Inreda ytterligare bostad i en- eller tvåbostadshus

Det krävs inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked för att få börja bygga.

Var ska du bygga?

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • du ska skapa en ny bostad i ett hus som inte är ett bostadshus, en så kallad ändrad användning
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt med tanke på kulturmiljön
 • om ändringen också innebär ytterligare ändring på fasadens yttre så som exempelvis ny fönster- eller dörröppning, med mera och ligger inom detaljplanerat område

Du behöver göra en anmälan om:

 • du ska skapa en bostad till ett enbostadshus som redan finns som inte kräver bygglov enligt detaljplan för området eller ligger utom detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.  

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • fasadritning i skala 1:100  
 • planritning i skala 1:100  
 • sektionsritning i skala 1:100  
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)  
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 

Tekniska handlingar: 

 • teknisk beskrivning som förklarar bärförmåga, stadga och beständighet 
 • ritning för ventilation 
 • ritningar för VS 
 • brandskyddsbeskrivning 
 • beräkning av byggnadens primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan?

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.    

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.   

Avgift

Avgift 

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • du ska skapa en ny bostad i ett hus som inte är ett bostadshus, en så kallad ändrad användning
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt med tanke på kulturmiljön
 • om ändringen också innebär ytterligare ändring på fasadens yttre så som exempelvis ny fönster- eller dörröppning, med mera och ligger inom detaljplanerat område

Du behöver göra en anmälan om:

 • du ska skapa en bostad till ett enbostadshus som redan finns som inte kräver bygglov enligt detaljplan för området eller ligger utom detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?