Kommunens mål för god ekonomisk hushållning

Varje år beslutar kommunfullmäktige, i samband med fastställande av nästa års budget, om de mål för god ekonomisk hushållning som ska finnas under kommande år. Målen är uppdelade i verksamhetsmål och finansiella mål. Verksamhetsmålen är i sin tur uppdelade i tre olika områden som beskrivs nedan.

Verksamhetsmål

Fokus på dem vi är till för

Målen berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen. Kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Kommunens verksamhet ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Mål för 2023

 • Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka i förhållande till föregående läsår.
 • Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande till föregående år.
 • Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i förhållande till föregående år.

Hållbar tillväxt

Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Mål för 2023

 • Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod.
 • Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla uppställda hållbarhetskriterier för ”gröna lån” .
 • Antalet nya lägenheter som produceras av Stubo ska öka med minst 100 sett över en femårsperiod.
 • Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i förhållande till föregående år.

Attraktiv arbetsgivare

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål för 2023

 • Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska i förhållande till föregående år.
 • Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande till föregående år.
 • Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i förhållande till föregående år.
 • Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i förhållande till föregående år.
 • Andelen heltidsarbetande ska öka.

Finansiella mål

Två av de finansiella målen avser kommunen och två mål avser bolagen (UEAB och Stubo). Stubo och UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har mest betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling.

Mål för 2023

 • Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,5 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning.
 • Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska uppgå till högst 540 mnkr.
 • Stubo ska generera en avkastning på minst 5 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde.
 • UEAB ska generera en avkastning på minst 5 procent på totalt eget kapital.

Budget och ekonomisk plan

I årets budget och ekonomiska plan hittar du fler detaljer kring varje mål såsom mått/mätetal, målvärde och utfall tidigare år.

Budget och uppföljningar

Publicerat av Ellen Haglund den 6 juli 2023, senast ändrad den 6 februari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?