Ekonomiskt stöd och rådgivning

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att du som bor i Ulricehamns kommun och inte kan försörja dig och din familj har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är både försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt.  Hjälpen är till för dig som inte kan få ekonomiskt stöd på annat sätt.

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. I första hand har du ett eget ansvar att reda upp din situation. Om du har pengar på banken eller saker du kan sälja som exempelvis bil, bostadsrätt eller värdepapper så ska detta användas först.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis.

Telefontid, klockan 8 – 9

Du är välkommen att ta kontakt med socialsekreterarna via telefonnumret till vår reception. Våra telefontid är måndag-fredag klockan 8 – 9.

Telefon: 0321 -59 56 00

Ansökan om ekonomiskt bistånd

 • Du söker ekonomiskt bistånd genom att själv ta kontakt med individ- och familjeomsorgen.
 • Du ringer och ansöker via mottagningen på försörjningsstöd.
 • Du får du information om vilka handlingar som behöver komma in för att socialsekreterare ska kunna bedöma om du har rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Du kommer att få tid hos en socialsekreterare först efter att alla handlingar har kommit in till oss.

För att en socialsekreterare ska kunna behandla din ansökan är det viktigt att alla frågor i blanketten är fullständigt besvarade. Du ska redovisa samtliga inkomster och utgifter, med kvitton och andra intyg.

Vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen bestäms av regeringen. Biståndet är behovsprövat och ny bedömning görs vid varje ansökningstillfälle.

Information om ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen

Försörjningsstöd

Biståndet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift
 • barnförsäkring

Information om riksnormen för försörjningsstöd hos Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd för livet i övrigt

Om du har behov kan du även få hjälp med:

 •  mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort
 • tandvård
 • hemutrustning
 • spädbarnsutrustning
 • glasögon
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter

Provberäkna ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen

Hur lång tid det tar före biståndet fås?

Vi strävar efter att du ska få ett beslut så fort som möjligt, men hur lång tid det tar beror på:

 • Hur komplicerad din situation är
 • Om din ansökan behöver kompletteras med fler handlingar
 • Om kontakter med andra myndigheter behöver göras, med mera.

I regel fattar vi beslut inom två veckor efter att du lämnat in din ansökan, förutsatt att den är komplett.

Återansök ekonomiskt bistånd

Du som redan har ekonomiskt bistånd behöver söka det på nytt varje månad (återansöka).

Du återansöker enklast via vår e-tjänst: Återansök ekonomiskt bistånd.

Behöver du en blankett kan du ladda hem den här:

Blankett återansökan ekonomiskt bistånd tillgänglig (pdf)

Du kan också återansöka genom att skicka in de handlingar som krävs via post. Information om hur du gör det finns i det brev du får när det är dags att återansöka ditt ekonomiska bistånd.

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

I första hand så ska du söka de ersättningar som du kan. De kan exempelvis vara:

 • A-kassa/Alfakassa/Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning /sjukersättning
 • Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg
 • Bostadsbidrag inklusive eventuell ersättning som du fått i efterskott
 • Bostadstillägg
 • Föräldrapenning
 • Underhållsstöd
 • Pension
 • Lön /arvode
 • Skatteåterbäring
 • Barnpension
 • Studiestöd av olika slag
 • Vårdbidrag – skattepliktig del

Arbetssökande

Du måste visa att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det gör du genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser (till exempel praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet), som du blir erbjuden. Därför måste du:

 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Söka alla arbeten som du har möjlighet att utföra, även utanför det yrkesområde som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån.
 • Redovisa din planering med arbetsförmedlingen.

Arbetsplan

Tillsammans med din handläggare upprättas en arbetsplan. I arbetsplanen står bland annat hur din väg till egen försörjning ser ut. Om du av någon anledning inte kan följa arbetsplanen, så måste du samråda med din handläggare. Annars kan du komma att nekas ekonomiskt bistånd.

Sjukdom

Vid sjukdom ska du ha ett aktuellt medicinskt underlag där sjukperiod och din arbetsförmåga finns beskriven.

