Så arbetar våra grundskolor

Ulricehamns kommun har elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs 6 och två grundskolor med årskurs 7 till 9.

Det året ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass, en skolförberedande och obligatorisk verksamhet. Från 7 år börjar alla barn i grundskolan. Det är obligatoriskt i Sverige och kallas skolplikt. Grundskola räknas upp till årskurs nio.

Före och efter skoltid kan barn 6-12 år gå på fritidshem (fritids).

Målsättning

Övergripande målsättningar för Ulricehamns grundskolor är att alla elever ska:

  • trivas och vara trygga i skolan
  • nå kunskapskraven i samtliga ämnen
  • ha inflytande över sin utbildning

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolorna i kommunen finns elevråd med representanter från både elever och personal. Elevråden arbetar för att förbättra och anpassa skolans undervisning efter elevens behov.

På skolorna i Ulricehamn jobbar vi med föräldrasamverkan bland annat genom brukarråd. I brukarrådet finns rektor, representanter för föräldrar, personal och elever. Vi möts regelbundet och tar upp frågor som kommit in från föräldrar, elever eller skolans representanter.

Läroplaner och kursplaner

Grundskolans läroplan innehåller tre olika delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav.

Hos Skolverket kan du läsa mer om läroplanen.

Arbete mot kränkande behandling

Skolorna i kommunen har planer mot mobbing och kränkande behandling. Personalen jobbar utifrån dessa planer som även revideras och följs upp regelbundet. Alla skolor jobbar också särskilt med grupper för trygghet och mot mobbing och kränkande behandling.

Alla som arbetar på skolan har enligt Skollagen skyldighet att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska anmäla till huvudman för att det sedan skyndsamt ska utredas.

Specialskolan

För elever med mycket stora behov som behöver ett alternativ till grundskolan finns specialskolan. Specialskolan drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Specialskolan riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs tio:

  • som är döva eller har hörselnedsättning
  • som har medfödd dövblindhet
  • som har kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg, Kungsholmen, Mälarhöjden och Lund.

Mer information om specialskolor finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skolalternativ (SPSM)

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 oktober 2023, senast ändrad den 18 oktober 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?