Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Det kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen. Därför måste du söka tillstånd för installation.

Närbild på fabriksmotor av en värmepumpMarkus Spiske/Unsplash

Ansöka tillstånd för installation av värmepump

Vid tillståndsbedömningen ser vi till om vi kan ge tillstånd med hänsyn till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och kommunens lokala föreskrifter. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att skicka in anmälan eller tillståndsansökan till kommunen. Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde gäller speciella regler.

Du måste ha tillstånd före du installerar 

Om du installerar en värmepumpsanläggning utan att ha fått tillståndet kan du få betala en miljösanktionsavgift då det inte är tillåtet. Vår handläggningstid kan vara upp till sex veckor efter att ansökan är komplett så var ute i god tid. Du som söker är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen eller när värmepumpsanläggningen är i drift.

Att bifoga med ansökan

  • En aktuell situationsplan skala 1:400 (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag. På situationsplanen ska följande markeras:
  • Värmepumpsanläggningens placering (borrhålets eller jordvärmekollektorns m.m. placering)
  • Enskilda vattentäkter inom 100 meter från den planerade värmepumpsanläggningen. Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. I område med kommunal vattenförsörjning anges gränsgrannars vattenbrunnar
  • Avloppsanläggningar inom 100 meter från den planerade värmepumpsanläggningen
  • Grannemedgivande (om borrhållet placeras inom 20 meter från grannens husfasad, fastighetsgräns eller om grannens möjlighet att borra för bergvärme påverkas)
  • Intyg från markägare (vid servitut)

Situationsplanen beställer du av miljo@ulricehamn.se . Ange fastighetsbeteckningen och adressen för den fastighet då installationen ska ske.

Avgift för tillstånd för värmepump

Kostnaden för handläggningen av din ansökan tas ut enligt för året beslutade taxor.
Årets taxa hittar du här: Taxor och avgifter

 

 

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 april 2015, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?