Detaljplanering

Via kommunens detaljplanekarta kan du söka fram information om gällande såväl som pågående detaljplaner.

Digital karta med alla pågående detaljplaner   
Digital karta med gällande detaljplaner
(kartan fungerar bäst i webbläsarna Chrome eller Edge)

Pågående detaljplaner

Kommunens politiker beslutar om vilka detaljplaner som ska prioriteras. Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar Digital karta med alla pågående detaljplaner (Funkar bäst i webbläsarna  Edge eller Chrome). Zooma in och klicka i kartan vid aktuell detaljplan. Där hittar du information om ansvarig planhandläggare, tidplan etc. Pågående detaljplaner Ulricehamn Alängen 3 (Toyota) Australien 3 mf.…

Gällande detaljplaner

Vi har digitaliserat de flesta gällande detaljplaner och nu kan du söka på en gatuadress för att få fram gällande detaljplan för aktuellt område. Karta med gällande detaljplaner Digital karta med gällande detaljplaner   (kartan fungerar bäst i webbläsarna Edge och Chrome) Kontakta planenheten om du inte hittar det du söker: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se Detaljplaner som fått laga…

Påbörja detaljplanearbete - begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån…

Illsutartion om de olika stegen i en planprocess.

Vad en detaljplan är

En detaljplan reglerar om marken ska användas till bostäder, industri, handel, park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen är…

Hjälpte informationen på denna sida dig?