Värmepumpar

En värmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att inte riskera att miljön skadas. Vi medger tillstånd med hänsyn till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och kommunens lokala föreskrifter. Om ansökan avser installation av värmepumpsanläggningen inom vattenskyddsområdet gäller speciella regler.

Ansvar

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Informera värmepumpsinstallatör och entreprenör om kraven som anges i tillståndet du fick och kontrollera att kraven uppfylls.

Ansökan vid installation av värmepump

Om du planerar att anlägga en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en ansökan till miljö- och byggnämnden innan anläggningen installeras. Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skriftligt beslut ifrån oss.

Värmepumpar som utvinner värme ur luften, så kallade luftvärmepumpar, behöver du inte anmäla. Däremot måste splitaggregat installeras av en certifierad installatör. Se därför till att kontrollera att den som monterar din luftvärmepump har nödvändig certifiering.

Avstånd och placering

Skyddsavstånd till vattenbrunnar om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA)

  • Avståndet mellan ytjordvärmeslangen och vattenbrunn ska vara minst 20 meter. Om en dricksvattentäkt i närområdet betjänar flera hushåll, ska skyddsavståndet från energibrunnen vara minst 100 m.
  • Avståndet mellan borrhål för bergvärme och vattenbrunn ska vara minst 20-30 meter.
  • Lämpligt avstånd mellan sjövärmeslangen och vattenbrunnen bedöms efter diskussion med ägaren till vattenbrunnen.

Avsteg från detta kan göras inom den egna fastigheten, men då kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas, som isolering av jordvärmeslangen. Värmepumpar som anläggs nära vattenbrunnar ska vara utrustade med tryckvakt.

Skyddsavstånd till avloppsanläggning om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA

  • Avstånd mellan ytjordvärmeslangen och avloppsanläggning ska vara minst 10 meter.
  • Avstånd mellan borrhål för bergvärme och avloppsanläggningen ska vara minst 30 meter. Borrhålet ska även ligga högre i terrängen än avloppsanläggningen.

Avstånd till fastighetsgräns oavsett om fastigheten ligger inom/utanför kommunalt VA

Borrhålet för bergvärme eller jordvärmeslangar bör inte anläggas närmare än 10 meter från fastighetsgränsen. Är avståndet mindre än 10 meter krävs intyg med grannens medgivande.

Grannens yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Övriga avstånd

Minsta avstånd mellan två bergvärmehål är 20 meter. Placeras det närmare måste borrhålet gradborras. Detta innebär att borrhålet borras i vinkel så att avståndet mellan borrhålen ökar ju längre ner i marken man kommer.

Vid dimensionering av jordvärme

Kollektorslangen bör ligga på ett djup av minst 1 m och 1,5 m avstånd mellan slingorna för att få ut beräknad effekt och för att undvika tjälskott i gräsmattan.

Ansökan

En aktuell situationsplan skala 1:400 för bergvärme och 1:600 för jordvärme (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag. På situationsplanen ska följande markeras:

  • Värmepumpsanläggningens placering (borrhålets eller jordvärmekollektorns m.m. placering).
  • Avståndet i meter till vattenbrunn.
  • Avståndet i meter till avloppsbrunn.
  • Avståndet i meter till den närmaste fastighetsgräns.

Situationsplanen beställer du av miljo@ulricehamn.se. Ange fastighetsbeteckningen och adressen för den fastighet då installationen ska ske.

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan Miljö-och byggnämnden besluta om miljösanktionsavgift. Bland annat ska miljösanktionsavgift betalas om installation av en värmepumpsanläggning sker utan eller innan anmälan.

Handläggningstid

Vår handläggningstid är varierande och kan ta upp till sex veckor efter att ansökan är komplett.

Avgift för tillstånd för värmepump

Kostnaden för handläggningen av din ansökan tas ut enligt för året beslutade taxor.

Taxor och avgifter

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 april 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?