Byggnation och tillstånd

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information. Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra kan du undvika kompletteringar och få snabbare handläggning.

Byggnader i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Alla blanketter som du behöver för att ansöka finns på sidan Ansökningshandlingar för byggnation.

Byggenheten byter kontor

Under vecka 11-13  pågår en omflyttning av kontor i hos byggenheten. Det innebär att handläggare under denna tiden stundtals inte kommer vara lika tillgängliga och inte ge den goda service vi vill kunna göra.

Mittbygge.se

Du kan logga in i e-tjänsten Mittbygge.se och göra en digital ansökan. Ansökningar som inkommer via Mittbygge och som är kompletta för handläggning rabatteras med 500 kronor. För att vara komplett ska nämnden kunna avgöra:

 • var ni tänkt att utföra åtgärden (situationsplan)
 • hur det kommer att se ut (fasadritning)
 • hur planlösningen utformas (planritning)
 • hur arbetet ska kontrolleras (kontrollplan)

Uppmärksamma att både ansökan och anmälan kräver startbesked innan byggnation får påbörjas. För att få ta byggnationen eller installationen i bruk måste ett slutbesked ha utfärdats. I annat fall kan du bli skyldig till att betala byggsanktionsavgift!

Väntar du på bygglov?

För närvarande inkommer det många ärenden till oss på byggenheten och därför beräknas handläggningstiden uppgå till 10 veckor från det att ärendet är komplett.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 50 00
Telefontid: varje vardag 10-12

Vad ska du bygga?
Ansökningshandlingar som du kan behöva
Så går bygglovsprocessen till
Kartor och mätning
Kartor och mätning – Tranemo kommun

Vad kostar det att söka bygglov?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Avgifterna är utformade utifrån från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Här nedan finns några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden, baserat på 2014-års taxa.

Förhandsbesked

 • Enbostadshus utanför detaljplan: 4 743 kr

Rivningslov

 • Byggnad mindre än 250 m²: 4 743 kr
 • Byggnad större än 250 m²: 9 193 kr
 • Rivningsanmälan utanför detaljplan: 1 113 kr

Marklov

 • Timdebiteras utifrån gällande kommunal taxa

Nybyggnadskarta

 • Tomter under 2000 m²: 7 120 kr

Bygglov, nybyggnation

 • Enbostadshus, BTA mindre än 199 m²: 18 805 kr
 • Enbostadshus, BTA större än 200 m²: 23 433 kr
 • Garage/carport BTA mindre än 50 m²: 2 963 kr
 • Garage/carport BTA större än 50m²: 5 989 kr
 • Förråd BTA mindre än 50 m²: 2 963 kr
 • Förråd BTA större än 50 m²: 5 989 kr

Bygglov, tillbyggnad (max 50% av befintligt)

 • Enbostadshus, BTA mindre än 50 m²: 5 989 kr
 • Inglasad altan BTA mindre än 50 m²: 2 696 kr
 • Garage/komplementsbyggand, mindre än 50 m²: 2 696 kr

Bygglov för fasadändring

 • Byte av fasadmaterial, mindre ändring: 2 162 kr
 • Större fasadändring: 4 031 kr

Attefallshus

 • 25 m² komplementbostad 6 375 kr
 • 25 m² komplementbyggnad 2 975 kr
 • 15 m² tillbyggnad 3 400 kr
 • Inreda ny lägenhet 4 250 k r
 • Takkupor i bärande konstruktion 1 275 kr

Skyltlov

 • Skylt, utan belysning med liten påverkan, mindre än 10 m²: 2 295 kr

Anmälan för eldstad

 • Installation av eldstad, kamin, rökkanal: 1 113 kr

För ansökan som avviker från detaljplan tillkommer en extra avgift.
För grannyttrande tillkommer en extra avgift.

Observera att ovanstående priser är exempel på ärenden och att flera varianter finns. Du får information om vilka just dina kostnaderna är samtidigt som du får  bygglovsbeslutet. Har du frågor om avgiftens storlek kan du kontakta miljö och samhällsbyggnad.

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Platsen

Utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på.

Om du önskar stycka en fastighet utanför planlagt område för att kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.

Inom detaljplan

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt att söka eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Ansökan

Du måste lämna in en bygglovsansökan inom två år för att ditt förhandsbesked ska gälla. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs.

