Värmepumpar

En värmepumpsanläggning ska installeras och drivas på rätt sätt för att inte riskera att miljön skadas. Miljö- och byggnämnden ger tillstånd till värmepumpsanläggning med hänsyn till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter.

Ansvar

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Informera värmepumpsinstallatör och entreprenör om kraven som anges i tillståndet du fick och kontrollera att kraven uppfylls.

När du planerar för grävningsarbete så är ett tips att gå in på ledningskollen.se för att få reda på var ledningar och kablar går i marken och för att inte riskera att ledningar grävs av.

Ansökan

Om du planerar att installera en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en ansökan till miljö- och byggnämnden innan anläggningen installeras. Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skriftligt beslut ifrån oss. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ansöka om tillstånd från kommunen för installation av värmepump på din fastighet.

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om fastighetsägaren/arna (här behöver du också ange personnummer eller organisationsnummer och mejladress för respektive fastighetsägare)
 • Uppgifter om fastigheten
 • Typ av installation
 • Uppgifter om installatör respektive borrare
 • Skalenlig situationsplan (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag – läs mer under rubriken Situationsplan
 • Grannemedgivande om borrhålet placeras närmre än 10 meter från fastighetsgränsen.
 • Intyg från markägare om installation görs på annans mark.

Situationsplan

Till din ansökan ska du bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA–, bredbands–, el– och teleledningar samt kollektorns placering tydligt framgår. I vissa fall ska även din egen och grannars vattenbrunn samt avloppsanordning framgå, till exempel när skyddsavstånd mellan brunnar, avlopp och energianläggning inte uppnås.

En situationsplan/tomtkarta tar du fram med hjälp av vår karttjänst: Karttjänst för värmepumpar

Guide till hur du använder karttjänsten finns här: Guide karttjänst för värmepumpar

Detta ska du markera på kartan:

 • Vart du har tänkt att placera borrhålet eller jordvärmekollektorn
 • Avståndet i meter till dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till avloppsbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till den närmaste fastighetsgräns från borrhålet/kollektorns placering
 • Befintliga bergvärmeborrhål – om det finns sådana i området är det bra om du markerar även dem på kartan, eftersom äldre anläggningar inte alltid finns registrerade hos miljöförvaltningen. Kolla med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme

Handläggningstid och avgifter

Handläggningstid

När vi har fått in en komplett ansökan är vår handläggningstid upp till sex veckor. Var noga när du fyller i ansökan så att din ansökan är komplett när du skickar in den. Om vi behöver begära en komplettering tar handläggningen längre tid.

Avgift för tillståndet för värmepump

Kostnaden för handläggningen av din ansökan tas ut enligt för året beslutade taxor som du hittar här: Taxor och avgifter

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan miljö- och byggnämnden besluta om miljösanktionsavgift. Det innebär att en miljösanktionsavgift på 3000 kronor ska betalas om installation av en värmepumpsanläggning sker utan att tillstånd som beviljats av miljö- och byggnämnden.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information om avstånd och placering av borrhål

Skyddsavstånd till vattenbrunnar om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA)

 • Avståndet mellan ytjordvärmeslangen och vattenbrunn bör vara minst 20 meter. Om en dricksvattentäkt i närområdet betjänar flera hushåll, ska skyddsavståndet från energibrunnen vara minst 100 m.
 • Avståndet mellan borrhål för bergvärme och vattenbrunn bör vara minst 20-30 meter.
 • Lämpligt avstånd mellan sjövärmeslangen och vattenbrunnen bedöms efter diskussion med ägaren till vattenbrunnen.
 • Avsteg från detta kan göras inom den egna fastigheten, men då kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas, som isolering av jordvärmeslangen. Värmepumpar som anläggs nära vattenbrunnar ska vara utrustade med tryckvakt.

