Övrigt miljöarbete

Allt miljöarbete går inte att koppla till ett visst fokusområde. Vi gör mer än så. Ulricehamns kommun var en av de första kommunerna i landet att anta en handlingsplan för mikroplast. Vi fokuserar också på att effektivisera miljöarbetet och förbättra inomhusmiljön, friluftslivet och kulturmiljöerna. Dessutom är vi kranmärkta. Allt detta och lite till gör vi med åtgärder från fyra olika håll.

Miljöhandlingsplan

Vår miljöhandlingsplan innehåller åtgärder för att effektivisera miljöarbetet och höja kompetensen inom miljöområdet.

Åtgärdsprogram

Länsstyrelsens åtgärdsprogram, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, består av åtgärder som riktar in sig på bland annat ren luft, inomhusmiljö i skola och förskola samt miljöanpassning av fritidsbåtsanvändning. Programmet innefattar också att ta fram ett kulturmiljöprogram och en arkitekturstrategi.

Följ vårt arbete

Länsstyrelsen har tagit fram en karta där du kan följa arbetet inom åtgärdsprogrammet och Klimat 2030 för kommunerna i Västra Götaland.

Karta över kommunernas arbete, Länsstyrelsen

Mikroplasthandlingsplan

Planen är indelad i olika uppdragsområden och fokuserar på de största utsläppskällorna.

Kranmärkning

Ulricehamns kommun är en kranmärkt kommun – en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Miljöhandlingsplan

Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet

Det ekologiska hållbarhetsarbetet berör och innefattar hela kommunkoncernen, där varje verksamhet drar sitt strå till stacken.

Införande av miljöledningssystem

De kommunala bolagen har redan idag ett miljöledningssystem. För att samla förvaltningens ekologiska hållbarhetsarbete kommer ett miljöledningssystem att införas för förvaltningen. Med ett miljöledningssystem kommer förvaltningen att ha ett systematiskt och kontinuerligt hållbarhetsarbete som omfattar både det interna och det externa arbetet.

Kontinuerlig kunskapshöjning och utveckling av spetskompetens

Miljöområdet växer kontinuerligt och ny kunskap och kompetens behövs. Genom införandet av miljöledningssystem kommer behovet av ny kunskap att öka.

Kunskapshöjning och spetskompetens inom hållbar fysisk planering, klimatsmart byggande och hållbar upphandling

Det är främst inom dessa områden som en det bedöms att spetskompetens kommer att behövas.

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun (pdf)

Åtgärdsprogram

Ren luft och god inomhusmiljö

Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Vi har bra luft i Ulricehamns kommun och har idag inga problem med höga halter av föroreningar, partiklar och kvävedioxid. Mätningar görs kontinuerligt för att ha kontroll på situationen. Kommunen arbetar också aktivt för ett mer transporteffektivt samhälle för att ha kvar den rena luften i kommunen. Naturligtvis kommer kommunen att vidta åtgärder om situationen blir sämre och gränsvärden överskrids.

Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola

Vi arbetar med detta på två sätt, dels som verksamhetsutövare, dels som tillsynsmyndighet. Det är viktigt att våra barn har en bra inomhusmiljö. Vi arbetar förebyggande bland annat avseende fukt, mögel och ventilation och stärkt egenkontroll i skola och förskola. Detta sker genom att vi som verksamhetsutövare har fungerande rutiner på alla aktuella lokaler. I vår roll som tillsynsmyndighet kontrollerar vi att alla aktuella lokaler har fungerande rutiner.

Friluftsliv, kultur, arkitektur och barnperspektiv

Miljöanpassa fritidsbåtanvändningen – erbjuda toatömning för fritidsbåtar

Vi erbjuder idag toatömning för fritidsbåtar i centralorten. Ambitionen är att i tillräcklig omfattning i förhållande till antal fritidsbåtar, fortsatt erbjuda denna service.

Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas. Vi arbetar med att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram som blir en del av översiktsplanen.

Kommuner tar fram arkitekturstrategi

Vi håller på att ta fram en arkitekturstrategi. Strategin kan sedan ligga till grund för en process för att aktivt föra samtal om arkitektur inom kommunen och med berörda aktörer. Ambitionen är att man kan se önskvärda resultat i den gestaltade miljön senast vid genomförandeperiodens slut.

Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

Barnperspektivet är viktigt att ha med i den fysiska planeringen. Vi arbetar med en process/rutin för hur barnperspektivet ska användas i den fysiska planeringen.

Mikroplasthandlingsplan

Vi var en av de första kommunerna i Sverige att ta fram en handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. En inventering och skattning av storleken på olika utsläppskällor för mikroplast i Ulricehamn genomfördes först. Planen inriktar sig på de största utsläppskällorna och är därför indelad i olika uppdragsområden.

Väg och däckslitage

Väg och däckslitage är den enskilt största utsläppskällan av mikroplast i Ulricehamns kommun. Planen tittar på möjligheter att minska mikroplastutsläppen på två sätt. Först tittar vi på om det går att minska utsläppen från själva källan alltså vägbeläggningen och/eller däcken. Den andra möjligheten planen tittar på är att samla upp mikroplasten som lossnat från vägbanan och däcken så att den inte sprids vidare ut i naturen dels genom att utöka gatusopningarna, dels genom att sätta filter i dagvattenbrunnar.

