Värmepumpar

En värmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att inte riskera att miljön skadas. Vi ger tillstånd med hänsyn till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter. Om ansökan avser installation av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde gäller speciella regler.

Ansvar

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Informera värmepumpsinstallatör och entreprenör om kraven som anges i tillståndet du fick och kontrollera att kraven uppfylls.

När du planerar för grävningsarbete så är ett tips att gå in på ledningskollen.se för att få reda på var ledningar och kablar går i marken och för att inte riskera att ledningar grävs av.

Installation av luftvärmepumpar

Värmepumpar som utvinner värme ur luften, så kallade luftvärmepumpar, behöver du inte anmäla. Däremot måste splitaggregat installeras av en certifierad installatör. Se därför till att kontrollera att den som monterar din luftvärmepump har nödvändig certifiering.

Ansökan

Om du planerar att installera en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en ansökan till miljö- och byggnämnden innan anläggningen installeras. Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skriftligt beslut ifrån oss.

Avstånd och placering

Skyddsavstånd till vattenbrunnar om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA)

 • Avståndet mellan ytjordvärmeslangen och vattenbrunn bör vara minst 20 meter. Om en dricksvattentäkt i närområdet betjänar flera hushåll, ska skyddsavståndet från energibrunnen vara minst 100 m.
 • Avståndet mellan borrhål för bergvärme och vattenbrunn bör vara minst 20-30 meter.
 • Lämpligt avstånd mellan sjövärmeslangen och vattenbrunnen bedöms efter diskussion med ägaren till vattenbrunnen.
 • Avsteg från detta kan göras inom den egna fastigheten, men då kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas, som isolering av jordvärmeslangen. Värmepumpar som anläggs nära vattenbrunnar ska vara utrustade med tryckvakt.

Skyddsavstånd till avloppsanläggning om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA

 • Avstånd mellan ytjordvärmeslangen och avloppsanläggning bör vara minst 10 meter.
 • Avstånd mellan borrhål för bergvärme och avloppsanläggningen bör vara minst 30 meter. Borrhålet ska även ligga högre i terrängen än avloppsanläggningen.

Avstånd till fastighetsgräns oavsett om fastigheten ligger inom/utanför kommunalt VA

 • Borrhålet för bergvärme eller jordvärmeslangar bör inte anläggas närmare än 10 meter från fastighetsgränsen. Är avståndet mindre än 10 meter krävs intyg med grannens medgivande.

Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Övriga avstånd

Minsta avstånd mellan två bergvärmehål är 20 meter. Placeras det närmare måste borrhålet gradborras. Detta innebär att borrhålet borras i vinkel så att avståndet mellan borrhålen ökar ju längre ner i marken man kommer.

Vid dimensionering av jordvärme

Kollektorslangen bör ligga på ett djup av minst 1 m och 1,5 m avstånd mellan slingorna för att få ut beräknad effekt och för att undvika tjälskott i gräsmattan.

Rita in på situationsplan/tomtkarta

Till din ansökan ska du bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA–, bredbands–, el– och teleledningar samt kollektorns placering tydligt framgår. I vissa fall ska även din egen och grannars vattenbrunn samt avloppsanordning framgå, till exempel när skyddsavstånd mellan brunnar, avlopp och energianläggning inte uppnås.

En situationsplan/tomtkarta tar du fram med hjälp av vår karttjänst: Karttjänst för värmepumpar

Guide till hur du använder karttjänsten finns här: Guide karttjänst för värmepumpar

På situationsplanen/tomtkartan ska följande markeras:

 • Värmepumpsanläggningens placering (borrhålets eller jordvärmekollektorns placering).
 • Avståndet i meter till eventuella vattenbrunnar
 • Avståndet i meter till eventuella avloppsbrunnar
 • Avståndet i meter till den närmaste fastighetsgräns

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan miljö- och byggnämnden besluta om miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift på 3000 kronor ska betalas om installation av en värmepumpsanläggning sker utan att tillstånd beviljats av miljö- och byggnämnden.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Handläggningstid

När vi har fått in en komplett ansökan är vår handläggningstid upp till sex veckor. Var noga när du fyller i ansökan så att din ansökan är komplett när du skickar in den. Om vi behöver begära en komplettering tar handläggningen längre tid.

Avgift för tillstånd för värmepump

Kostnaden för handläggningen av din ansökan tas ut enligt för året beslutade taxor.

Taxor och avgifter

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 april 2015, senast ändrad den 24 april 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?