 • Ansökan om förhandsbesked för bygglov (pdf)
 • En situationsplan med en grundkarta som underlag och förslaget inritat i en skala så att det går att bedöma avstånd till gränser. En vanlig skala är 1:500
 • En översiktlig vatten- och avloppsutredning. Markering av plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. Kontakta miljöenheten så kan de hjälpa dig.

Beviljade bygglov

Via länken nedan hittar du beviljade bygglov i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.

Sista datum för skriftligt yttrande är fyra veckor efter publiceringsdatum i post- och inrikestidningar enligt nedan.

För dig som vill läsa kungörelserna i post- och inrikestidningar är det möjligt att söka fram dem utifrån olika kriterier som du själv väljer i ett formulär. Välj Ämnesområde: Övrigt och sedan Kungörelserubrik: Kungörelse enligt plan- och bygglagen.

Post- och inrikestidningar – kungörelser

Enligt lag ska bygglovsbeslut kungöras i post- och inrikestidningar som ges ut av Bolagsverket. Syftet med lagen är att allmänheten ska få kunskap om alla bygglovsbeslut vilket krävs för att besluten ska vinna laga kraft.

Alla beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked om bygglov ska kungöras.

Sammanhållen begyggelse

Här hittar du kartor över vilka områden i Ulricehamns kommun som är detaljplanelagda eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Alla länkar är kartor i pdf.

A

Alhammar

B

Blidsberg
Brunn
Böne

D

Dalum

F

Fästeredssund-Ängsö

G

Gällstad

H

Hulu
Hylsåsen
Hössna
Hökerum

K

Knätte
Kråkebo
Köttkulla

L

Liared

M

Marbäck
Mastunga

N

Nitta
Näsboholm

R

Rånnaväg
Röshult

S

Sjögunnarsbo
Sjögården
Skottek
Slättryd
Stavared-Folkesred
Strängsered

T

Timmele
Tolkabro
Torhult
Torsbo
Trädet
Tvärredslund
Tvärredslund-Rude

U

Ulricehamn

V

Varnum
Vegby-Udden
Vist
Vist industriområde

Ä

Älmestad

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Avgifterna är utformade utifrån från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Här nedan finns några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden, baserat på 2014-års taxa.

Förhandsbesked

 • Enbostadshus utanför detaljplan: 4 743 kr

Rivningslov

 • Byggnad mindre än 250 m²: 4 743 kr
 • Byggnad större än 250 m²: 9 193 kr
 • Rivningsanmälan utanför detaljplan: 1 113 kr

Marklov

 • Timdebiteras utifrån gällande kommunal taxa

Nybyggnadskarta

 • Tomter under 2000 m²: 7 120 kr

Bygglov, nybyggnation

 • Enbostadshus, BTA mindre än 199 m²: 18 805 kr
 • Enbostadshus, BTA större än 200 m²: 23 433 kr
 • Garage/carport BTA mindre än 50 m²: 2 963 kr
 • Garage/carport BTA större än 50m²: 5 989 kr
 • Förråd BTA mindre än 50 m²: 2 963 kr
 • Förråd BTA större än 50 m²: 5 989 kr

Bygglov, tillbyggnad (max 50% av befintligt)

 • Enbostadshus, BTA mindre än 50 m²: 5 989 kr
 • Inglasad altan BTA mindre än 50 m²: 2 696 kr
 • Garage/komplementsbyggand, mindre än 50 m²: 2 696 kr

Bygglov för fasadändring

 • Byte av fasadmaterial, mindre ändring: 2 162 kr
 • Större fasadändring: 4 031 kr

Attefallshus

 • 25 m² komplementbostad 6 375 kr
 • 25 m² komplementbyggnad 2 975 kr
 • 15 m² tillbyggnad 3 400 kr
 • Inreda ny lägenhet 4 250 k r
 • Takkupor i bärande konstruktion 1 275 kr

Skyltlov

 • Skylt, utan belysning med liten påverkan, mindre än 10 m²: 2 295 kr

Anmälan för eldstad

 • Installation av eldstad, kamin, rökkanal: 1 113 kr

För ansökan som avviker från detaljplan tillkommer en extra avgift.
För grannyttrande tillkommer en extra avgift.

Observera att ovanstående priser är exempel på ärenden och att flera varianter finns. Du får information om vilka just dina kostnaderna är samtidigt som du får  bygglovsbeslutet. Har du frågor om avgiftens storlek kan du kontakta miljö och samhällsbyggnad.


Publicerat av Charbel Sader den 28 januari 2015, senast ändrad den 16 mars 2017 av Emma Magnusson