Skyddsavstånd till avloppsanläggning om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA

 • Avstånd mellan ytjordvärmeslangen och avloppsanläggning bör vara minst 10 meter.
 • Avstånd mellan borrhål för bergvärme och avloppsanläggningen bör vara minst 30 meter. Borrhålet ska även ligga högre i terrängen än avloppsanläggningen.

Avstånd till fastighetsgräns oavsett om fastigheten ligger inom/utanför kommunalt VA

 • Borrhålet för bergvärme eller jordvärmeslangar bör inte anläggas närmare än 10 meter från fastighetsgränsen. Är avståndet mindre än 10 meter krävs intyg med grannens medgivande. Blankett för detta hittar du här: Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Övriga avstånd

Minsta avstånd mellan två bergvärmehål är 20 meter. Placeras det närmare måste borrhålet gradborras. Detta innebär att borrhålet borras i vinkel så att avståndet mellan borrhålen ökar ju längre ner i marken man kommer. Det ska tydligt framgå på situationsplanen om borrhålet gradborras.

Vid dimensionering av jordvärme

Kollektorslangen bör ligga på ett djup av minst 1 m och 1,5 m avstånd mellan slingorna för att få ut beräknad effekt och för att undvika tjälskott i gräsmattan.

Luftvärmepump? Tänk på placeringen!

I Ulricehamn krävs inget tillstånd för att installera luftvärmepump. Men:

 • Placera pumpen så att den inte bullrar och stör dina grannar
 • Miljöförvaltningen får en del klagomål på störande buller från värmepumpar
 • Om vi anser att klagomålen är befogade kan vi kräva åtgärder för att minska störningen.

Vattenskyddsområde

I de fall värmepumpsanläggning får installeras inom vattenskyddsområden är kraven på försiktighetsåtgärder extra omfattande.

För dig som entreprenör

Logga in i tjänsten med hjälp av bankid. Ditt namn visas då som kontaktperson. När du fyllt i ansökan kommer du till en summeringssida och kan skicka in den. När du skickar in ansökan går ett mejl till den mejladress du uppgivit till fastighetsägaren. Fastighetsägaren uppmanas att gå in på mina sidor och godkänna ansökan. Ansökan registreras först efter det att fastighetsägaren godkänt ansökan.

Om du planerar att installera en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en ansökan till miljö- och byggnämnden innan anläggningen installeras. Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skriftligt beslut ifrån oss. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ansöka om tillstånd från kommunen för installation av värmepump på din fastighet.

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om fastighetsägaren/arna (här behöver du också ange personnummer eller organisationsnummer och mejladress för respektive fastighetsägare)
 • Uppgifter om fastigheten
 • Typ av installation
 • Uppgifter om installatör respektive borrare
 • Skalenlig situationsplan (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag – läs mer under rubriken Situationsplan
 • Grannemedgivande om borrhålet placeras närmre än 10 meter från fastighetsgränsen.
 • Intyg från markägare om installation görs på annans mark.

Situationsplan

Till din ansökan ska du bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA–, bredbands–, el– och teleledningar samt kollektorns placering tydligt framgår. I vissa fall ska även din egen och grannars vattenbrunn samt avloppsanordning framgå, till exempel när skyddsavstånd mellan brunnar, avlopp och energianläggning inte uppnås.

En situationsplan/tomtkarta tar du fram med hjälp av vår karttjänst: Karttjänst för värmepumpar

Guide till hur du använder karttjänsten finns här: Guide karttjänst för värmepumpar

Detta ska du markera på kartan:

 • Vart du har tänkt att placera borrhålet eller jordvärmekollektorn
 • Avståndet i meter till dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till avloppsbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till den närmaste fastighetsgräns från borrhålet/kollektorns placering
 • Befintliga bergvärmeborrhål – om det finns sådana i området är det bra om du markerar även dem på kartan, eftersom äldre anläggningar inte alltid finns registrerade hos miljöförvaltningen. Kolla med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 april 2015, senast ändrad den 22 september 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?