbudet variera men i grunden är alkohollagen en skyddslagstiftning och det finns starka bevis på att matintag minskar alkoholens påverkan på kroppen.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ska det finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, förrätt, huvudrätt och efterrätt. Maten ska vara av god kvalitet. Efter klockan 23:00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare maträtter.

För en ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd krävs att gästerna ska kunna erbjudas tillredd mat under tiden alkohol serveras.

Serveringslokal

Serveringslokalen ska ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering. (Hur många sittplatser det rör sig om beror på lokalens storlek.) Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar d.v.s. personalen ska tillsammans kunna hålla koll på hela ytan.

Serveringslokalen ska vara lämplig och godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta gärna räddningstjänsten, och kommunens byggenhet, i god tid om du planerar göra en ombyggnad för att ändra din lokal. Vissa ändringar kan kräva bygglov eller att du gör en anmälan om ändring. Lokalen ska också ha en godkänd obligatorisk ventilationskontroll.

Om serveringslokalen ska ha en uteservering kan det behövas bevis om markupplåtelse från fastighetsägaren, eventuellt bygglov och tillståndsbevis enligt ordningslagen.

Ekonomiska förhållanden

Vid nyansökan eller ändringar av ägare i bolag ä det viktigt att kunna redogöra för finansieringsplan och de transaktioner som gjorts då det behöver framgå varifrån kapitalet kommer. Om företaget är nystartat är det också viktigt med budget och en likviditetsbudget för att visa hur företaget klarar sin finansiering. Om företaget fått så kallade ”Bryggerilån” och andra avtal med leverantörer ska dessa redovisas så att påverkan från dessa aktörer kan uteslutas.

Remissbehandling

Tillståndsmyndigheten har en skyldighet att göra en grundlig utredning av den sökandes (bolag, föreningar och personer med inflytande i) ekonomiska och personliga skötsamhet. Tillsynsmyndigheten behöver också försäkra sig om att lokalen är lämplig för alkoholservering gällande ordning- och säkerhet för omgivningen.

Remis skickas till följande myndigheter:

 • Skatteverket för en ekonomisk redovisning av bl.a. de inbetalningar av skatter som företaget gjort. Om det finns skulder och sena inbetalningar. Remiss skickas också för att se den ekonomiska skötsamheten gällande skatter hos personer med betydande inflytande i bolaget/föreningen.
 • Polismyndigheten för en bedömning av serveringslokalens placering, ur ordnings- och säkerhetssynpunkt, och om den sökandes personliga lämplighet utifrån upplysningar om eventuella förekomster i brottsregistret.
 • Räddningstjänsten för bedömning om lokalens lämplighet utifrån brandsäkerhet. De gör också en bedömning av ett maximalt personantal i lokalen utifrån brandsäkerhet. De kan ge villkor om att sätta upp skyltar om utrymning och tillgänglighet till utrymningsvägar.
 • Kommunens livsmedelsfunktion och hälsoskydd för en bedömning om de livsmedelshygieniska förutsättningarna och om risken att närboende kan komma att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället.

Utbildningar

Ulricehamns erbjuder tillsammans med Borås stad två utbildningar. Alkoholhandläggare skickar ut information till alla i Ulricehamns kommun som har stadigvarande serveringstillstånd eller ansökt om tillfälligt tillstånd under året när det blir dags att anmäla sig.

Ansvarsfull alkoholservering

En tvådagars utbildning som vänder sig till krögare, restaurang- och vaktpersonal.

Utbildningen är avgiftsfri och det ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch och kursmaterial.

Utbildning om alkohollagen

Utbildningen är fyra timmar lång och ges under en eftermiddag. Anordnas tillsammans med polisen.

Syftet med utbildningen är att de som är nyanställda eller de som ska arbeta som timanställda ska få en inblick i alkohollagen, alkoholens medicinska effekter och berusningsnivåer m.m. Även ordinarie personal och tillståndshavare kan med fördel gå utbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri och det ingår fika och kursmaterial.

Handläggningstider

Ulricehamns kommun har som ambition att handlägga fullständiga ansökningar inom följande tider:

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten 2 månader.
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2 månader.
 • Tillfälliga tillstånd till allmänheten 2 månader.
 • Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 3 veckor.

Handläggningstiderna kan förlängas under semestertid.

Blanketter och bilagor

Bilagor till ansökan:

Övriga blanketter

Lämplighet

För att få tillstånd till alkoholservering måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag eller förening görs dessutom en bedömning av de personer som har betydande inflytande i företaget/föreningen. Detta kan t.ex. vara bolagets VD eller personer i styrelsen och för föreningar kan det vara styrelsemedlemmar eller de som på annat sätt är aktiva i ansökan.