Vägbeläggning

Vi ska utreda vägbeläggningar ur mikroplastperspektiv och hur det påverkar miljö- och hälsonytta samt kostnader och kvalité på vägbeläggningar. Utifrån utredningen ska vi upprätta eventuella checklistor och rutiner som kan tillämpas vid val av vägbeläggning.

Däck

Vi ska göra en kontinuerlig omvärldsanalys av däckutvecklingen och vid behov utreda om nya däcktyper kan användas på kommunens bilar. Vi ska även göra en utredning av ecodrivingutbildning.

Uppsamling av vägpartiklar

Vi ska utreda miljönytta och kostnadseffektivitet med extra, regelbundna gatusopningar samt metoder för omhändertagande (deponi, rening) av uppsamlat material. Utifrån utredningen ska vi genomföra eventuella åtgärdsändringar.

Förhindra spridning via dagvatten

Vi ska utreda möjligheterna att via filter i dagvattenbrunnar minska spridning av mikroplaster från väg- och däckpartiklar på ett kostnadseffektivt sätt med god miljönytta. Utifrån utredningen ska vi genomföra eventuella åtgärder.

Uppdragsområde konstgräsplaner

Granulat från konstgräsplaner är den näst största spridningskällan för mikroplast i Ulricehamns kommun. På Lassalyckan finns fyra konstgräsplaner. När granulaten kommer utanför planen sprids den via dagvattensystemet. Filter för att fånga upp granulaten finns redan idag i dagvattenbrunnarna runt planerna. Mikroplastplanen tittar på om vattnet från dessa dagvattenbrunnar har en utsläppspunkt när vattnet lämnar Lassalyckan och om det är möjligt att sätta in ett filter i denna utsläppspunkt. Det har visat sig att en stor mängd granulat lämnar planerna när snö skottas bort. Vi har därför byggt en plats där snön kan läggas och säkrat denna så att granulaten inte sprids när snön smälter, mikroplastplanen tittar på driften.

Slutet dagvattensystem

Vi ska utreda möjligheterna till ett slutet dagvattensystem med ett granulatfilter i en utsläppspunkt kring fotbollsplanerna på Lassalyckan, inkluderande kostnader, miljökostnader och miljönytta. Om utredningen leder till förslag på åtgärder, ska vi även genomföra dessa.

Omhändertagande av snö

Vi ska se över drift av anläggning.

Uppdragsområde ny-, till- och ombyggnation

Inom byggsektorn används mycket plastmaterial, till exempel finns det mikroplaster i många färger. Vi kommer därför att se över plastanvändningen vid ny-, om- och tillbyggnation och göra riktlinjer för hur plastanvändningen kan minska. Riktlinjer följs sedan upp genom att skapa rutiner och checklistor för minskad plastanvändning.

Förslag till riktlinjer för hur plastanvändningen vid till-, om- och nybyggnation kan minska

Området är under stark frammarsch och vi behöver bygga upp vår kunskap om byggnadsmaterialen och vilka alternativ som finns, samt följa utvecklingen. Sådan kunskap måste utnyttjas tidigt i planeringen av olika byggnadsprojekt. Utifrån insamlad kunskap skapas riktlinjer för hur plastanvändningen vid ny-, till- och ombyggnation kan minska.

Skapa rutiner och checklistor för minskad plastanvändning

Riktlinjerna används för att skapa nya rutiner och checklistor som underlättar projekteringsarbetet.

Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun (pdf)

Kranmärkning

Ulricehamns kommun är en kranmärkt kommun – en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Genom vår kranmärkning visar vi att vi tar ställning för en bättre miljö, samtidigt som vi inspirerar andra till att också välja kranvatten. Det var den 24 september 2020 som kommunfullmäktige beslutade att kranmärka Ulricehamns kommun. Det innebär att inget vatten på flaska ska köpas eller användas inom kommunens förvaltning eller bolag, bortsett från flaskvatten i skolcaféteria och som måltidsdryck inom sektor välfärd.

På Kranmärkts hemsida finns mer information om märkningen. Där hittar du också de organisationer och företag som valt att kranmärka sig.

Kranmärkt

Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet

Det ekologiska hållbarhetsarbetet berör och innefattar hela kommunkoncernen, där varje verksamhet drar sitt strå till stacken.

Införande av miljöledningssystem

De kommunala bolagen har redan idag ett miljöledningssystem. För att samla förvaltningens ekologiska hållbarhetsarbete kommer ett miljöledningssystem att införas för förvaltningen. Med ett miljöledningssystem kommer förvaltningen att ha ett systematiskt och kontinuerligt hållbarhetsarbete som omfattar både det interna och det externa arbetet.

Kontinuerlig kunskapshöjning och utveckling av spetskompetens

Miljöområdet växer kontinuerligt och ny kunskap och kompetens behövs. Genom införandet av miljöledningssystem kommer behovet av ny kunskap att öka.

Kunskapshöjning och spetskompetens inom hållbar fysisk planering, klimatsmart byggande och hållbar upphandling

Det är främst inom dessa områden som en det bedöms att spetskompetens kommer att behövas.

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 6 februari 2024, senast ändrad den 6 maj 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?