Studerande

Som studerande ska du kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande.

Vuxenstuderande med sommarferie

För att få ekonomiskt bistånd under sommarferie så ska du:

 • Ha gjort det du kan för att klara din egen försörjning.
 • Sökt arbete i god tid.
 • Anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa vardagen.
 • Vara tillgänglig och kunna ta de arbeten du eventuellt blir erbjuden, inför och under sommaren.

Återbetalning

Vi kan ibland kräva tillbaka det ekonomiskt biståndet om det till exempel har betalats ut då:

 • Dina inkomster eller ersättningar av något skäl har blivit försenade
 • Om du är indragen i en arbetskonflikt

Oriktiga uppgifter

Om din handläggare misstänker att du har lämnat oriktiga uppgifter, kan det leda till en polisanmälan.
Känner du dig osäker på hur du ska fylla i din ansökan kan du vända dig till oss, eller till den handläggare du har kontakt med.

Ändrade inkomster

Du är även skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Det kan vara ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller något annat som kan påverka omfattningen på ditt ekonomiska bistånd.

Hantering av uppgifter

Genom att du skriver under din ansökan medger du att dina personuppgifter registreras och behandlas i individ- och familjeomsorgens datasystem. Dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Alla uppgifter som gäller din ansökan måste skrivas ned, de uppgifterna har du rätt att ta del av.

I ansökan som du skriver under samtycker du till att kontroll kan komma att göras hos andra myndigheter och huvudmän. Du försäkrar också att de uppgifter du har lämnat är korrekta.

Personal hos oss har tystnadsplikt och information kan inte lämnas ut utan ditt samtycke.

Överklagan av beslut

Du har rätt att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd. En överklagan gör du skriftligt genom att:

Ange vilket beslut du överklagar och varför du vill överklaga. Du kan också överklaga om du har fått nej till en del av det du har sökt.
Underteckna ditt överklagande med din namnteckning.

Överklagandet ska ha kommit in till Individ- och familjeomsorgen senast 3 veckor efter att du har fått ditt beslut.
Socialtjänsten ska berätta för dig hur du ska göra för att överklaga och hjälpa dig om du behöver det.

Efter att du har skickat in din överklagan, så bestämmer Individ- och familjeomsorgen om man står fast vid beslutet eller inte. Ändras inte beslutet så skickas överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköping. De tar beslut om de anser att Individ- och familjeomsorgen har rätt eller fel.

Skicka din överklagan till:
Ulricehamns kommun
Individ- och familjeomsorg
523 86 Ulricehamn

 • Du söker ekonomiskt bistånd genom att själv ta kontakt med individ- och familjeomsorgen.
 • Du ringer och ansöker via mottagningen på försörjningsstöd.
 • Du får du information om vilka handlingar som behöver komma in för att socialsekreterare ska kunna bedöma om du har rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Du kommer att få tid hos en socialsekreterare först efter att alla handlingar har kommit in till oss.

För att en socialsekreterare ska kunna behandla din ansökan är det viktigt att alla frågor i blanketten är fullständigt besvarade. Du ska redovisa samtliga inkomster och utgifter, med kvitton och andra intyg.

Vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen bestäms av regeringen. Biståndet är behovsprövat och ny bedömning görs vid varje ansökningstillfälle.

Information om ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen

Försörjningsstöd

Biståndet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift
 • barnförsäkring

Information om riksnormen för försörjningsstöd hos Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd för livet i övrigt

Om du har behov kan du även få hjälp med:

 •  mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort
 • tandvård
 • hemutrustning
 • spädbarnsutrustning
 • glasögon
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter

Provberäkna ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen

Hur lång tid det tar före biståndet fås?

Vi strävar efter att du ska få ett beslut så fort som möjligt, men hur lång tid det tar beror på:

 • Hur komplicerad din situation är
 • Om din ansökan behöver kompletteras med fler handlingar
 • Om kontakter med andra myndigheter behöver göras, med mera.

I regel fattar vi beslut inom två veckor efter att du lämnat in din ansökan, förutsatt att den är komplett.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 25 april 2024 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?