Lämplighet kan vara att bolaget betalt sina skatter i tid och sköter sina ekonomiska åtaganden. Som person handlar det om ekonomisk skötsamhet men också annan skötsamhet i att inte begå lagöverträdelser. Se mer i avsnittet remissbehandling.

Kunskap i alkohollagstiftningen

Du som söker ska avlägga ett prov hos kommunen som visar att du har kunskaper i alkohollagstiftningen. Kravet på godkänt kunskapsprov är en del av alkohollagen och provet måste genomföras med godkänt resultat för att verksamheten ska kunna medges ett serveringstillstånd. Frågorna fördelas på fyra områden som alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Beroende på vilken typ av tillstånd ni söker kan provet anpassas till fyra olika nivåer med fler eller färre frågor inom de olika områdena.

Det är Folkhälsomyndigheten som tillhandahåller proven medan kommunens alkoholhandläggare ansvarar för genomförandet. Den/de som ska genomföra provet kontaktar alkoholhandläggaren för att boka tid.

Matutbud

Beroende av det tillstånd som söks kan matutbudet variera men i grunden är alkohollagen en skyddslagstiftning och det finns starka bevis på att matintag minskar alkoholens påverkan på kroppen.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ska det finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, förrätt, huvudrätt och efterrätt. Maten ska vara av god kvalitet. Efter klockan 23:00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare maträtter.

För en ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd krävs att gästerna ska kunna erbjudas tillredd mat under tiden alkohol serveras.

Serveringslokal

Serveringslokalen ska ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering. (Hur många sittplatser det rör sig om beror på lokalens storlek.) Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar d.v.s. personalen ska tillsammans kunna hålla koll på hela ytan.

Serveringslokalen ska vara lämplig och godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta gärna räddningstjänsten, och kommunens byggenhet, i god tid om du planerar göra en ombyggnad för att ändra din lokal. Vissa ändringar kan kräva bygglov eller att du gör en anmälan om ändring. Lokalen ska också ha en godkänd obligatorisk ventilationskontroll.

Om serveringslokalen ska ha en uteservering kan det behövas bevis om markupplåtelse från fastighetsägaren, eventuellt bygglov och tillståndsbevis enligt ordningslagen.

Ekonomiska förhållanden

Vid nyansökan eller ändringar av ägare i bolag ä det viktigt att kunna redogöra för finansieringsplan och de transaktioner som gjorts då det behöver framgå varifrån kapitalet kommer. Om företaget är nystartat är det också viktigt med budget och en likviditetsbudget för att visa hur företaget klarar sin finansiering. Om företaget fått så kallade ”Bryggerilån” och andra avtal med leverantörer ska dessa redovisas så att påverkan från dessa aktörer kan uteslutas.

Remissbehandling

Tillståndsmyndigheten har en skyldighet att göra en grundlig utredning av den sökandes (bolag, föreningar och personer med inflytande i) ekonomiska och personliga skötsamhet. Tillsynsmyndigheten behöver också försäkra sig om att lokalen är lämplig för alkoholservering gällande ordning- och säkerhet för omgivningen.

Remis skickas till följande myndigheter:

 • Skatteverket för en ekonomisk redovisning av bl.a. de inbetalningar av skatter som företaget gjort. Om det finns skulder och sena inbetalningar. Remiss skickas också för att se den ekonomiska skötsamheten gällande skatter hos personer med betydande inflytande i bolaget/föreningen.
 • Polismyndigheten för en bedömning av serveringslokalens placering, ur ordnings- och säkerhetssynpunkt, och om den sökandes personliga lämplighet utifrån upplysningar om eventuella förekomster i brottsregistret.
 • Räddningstjänsten för bedömning om lokalens lämplighet utifrån brandsäkerhet. De gör också en bedömning av ett maximalt personantal i lokalen utifrån brandsäkerhet. De kan ge villkor om att sätta upp skyltar om utrymning och tillgänglighet till utrymningsvägar.
 • Kommunens livsmedelsfunktion och hälsoskydd för en bedömning om de livsmedelshygieniska förutsättningarna och om risken att närboende kan komma att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället.

Publicerat av Gabriela Velasquez den 14 juni 2019, senast ändrad den 20 september 2019

Kontakt

Adress

miljo@ulricehamn.se

Miljöenheten
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?